Przejdź do treści

Rozpoczęcie kształcenia 

Kształcenie w szkole doktorskiej prowadzone jest w formie indywidualnej pod kierunkiem promotora albo promotorów, albo promotora i promotora pomocniczego i trwa 4 lata (8 semestrów).

Kształcenie jest prowadzone na podstawie programu kształcenia opartego na ramowym programie szkoły doktorskiej oraz na Indywidualnym Planie Badawczym, który składany jest do Rady Szkoły Doktorskiej w ciągu 12 miesięcy od przyjęcia doktoranta do Szkoły Doktorskiej.

Wniosek o powołanie promotora
 1. Wybór promotora może nastąpić na etapie postępowania rekrutacyjnego poprzez rekomendację komisji rekrutacyjnej.
 2. W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia doktorantowi upływa ostateczny termin wyznaczenia promotora, drugiego promotora i promotora pomocniczego.
 3. Doktorant w terminie 30 dni od dnia podjęcia kształcenia występuje do dyrektora szkoły z wnioskiem o wyznaczenie promotora, promotorów lub promotora pomocniczego.
 4. Wniosek zawiera:
  1. propozycję osób do pełnienia funkcji promotora, promotorów lub promotora pomocniczego;
  2. zgodę na objęcie funkcji promotora lub promotora pomocniczego;
  3. uzasadnienie.
 5. W przypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej może zostać powołany drugi promotor.
 6. Promotora/promotorów wyznacza Rada Szkoły po pozytywnej opinii samodzielnych pracowników wchodzących w skład właściwej Rady Dyscypliny.

Po I roku kształcenia 

 1. Przygotowanie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania z realizacji ramowego programu szkoły doktorskiej i prowadzonych badań naukowych.
 2. Przygotowanie i zatwierdzenie indywidualnego planu realizacji zajęć w szkole doktorskiej opartego na ramowym programie szkoły doktorskiej na kolejny rok akademicki.
 3. Przygotowanie i zatwierdzenie Indywidualnego Projektu Badawczego zaopiniowanego przez promotora (promotorów i promotora pomocniczego).
 4. Prezentacja wyników badań na uczelnianym seminarium otwartym po pierwszym roku kształcenia.

Po II roku kształcenia 

 1. Przygotowanie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania z realizacji ramowego programu szkoły doktorskiej i prowadzonych badań naukowych.
 2. Przygotowanie i zatwierdzenie indywidualnego planu realizacji zajęć w szkole doktorskiej opartego na ramowym programie szkoły doktorskiej na kolejny rok akademicki.
 3. Prezentacja wyników badań na uczelnianym seminarium otwartym po drugim roku kształcenia.
 4. Złożenie sprawozdania z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego (w j. polskim i angielskim).

 

Ewaluacja procesu kształcenia: ocena śródokresowa

 1. Śródokresowa ocena doktoranta składa się z dwóch elementów:
 • oceny szeroko rozumianego rozwoju doktoranta (wiedzy i umiejętności);
 • oceny postępów w realizacji indywidualnego projektu badawczego.

Na ocenę składają się:

 • opinie promotorów naukowych doktoranta, w której przedstawiają oni stopniem zaawansowania prac w realizacji indywidualnego projektu badawczego;
 • lista osiągnięć naukowych doktoranta w szczególności jego dotychczasowego dorobek naukowy (publikacje, referaty itp.) wraz z odbytymi stażami, praktykami, złożonymi wnioskami o granty badawcze itp;
 • do 7 stron omówienia projektu badawczego, a także wykaz źródeł i literatury przedmiotu.

Dokumentację wymienioną w punktach 1-3 doktorant składa w dwóch wersjach językowych: polskim i angielskim.

Po III roku kształcenia 

 1. Przygotowanie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania z realizacji ramowego programu szkoły doktorskiej i prowadzonych badań naukowych.
 2. Przygotowanie i zatwierdzenie indywidualnego planu realizacji zajęć w szkole doktorskiej opartego na ramowym programie szkoły doktorskiej na kolejny rok akademicki.
 3. Prezentacja wyników badań na uczelnianym seminarium otwartym po trzecim roku kształcenia.

Po IV roku kształcenia

 1. Prezentacja wyników badań na uczelnianym seminarium otwartym po czwartym roku kształcenia.
 2. Złożenie manuskryptu rozprawy doktorskiej – zgodnie z terminem określonym w Indywidualnym Planie Badawczym.
 3. Złożenie rozprawy doktorskiej wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów i promotora pomocniczego oraz wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora do Rady Szkoły Doktorskiej, która po weryfikacji kieruje dokumenty do Rady ds. Nadawania Stopni Naukowych i Stopni w Zakresie Sztuki.