Przejdź do treści

Wymagane dokumenty w procedurze kwalifikacyjnej

Kandydat do Szkoły Doktorskiej składa w wyznaczonym terminie oraz miejscu (zakładka aktualności) następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej skierowane do Rektora z zaznaczeniem dziedziny i dyscypliny;
 • życiorys kandydata;
 • kserokopię obu stron dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu);
 • kserokopię (oryginał do wglądu) lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów magisterskich II stopnia (albo w przypadku magistrantów tegorocznych – zaświadczenie wystawione przez macierzysty dziekanat);
 • 2 fotografie: jedną o wymiarze 45×65 mm i drugą o wymiarze 37×55 bez nakrycia głowy, na jasnym tle;
 • opinię o przydatności do pracy naukowej/artystycznej (wydana nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty złożenia dokumentów) samodzielnego pracownika naukowego z danej dyscypliny naukowej/artystycznej;
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w dyscyplinach: nauki chemiczne, nauki fizyczne i w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;
 • potwierdzoną dokumentacje wcześniej uzyskanych osiągnięć naukowych/artystycznych;
 • oświadczenie (Załącznik do elektronicznego systemu rekrutacyjnego);
 • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych;
 • dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne.

Miejscem składania dokumentów jest miejsce dyżurów Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. Szkoły Doktorskiej.