Przejdź do treści

REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ W UNIWERSYTECIE HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZYM IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Rozdział I.

PRZEPISY OGÓLNE

§1

 1. Regulamin Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, w szczególności:
  1. zadania, strukturę i zasady funkcjonowania szkoły doktorskiej,
  2. zadania i uprawnienia dyrektora szkoły doktorskiej,
  3. zadania i uprawnienia rady szkoły,
  4. ogólne zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej
  5. organizację procesu kształcenia,
  6. sposób wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego, w tym ich prawa i obowiązki,
  7. sposób dokumentowania przebiegu kształcenia,
  8. sposób przeprowadzania oceny śródokresowej,
  9. zasady przyznawania stypendium doktoranckiego,
  10. warunki przedłużania terminu złożenia rozprawy doktorskiej,
  11. prawa i obowiązki doktorantów,
  12. warunki i tryb rozwiązywania szkoły doktorskiej.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  1. uczelni – należy przez to rozumieć Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie;
  2. kształceniu – należy przez to rozumieć kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej;
  3. doktorancie – należy przez to rozumieć osobę kształcącą się w Szkole Doktorskiej;
  4. dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Doktorskiej powołanego przez Rektora w trybie przepisów Statutu UJD i niniejszego regulaminu;
  5. radzie szkoły – należy przez to rozmieć Radę Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie;
  6. samorządzie doktorantów – należy przez to rozumieć samorząd doktorantów działający w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.

§2

 1. Szkoła Doktorska Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie jest prowadzona na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności:
  1. Ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. Poz.1669 z późn. zm.);
  2. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., Poz. 1668 z późn. zm.);
  3. uchwały nr 65/2019 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej
  4. Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.

§3

 1. Kształcenie doktorantów przygotowuje do uzyskania stopnia doktora i odbywa się w szkole doktorskiej
 2. Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów
 3. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji do szkoły doktorskiej regulują odrębne przepisy.
 4. Szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich oraz postępowania w sprawie nadawania stopnia naukowego doktora regulują odrębne przepisy.
 5. Obowiązki sprawozdawcze podmiotu prowadzącego Szkołę Doktorską w zakresie prawidłowego, rzetelnego i terminowego wprowadzania, aktualizowania, archiwizowania oraz usuwania danych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce „POL-on” regulują odrębne przepisy.

Rozdział II.

STRUKTURA, ZADANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY DOKTORSKIEJ

§4

Zadania szkoły doktorskiej

 1. Kształcenie w szkole doktorskiej przygotowuje doktoranta do uzyskania stopnia doktora.
 2. Do zadań szkoły doktorskiej należą
  1. stworzenie środowiska wsparcia dla doktorantów, co ma ułatwić realizację przez nich projektów badawczych, których rezultatem jest rozprawa doktorska;
  2. opracowanie programów kształcenia, w dużym stopniu zindywidualizowanych, których celem jest uzupełnianie wiedzy i kompetencji, przede wszystkim z innych dyscyplin i obszarów nauki; rozwój samodzielności naukowej; budowanie zestawu kompetencji, których posiadanie zwiększy szansę na znalezienie atrakcyjnej pracy po doktoracie także poza Uczelnią;
  3. rzetelna, wspierająca rozwój doktoranta ewaluacja;
  4. zapewnienie przestrzeni do integracji doktorantów realizujących projekty w rożnych dyscyplinach;
  5. organizacja opieki promotorskiej, w tym w ramach realizowanych projektów naukowych;
  6. ustalanie programu kształcenia doktorantów i zapewnianie oferty dydaktycznej dostosowanej do potrzeb doktorantów, w tym w zakresie umiejętności „miękkich”;
  7. współorganizowanie wraz z innymi jednostkami UJD cyklicznych seminariów/warsztatów naukowych mających na celu poszerzanie wiedzy ogólnej doktorantów, w tym dotyczących głównych wyzwań cywilizacyjnych
  8. zapewnianie kadry dydaktycznej o najwyższych kwalifikacjach w ramach zasobu Uczelni oraz instytucji zewnętrznych;
  9. wspieranie mobilności doktorantów (informowanie o możliwościach wyjazdów zagranicznych i stworzenie zaplecza administracyjnego ułatwiającego kontakty międzynarodowe);
  10. monitorowanie realizacji projektu doktorskiego;
  11. ewaluacja postępów doktoranta;
  12. ewaluacja opieki promotorskiej;
  13. tworzenie warunków do samoorganizowania się doktorantów i wspieranie ich aktywności;
  14. stworzenie przestrzeni do kontaktów między doktorantami, koordynacja wspólnych przedsięwzięć, komunikacja i informacja.

§5

Zadania i uprawnienia dyrektora szkoły doktorskiej

 1. Szkołą doktorską kieruje dyrektor, którym jest osoba reprezentująca jedną z dyscyplin, w ramach których prowadzone jest kształcenie w szkole.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Rektor spośród pracowników Uczelni zatrudnionych w podstawowym miejscu pracy, po zasięgnięciu opinii Rady Samorządu Doktorantów i Rady Szkoły.
 3. Samorząd doktorantów wyraża opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. Niezajęcie stanowiska przez samorząd w terminie wskazanym w statucie uważa się za wyrażenie zgody.
 4. Wymóg zasięgnięcia opinii nie dotyczy powołania pierwszego Dyrektora Szkoły Doktorskiej.
 5. Wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony w przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w punkcie 3.
 6. Kadencja Dyrektora Szkoły doktorskiej jest czy zgodna z kadencją organów Uczelni.
 7. Do zadań dyrektora należy w szczególności:
  1. reprezentowanie szkoły doktorskiej;
  2. przedstawianie Senatowi, po zasięgnięciu opinii rady oraz Samorządu Doktorantów UJD wniosku w sprawie ustalenia i zamknięcia programu kształcenia w szkole doktorskiej;
  3. przedstawianie Senatowi, po zasięgnięciu opinii rady oraz w uzgodnieniu z Samorządem Doktorantów UJD wniosku w sprawie regulaminu szkoły doktorskiej;
  4. przedstawianie Senatowi, po zasięgnięciu opinii rady, zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej;
  5. nadzór nad całokształtem funkcjonowania Szkoły Doktorskiej, w tym prawidłowością i jakością realizacji procesu kształcenia oraz opieki naukowej i sposobem przeprowadzania oceny śródokresowej;
  6. podejmowanie decyzji w sprawach mienia i gospodarki szkoły doktorskiej, w zakresie ustalonym przez Rektora;
  7. wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami Statutu UJD oraz uchwałami i zarządzeniami innych organów Uczelni;
  8. przygotowywanie sprawozdania rocznego z działalności Szkoły Doktorskiej, które składane jest Rektorowi do końca listopada każdego roku kalendarzowego za poprzedni rok akademicki;
  9. przygotowywanie raportu samooceny w językach polskim i angielskim na potrzeby ewaluacji jakości kształcenia;
  10. rozpatrywanie wniosków doktorantów we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły Doktorskiej, niezastrzeżonych do kompetencji innych jednostek UJD
  11. zatwierdzanie listy doktorantów przyjętych do szkoły doktorskiej;
  12. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie odmowy przyjęcia do szkoły doktorskiej i skreślenia z listy doktorantów, na podstawie upoważnienia Rektora; W przypadku odmowy wpisu przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który rozpatruje rektor.
  13. zaliczanie semestrów oraz modułów kształcenia zgodnie z programem kształcenia;
  14. współpraca z Samorządem Doktorantów UJD;
  15. współpraca z dziekanami wydziałów, radami dyscyplin oraz promotorami doktorantów.
  16. nadzór nad gromadzeniem dokumentacji przebiegu kształcenia.
  17. przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej wskazanego w indywidualnym planie badawczym;
  18. zawieszenie kształcenie doktoranta w przypadkach wskazanych w regulaminie;
  19. zatwierdzenie indywidualnego planu badawczego po zaopiniowaniu przez właściwą Radę Dyscypliny;
  20. powoływanie członków komisji ewaluacyjnej do przeprowadzenia oceny śródokresowej.

§6

Zadania i uprawnienia Rady Szkoły Doktorskiej

 1. Pracami Rady kieruje Dyrektor Szkoły Doktorskiej.
 2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Dyrektora Szkoły.
 3. W szkole doktorskiej funkcjonuje Rada Szkoły Doktorskiej, w skład której wchodzi dyrektor oraz po dwóch przedstawicieli spośród pracowników naukowych posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego reprezentujących każdą z dyscyplin, w ramach których prowadzone jest kształcenie w szkole oraz dwóch doktorantów – uczestników szkoły doktorskiej. Członków Rady Szkoły Doktorskiej powołuje Rektor na wniosek dyrektora szkoły spośród osób zaproponowanych przez przewodniczących rad dyscyplin naukowych. Przedstawicieli doktorantów powołuje Rektor spośród osób wskazanych przez Radę Samorządu Doktorantów.
 4. Do zadań Rady należy:
  1. opiniowanie zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej uchwalanych przez Senat;
  2. służenie radą dyrektorowi szkoły doktorskiej w zakresie funkcjonowania, rozwoju i działalności szkoły doktorskiej;
  3. opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia, uzupełnienia i zamknięcia programów kształcenia;
  4. opiniowanie regulaminu szkoły doktorskiej;
  5. opiniowanie sprawozdania rocznego z działalności szkoły doktorskiej;
  6. opiniowanie raportu samooceny Szkoły na potrzeby ewaluacji jakości kształcenia;
  7. opiniowanie wspólnie z Dyrektorem szczegółowych zasad ewaluacji doktoranta uwzględniających kryteria ewaluacji związane ze specyfikę poszczególnych dyscyplin
  8. określenie dodatkowych minimalnych wymagań dla kandydatów do szkoły, uzupełniających wymogi ogólne.

Rozdział III.

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ

§7

Rekrutacja do szkoły doktorskiej

 1. Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo inna osoba, która spełnia warunki wskazane w Ustawie.
 2. Rekrutacja do szkoły doktorskiej ma charakter konkursowy o zasięgu krajowym i międzynarodowym i prowadzona jest w oparciu o zasady określone przez Senat.
 3. Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej.
 4. Rekrutacja prowadzona jest przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną ds. Szkoły Doktorskiej. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Szkoły Doktorskiej jest powoływana przez Senat Uczelni. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji ds. Szkoły Doktorskiej jest Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą lub osoba przez niego wyznaczona. W skład Komisji wchodzą ponadto:
  1. przedstawiciele nauczycieli akademickich, po jednym z każdego wydziału, który posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora, wskazani przez dziekana oraz
  2. sekretarz.
 5. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Egzaminacyjna właściwa dla każdej dyscypliny reprezentowanej w szkole doktorskiej, powołana przez osobę wskazaną przez rektora do pełnienia funkcji dyrektora szkoły.
 6. Zasady konkursu opracowuje dyrektor szkoły a po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły Doktorskiej uchwala Senat.
 7. Zasady, o których mowa w ust. 2 udostępnia się nie później niż 5 miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji.
 8. Wyniki konkursu są jawne.

Rozdział IV.

ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA

§8

 1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i kończy 30 września następnego roku kalendarzowego i dzieli się na semestry.
 2. Rektor określa szczegółową organizację roku akademickiego, dokonując podziału roku na semestry i ustalając terminy sesji egzaminacyjnych, w porozumieniu z samorządem doktorantów.

§9

 1. Program kształcenia uchwala Senat. Ustalenie programu wymaga zasięgnięcia opinii samorządu doktorantów w terminie 14 dni. W przypadku bezskutecznego upływu wskazanego terminu, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.
 2. Kształcenie w szkole doktorskiej prowadzone jest w formie indywidualnej pod kierunkiem promotora albo promotorów, albo promotora i promotora pomocniczego i trwa 4 lata (8 semestrów).
 3. Kształcenie jest prowadzone na podstawie programu kształcenia opartego na ramowym programie szkoły doktorskiej oraz na indywidualnym planie badawczym
 4. Punkty ECTS, oceny i zaliczenia wpisywane są do elektronicznego systemu obsługi doktorantów oraz indeksu.

§10

 1. Ramowy program kształcenia w szkole doktorskiej określa w szczególności:
  1. wykaz i liczbę godzin zajęć obowiązkowych i fakultatywnych,
  2. liczbę obowiązkowych zaliczeń,
  3. obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, które doktorant powinien prowadzić samodzielnie lub współprowadzić.
 2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły na pisemny wniosek doktoranta może przenieść prowadzenie lub współprowadzenie zajęć dydaktycznych na kolejny semestr.
 3. Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, przygotowuje indywidualny plan realizacji zajęć w szkole doktorskiej oparty na ramowym programie szkoły doktorskiej. Plan ten dotyczy przyszłego roku akademickiego i składany jest do końca czerwca danego roku akademickiego.

§11

 1. Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający harmonogram prowadzenia badań i przygotowania rozprawy doktorskiej i przedstawia go dyrektorowi szkoły doktorskiej w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia. W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego plan jest przedstawiany po zaopiniowaniu przez tego promotora.
 2. Indywidualny plan badawczy określa termin złożenia rozprawy doktorskiej.
 3. W uzasadnionych przypadkach doktorant, w porozumieniu z promotorem, może wystąpić do dyrektora szkoły doktorskiej z wnioskiem o zmianę tematyki i indywidualnego planu badawczego, pod warunkiem osiągnięcia celów kształcenia. Wniosek musi zawierać uzasadnienie i należy złożyć go przed oceną śródokresową.

§12

 1. Warunkiem zaliczenia semestru kształcenia w szkole doktorskiej jest uzyskanie wszystkich zaliczeń ujętych w indywidualnym planie realizacji zajęć w szkole doktorskiej opartym na ramowym programie szkoły doktorskiej oraz uzyskanie pozytywnej oceny prowadzonych badań naukowych wydanej przez promotora/promotorów.
 2. W celu zaliczenia semestru kształcenia w szkole doktorskiej doktorant jest zobowiązany do końca każdego semestru złożyć w sekretariacie szkoły doktorskiej następujące dokumenty:
  1. indeks z wpisami wymaganymi przez indywidualny plan realizacji zajęć w szkole doktorskiej oparty na ramowym programie szkoły doktorskiej,
  2. semestralną opinię promotora/promotorów o postępach w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.
 3. W celu zaliczenia semestrów parzystych ( II, IV, VI i VIII) kształcenia w szkole doktorskiej doktorant jest dodatkowo zobowiązany złożyć w sekretariacie szkoły doktorskiej:
  1. roczne sprawozdanie doktoranta z realizacji ramowego programu szkoły doktorskiej i prowadzonych badań naukowych,
  2. indywidualny plan realizacji zajęć w szkole doktorskiej oparty na ramowym programie szkoły doktorskiej na kolejny rok akademicki,
 4.  Zaliczenia z przedmiotów objętych programem kształcenia w szkole doktorskiej kończą się wystawieniem oceny:
  • bardzo dobry – 5,0
  • dobry plus – 4,5
  • dobry – 4,0
  • dostateczny plus – 3,5
  • dostateczny – 3,0
  • niedostateczny – 2,0
 5. Dyrektor szkoły doktorskiej, z uzasadnionych względów losowych lub naukowych na wniosek doktoranta, może podjąć decyzję o warunkowym zaliczeniu okresu rozliczeniowego, przenosząc niektóre obowiązki na następny rok akademicki. Wniosek winien być poparty przez promotora.
 6. W przypadku warunkowego dopuszczenia do podjęcia kształcenia w danym roku akademickim, doktorant zobowiązany jest do uzupełnienia warunku niespełnionego w poprzednim roku.
 7. Negatywna opinia promotora dotycząca postępów doktoranta i zagrożenia terminowego uzyskania stopnia doktora skutkuje natychmiastowym wszczęciem postępowania wyjaśniającego przez radę szkoły doktorskiej.

§13

Skreślenie z listy doktorantów

 1. Doktoranta skreśla się z listy doktorantów w przypadku:
  1. negatywnego wyniku oceny śródokresowej;
  2. niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w indywidualnym planie badawczym;
  3. rezygnacji z kształcenia;
 2. Doktorant może być skreślony z listy doktorantów w przypadku niewywiązywania się z obowiązków, o których mowa w art. 207 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 3. Doktorant może być skreślony z listy doktorantów w przypadku o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w szczególności w sytuacji:
  1. nie uzyskania zaliczeń z przedmiotów zaplanowanych do realizacji w danym semestrze,
  2. uzyskania negatywnej opinii promotora/promotorów o postępach w przygotowaniu rozprawy doktorskiej
  3. niepodjęcia kształcenia;
  1. niezłożenia wniosku o powołanie promotora;
  2. niezłożenia indywidualnego planu badawczego;
  3. braku realizacji indywidualnego planu badawczego;
  4. braku realizacji programu kształcenia w szczególności poprzez:
   1. nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w zajęciach objętych programem kształcenia;
   2. nieprzystąpienie do wymaganych zaliczeń lub egzaminów;
   3. niewypełnienia obowiązków przewidzianych regulaminem.
 4. Decyzję o skreśleniu z listu uczestników szkoły doktorskiej podejmuje dyrektor szkoły.
 5. Od decyzji o skreśleniu z listy doktorantów przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 6. Osoba skreślona z listy doktorantów podejmuje działania umożliwiające rozliczenie karty obiegowej i zwraca legitymację doktoranta.
 7. Na wniosek osoby, która nie ukończyła szkoły doktorskiej, Uczelnia wydaje zaświadczenie o przebiegu studiów.

Rozdział V.

SPOSÓB WYZNACZANIA I ZMIANY PROMOTORA, PROMOTORÓW LUB PROMOTORA POMOCNICZEGO, W TYM ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§14

 1. Wybór promotora może nastąpić na etapie postępowania rekrutacyjnego poprzez rekomendację komisji rekrutacyjnej.
 2. W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia doktorantowi upływa ostateczny termin wyznaczenia promotora, drugiego promotora i promotora pomocniczego.
 3. Doktorant w terminie 30 dni od dnia podjęcia kształcenia występuje do dyrektora szkoły z wnioskiem o wyznaczenie promotora, promotorów lub promotora pomocniczego.
 4. Wniosek zawiera:
  1. propozycję osób do pełnienia funkcji promotora, promotorów lub promotora pomocniczego;
  2. zgodę na objęcie funkcji promotora lub promotora pomocniczego;
  3. uzasadnienie.
 5. W przypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej może zostać powołany drugi promotor.
 6. Promotora/ promotorów wyznacza Rada Szkoły po pozytywnej opinii samodzielnych pracowników danej dyscypliny.
 7. Promotorem / promotorami może być nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy jednostki naukowej, który:
  1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego oraz dorobek naukowy w zakresie dyscypliny naukowej, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, opublikowany w okresie ostatnich 5 lat albo osiągnięcia artystyczne z okresu ostatnich 5 lat oraz
  2. wyraził pisemną zgodę na sprawowanie opieki naukowej nad doktorantem przez cały okres trwania kształcenia w szkole doktorskiej.

  Za zgodą rady jednostki organizacyjnej opiekunem naukowym może być osoba niebędąca pracownikiem tej jednostki.

 8. Promotorem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat:
  1. była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej, lub
  2. sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji, o których mowa w art. 191 ust. 1.
 9. Obowiązki promotora/ promotorów:
  1. ustala, wspólnie z doktorantem, indywidualny plan badawczy na pierwszym roku oraz szczegółowy program na każdy kolejny rok kształcenia;
  2. stale czuwa nad postępem prac doktoranta i prezentacją wyników;
  3. opiniuje roczne sprawozdania doktoranta składane dyrektorowi szkoły doktorskiej;
  4. opiniuje podanie doktoranta o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej w przypadku określonym w § 22;
  5. uczęszcza na otwarte seminaria iane, na których jej/jego doktorant wygłasza referaty.
  6. współpracuje z dyrektorem szkoły w celu monitorowania postępów doktoranta.
 10. W przypadku potrzeby przydzielenia promotorowi osoby do pomocy w sprawowaniu opieki naukowej nad kandydatem powołuje się promotora pomocniczego.
 11. Promotorem pomocniczym może być nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy jednostki naukowej posiadający stopień naukowy doktora w zakresie danej dyscypliny naukowej oraz dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich 5 lat albo osiągnięcia artystyczne z okresu ostatnich 5 lat, oraz wyraził pisemną zgodę na sprawowanie opieki naukowej nad doktorantem przez cały okres trwania studiów.
 12. Promotora pomocniczego powołuje dyrektor szkoły po pozytywnej opinii rady szkoły doktorskiej na wniosek promotora.
 13. W trosce o najwyższą jakość badań naukowych i opieki promotorskiej promotor jednocześnie może sprawować opiekę promotorską maksymalnie nad trzema doktorantami Szkoły Doktorskiej, natomiast promotor pomocniczy może sprawować opiekę jednocześnie nad dwoma doktorantami.

§15

Zmiana promotora

 1. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o zmianie promotora po pozytywnej opinii rady szkoły doktorskiej. Dyrektor szkoły doktorskiej, na wniosek doktoranta, może podjąć w takim przypadku decyzję o przedłużeniu termin złożenia rozprawy doktorskiej.
 2. Zmiana promotora może nastąpić na pisemny wniosek promotora lub doktoranta szkoły doktorskiej.
 3. Wniosek powinien zawierać poza dokumentami jak przy powoływaniu promotora, §14, ust.4. również:
  1. korektę indywidualnego planu badawczego, o ile istnieje taka potrzeba, zatwierdzoną przez proponowanego promotora lub promotorów. Korekta wymaga akceptacji dyrektora zgodnie z procedurą opisaną w § 15, ust.6;
  2. opinię poprzedniego promotora, w której promotor określa stan zaawansowania przygotowywanej pod jego kierunkiem rozprawy doktorskiej na dzień złożenia wniosku o zmianę promotora, o ile nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające wydanie opinii.
 4. Procedura zwolnienia z obowiązku promotorstwa lub zmiany promotora nie wpływa na zmianę terminu oceny śródokresowej. Regulacja ta dotyczy również drugiego promotora i promotora pomocniczego.

Rozdział VI.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA PRZEBIEGU KSZTAŁCENIA

§16

 1. Przebieg kształcenia w szkole doktorskiej dokumentowany jest w:
  1. systemie informatycznym Uczelni
  2. protokołach zaliczenia przedmiotu sporządzanych w postaci wydruków danych zgromadzonych w systemie informatycznym Uczelni.
  3. indywidualnym planie badawczym doktoranta
  4. indywidualnym planie realizacji zajęć,
  5. semestralnych opiniach promotorów,
  6. ocenie śródokresowej,
  7. w innych dokumentach składanych przez doktoranta
  8. zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
  9. kopiach decyzji podejmowanych przez dyrektora szkoły doktorskiej i inne organy Uczelni.
 2. Szkoła doktorska prowadzi dokumentację przebiegu kształcenia, która obejmuje w szczególności:
  1. podanie kandydata do szkoły doktorskiej;
  2. dokumentację, o której mowa w § 19 ust. 1;
  3. odpis uchwały Rady ds. Nadawania Stopni w sprawie nadania stopnia doktora.
 3. Szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu kształcenia w szkole doktorskiej określa Rektor w drodze zarządzenia.

Rozdział VII.

SPOSÓB PRZEPROWADZANIA OCENY ŚRÓDOKRESOWEJ

§17

 1. Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez komisję ewaluacyjną, w skład której wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza podmiotem prowadzącym szkołę doktorską. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji.
 2. Komisja ewaluacyjna jest powoływana przez dyrektora szkoły spośród kandydatów zgłoszonych przez przewodniczącego rady dyscypliny naukowej.
 3. Osobie wchodzącej w skład komisji, zatrudnionej poza podmiotem prowadzącym szkołę doktorską, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% wynagrodzenia profesora.

§18

Ewaluacja postępów doktoranta

 1. Ewaluacji postępów doktoranta dokonują komisje ewaluacyjne działające w ramach Szkoły Doktorskiej.
 2. Komisja dokonuje ewaluacji postępów doktoranta po 2 latach od rekrutacji w ramach oceny śródokresowej.
 3. Śródokresowa ocena doktoranta składa się z dwóch elementów:
  • oceny szeroko rozumianego rozwoju doktoranta (wiedzy i umiejętności);
  • oceny postępów w realizacji indywidualnego projektu badawczego.

  Na ocenę składają się:

  1. opinie promotorów naukowych doktoranta, w której przedstawiają oni stopniem zaawansowania prac w realizacji indywidualnego projektu badawczego;
  2. lista osiągnięć naukowych doktoranta w szczególności jego dotychczasowego dorobek naukowy (publikacje, referaty itp.) wraz z odbytymi stażami, praktykami, złożonymi wnioskami o granty badawcze itp;
  3. do 7 stron omówienia projektu badawczego, a także wykaz źródeł i literatury przedmiotu.

  Dokumentację wymienioną w punktach 1-3 doktorant składa w dwóch wersjach językowych: polskim i angielskim

 4. W uzasadnionych przypadkach komisja ma prawo poprosić doktoranta o prezentację projektu badawczego w formie ustnej
 5. Ocena postępów realizacji indywidualnego planu badawczego odbywa się na podstawie:
  1. informacji o stopniu zaawansowania realizacji indywidualnego planu badawczego – waga – 60%;
  2. wykazu najważniejszych osiągnięć – waga – 40%.
 6. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły doktorskiej do 30 czerwca w trakcie 4 semestru kształcenia
 7. Posiedzenia komisji odbędą się między 1 lipca a 30 września
 8. Raporty z przebiegu i wyniku procedury ewaluacyjnej doktoranta komisja ewaluacyjna przedstawia dyrektorowi szkoły;
 9. Negatywna ocena skutkuje skreśleniem z listy doktorantów;
 10. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym;
 11. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny.

Rozdział VII.

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO

§19

Stypendium doktoranckie

 1. Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie.
 2. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat.
 3. Do okresu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się okresu zawieszenia oraz okresu kształcenia w szkole doktorskiej w przypadku, o którym mowa w art. 206 ust. 2.
 4. Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:
  1. 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
  2. 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.
 5. W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o której mowa w ust. 4, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.
 6. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w ust. 4 pkt 1.
 7. Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy. Przepis ust. 2 stosuje się.
 8. Stypendium doktoranckie wypłaca podmiot prowadzący szkołę doktorską.
 9. Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:
  1. w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3;
  2. po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa w ust. 4 pkt 2;
  3. któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.

Rozdział IX.

UKOŃCZENIE KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ, WARUNKI PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZŁOŻENIA ZŁOŻENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ ORAZ ZAWIESZENIE KSZTAŁCENIA

§20

Złożenie rozprawy doktorskiej

 1. Kształcenie doktoranta kończy się:
  1. zrealizowaniem programu kształcenia;
  2. złożeniem rozprawy doktorskiej.
 2. Rozprawę doktorską należy złożyć najpóźniej do dnia 30 czerwca ostatniego roku studiów.

§21

Przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej

 1. Dyrektor, na wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii promotora, może przedłużyć termin złożenia rozprawy doktorskiej wskazany w indywidualnym planie badawczym o kolejny rok, łącznie nie dłużej niż o 2 lata, w przypadku:
  1. konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych na podstawie indywidualnego planu badawczego.
  2. czasowej niezdolności do kontynuowania kształcenia spowodowanej chorobą, na podstawie zaświadczenia lekarskiego wskazującego okres braku możliwości odbywania kształcenia;
  3. konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, na podstawie zaświadczenia lekarskiego wskazującego okres w jakim członek rodziny jest niezdolny do samodzielnego funkcjonowania i wymaga opieki;
  4. konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.
 2. Wniosek o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej zawiera:
  1. uzasadnienie wraz z określeniem przewidywanego terminu złożenia rozprawy doktorskiej zaakceptowanym przez promotora lub promotorów;
  2. harmomogram działań zmierzających do zakończenia pracy nad rozprawą.
 3. Do wniosku dołącza się:
  1. opinię promotora lub promotorów w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1;
  2. dokument uzasadniający przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej– w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 4.

  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 lub 3, 4 przedłużenie możliwe jest łącznie nie dłużej niż o rok.

 4. Doktorant ubiegający się o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej składa wniosek nie później niż na 30 dni przed upływem terminu wskazanego w indywidualnym planie badawczym.
 5.  warunkach kształcenia w szkole doktorskiej dyrektor szkoły informuje doktoranta na piśmie.

§22

 1. Kształcenie, na wniosek doktoranta, jest zawieszane na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Rozdział X.

PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTÓW

§23

 1. Osoba wpisana na listę doktorantów rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania.
 2. Doktorant w szczególności ma prawo do:
  1. opieki naukowej;
  2. zmiany promotora naukowego na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie;
  3. przedłużenia studiów doktoranckich na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie;
  4. zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
  5. przerwy wypoczynkowej nieprzekraczającej ośmiu tygodni w ciągu roku, wykorzystywanej w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych;
  6. bezpłatnego kształcenia językowego w wymiarze przewidzianym przez plan i program studiów szkoły doktorskiej;
  7. finansowania z budżetu jednostki organizacyjnej działalności związanej z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych na zasadach i w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów;
  8. korzystania z wypożyczania miejscowego poza obręb bibliotek i czytelni funkcjonujących na UJD na zasadach przysługujących pracownikom naukowym;
  9. korzystania z aparatury naukowej i dydaktycznej oraz z urządzeń laboratoryjnych UJD na warunkach obowiązujących w danej jednostce organizacyjnej;
  10. odbywania praktyk zawodowych lub staży naukowych w formie uzgodnionej z opiekunem naukowym albo promotorem;
  11. legitymacji doktoranta;
  12. ubiegania się o pomoc materialną na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

§24

 1. Doktoranci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dostosowanie sposobu organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego, w tym warunków odbywania kształcenia w Szkole Doktorskiej do rodzaju niepełnosprawności.
 2. Do doktorantów, o których mowa w ust. 1 zalicza się osoby:
  1. niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny;
  2. przewlekle chorujące nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których sytuację zdrowotną potwierdza dokumentacja medyczna przedłożona u pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych;
  3. czasowo niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach, a okoliczności te potwierdza przedłożona u pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych dokumentacja medyczna.
 3. Szczegółowe zasady dostosowania procesu dydaktycznego określają odrębne przepisy.

§25

Obowiązki doktoranta

 • Obowiązkiem doktoranta jest:
 1. postępowanie w zgodzie ze ślubowaniem i z Regulaminem;
 2. przestrzeganie przepisów obowiązujących w UJD;
 3. dbanie o dobre imię UJD;
 4. przestrzeganie Kodeksu Etyki Doktoranta;
 5. przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
 6. niezwłoczne powiadomienie Dyrektora szkoły doktorskiej o zmianie nazwiska i adresu, a także o zmianie innych wymaganych przez Uczelnię danych;
 7. niezwłoczne pisemne poinformowanie Dyrektora o podjęciu zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego ze wskazaniem wymiaru zatrudnienia;
 8. terminowa i sumienna realizacja programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego;
 9. rzetelne składanie, potwierdzonych przez promotora, okresowych sprawozdań z wykonywanych obowiązków oraz innych osiągnięć w wyznaczonych terminach;
 10. udział w pracach organizacyjnych jednostki organizacyjnej, w której doktorant przygotowuje rozprawę doktorską, a w przypadku zespołowych badań naukowych podporządkowanie się wskazówkom i wytycznym pracowników naukowych wyznaczonych do kierowania określonym zespołem badawczym lub określonymi elementami procesu badawczego;
 11. wykazywanie osiągnięć naukowych, które powstały w związku z odbywaniem kształcenia w szkole doktorskiej na potrzeby ewaluacji działalności naukowej w tym wykazywanie afiliacji Uniwersytetu.

§26

 1. Doktoranci w Uczelni tworzą samorząd doktorantów.
 2. Samorząd doktorantów jest wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów szkoły doktorskiej.
 3. Doktoranci w Uczelni mają prawo zrzeszania się w organizacjach doktorantów, takich jak: m.in.: koła naukowe, zespoły artystyczne i sportowe.
 4. Szczegółowe zasady powoływania i rejestracji organizacji doktorantów określa Rektor w drodze zarządzenia.

§27

Odpowiedzialność dyscyplinarna doktoranta

 1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności doktoranta, doktorant w Szkole Doktorskiej ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.
 2. W sprawach dyscyplinarnych orzekają Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów i Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna, powołane spośród nauczycieli akademickich i doktorantów.

Rozdział XI.

WARUNKI I TRYB ROZWIĄZYWANIA SZKOŁY DOKTORSKIEJ

§28

 1. Funkcjonowanie szkoły doktorskiej nadzoruje prorektor właściwy ds. nauki.
 2. Szkołę Doktorską rozwiązuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu i Rady Szkoły Doktorskiej.
 3. W przypadku zaprzestania kształcenia doktorantów w danej dyscyplinie, podmiot prowadzący szkołę doktorską, w której zaprzestano kształcenia, zapewnia doktorantom przygotowującym w tej dyscyplinie rozprawę doktorską możliwość kontynuowania kształcenia w innej szkole doktorskiej w tej dyscyplinie.
 4. W przypadku braku szkoły doktorskiej prowadzącej kształcenie w danej dyscyplinie, podmiot prowadzący szkołę doktorską, w której zaprzestano kształcenia, pokrywa osobom, które utraciły możliwość ukończenia kształcenia, koszty postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym.

Rozdział XII.

PRZEPISY KOŃCOWE

§29

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulamin decyzje podejmuje Rektor lub upoważniony przez niego Prorektor po uzyskaniu opinii dyrektora szkoły doktorskiej.

Zobacz dokumenty w formacie pdf