Przejdź do treści

Wymagane dokumenty w procedurze kwalifikacyjnej

Kandydat do Szkoły Doktorskiej składa w wyznaczonym terminie oraz miejscu (zakładka aktualności) następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej skierowane do Rektora
  z zaznaczeniem dziedziny i dyscypliny;
 • życiorys kandydata;
 • kserokopię obu stron dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu);
 • kserokopię (oryginał do wglądu) lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów magisterskich II stopnia (albo w przypadku magistrantów tegorocznych – zaświadczenie wystawione przez macierzysty dziekanat);
 • cudzoziemiec spoza krajów członkowskich Unii Europejskiej jest zobowiązany do poświadczenia dyplomu ukończenia studiów lub dokumentu równorzędnego klauzulą apostille, lub uwierzytelnienia tych dokumentów za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA);
 • cudzoziemiec rekrutujący się do realizacji programu kształcenia w języku polskim składa stosowny certyfikat lub dyplom ukończenia studiów poświadczający znajomość j. polskiego na poziomie B2 (w przypadku jego braku kompetencje językowe zostaną zweryfikowane w drodze egzaminu językowego);
 • cudzoziemiec rekrutujący się do realizacji programu kształcenia w języku angielskim składa stosowny certyfikat lub dyplom ukończenia studiów poświadczający znajomość j. angielskiego na poziomie B2 (w przypadku jego braku kompetencje językowe zostaną zweryfikowane w drodze egzaminu językowego);
 • 2 fotografie: jedną o wymiarze 45×65 mm i drugą o wymiarze 37×55 bez nakrycia głowy, na jasnym tle;
 • opinię o przydatności do pracy naukowej/artystycznej (wydana nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty złożenia dokumentów) samodzielnego pracownika naukowego z danej dyscypliny naukowej/artystycznej;
 • w formie pisemnej opis tematu i problematykę planowanego projektu badawczego / artystycznego / projektowego zawierający następujące informacje: (1) cel badań  (określenie problemu badawczego, który ma zostać rozwiązany w wyniku realizacji badań oraz sformułowanie hipotez badawczych; uzasadnienie podjęcia badań odnoszące się do innowacyjności tych badań i wpływu wyników na rozwój badanej problematyki w Polsce i zagranicą (min. 3600 znaków ze spacją); (2) metodologię badań (określenie metod badawczych, które kandydatka na doktorantkę / kandydat na doktoranta zamierza wykorzystać w planowanym projekcie badawczy); (3) przedstawienie obecnego stanu wiedzy dotyczącej problematyki stanowiącej przedmiot badań wraz z podstawową literaturą przedmiotu; zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w dyscyplinach: nauki chemiczne, nauki fizyczne i w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;
 • potwierdzoną dokumentacje wcześniej uzyskanych osiągnięć naukowych/artystycznych/projektowych – pogrupowanych zgodnie ze składnikiem 2 (S2) (pkt 13) dotyczącym zasięgu oddziaływania;
 • oświadczenie (Załącznik do elektronicznego systemu rekrutacyjnego);
 • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

Miejscem składania dokumentów jest miejsce dyżurów Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. Szkoły Doktorskiej.

 

Załącznik nr 5 do warunków i kryteriów rekrutacji 2021-2022