Przejdź do treści

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

 

 

Od roku akademickiego 2022/2023 obowiązują nowego dokumenty:

 1. Program kształcenia http://bip.ujd.edu.pl/artykul/116/2576/program-ksztalcenia-od-roku-akademickiego-2022-2023
 2. Uchwała Nr 26. 2022 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie http://bip.ujd.edu.pl/attachments/download/7252
 3. Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie http://bip.ujd.edu.pl/attachments/download/7253
 4. Regulations of the Doctoral School of the Jan Dlugosz University in Częstochowa http://bip.ujd.edu.pl/attachments/download/7254

 

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie prowadzona jest w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinach historia, językoznawstwo i literaturoznawstwo, w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinach nauk chemicznych i nauk fizycznych oraz w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz w dyscyplinie sztuki muzyczne, a także w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu jest prowadzona w systemie stacjonarnym i trwa 8 semestrów.

Absolwent szkoły doktorskiej otrzymuje jeden ze stopni: dr nauk humanistycznych w dyscyplinie historia albo dr nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, albo dr nauk humanistycznych02 w dyscyplinie językoznawstwo, albo dr nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych, albo dr nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych, dr sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, albo dr sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne.

Absolwent szkoły doktorskiej prowadzonej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zgodne z poziomem 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Zakres zdobytej wiedzy absolwenta będzie obejmował światowy dorobek naukowy i twórczy oraz wynikające z niego implikacje dla praktyki. W odniesieniu do umiejętności, absolwent będzie potrafił dokonywać analizy i twórczej syntezy dorobku naukowego i/lub artystycznego w celu identyfikowania i rozwiązywania problemów badawczych oraz związanych z działalnością innowacyjną i twórczą. Będzie potrafił tworzyć nowe elementy tego dorobku, samodzielnie planować własny rozwój oraz inspirować rozwój innych osób. Będzie aktywnie uczestniczył w wymianie doświadczeń i idei, także w środowisku międzynarodowym. Ponadto w zakresie kompetencji społecznych będzie podążał do niezależnego badania powiększającego istniejący dorobek naukowy i twórczy, podejmowania wyzwań w sferze zawodowej i publicznej z uwzględnieniem ich etycznego wymiaru, odpowiedzialności za ich skutki oraz kształtowania wzorów właściwego postępowania w takich sytuacjach.

POLSKA RAMA KWALIFIKACJI – POZIOM 8

Efekty kształcenia zgodne z Polską Rama Kwalifikacji Poziom 8 na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153)

Wiedza:

P8S_WG Zna i rozumie w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów:
 • światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe;
 • właściwe dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej;
 • główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie;
 • metodologię badań naukowych;
 • zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu.
P8S_WK Zna i rozumie:
 • fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji;
 • ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej;
 • podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

Umiejętności:

P8S_UW Potrafi wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:
 • definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą;
 • rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować;
 • wnioskować na podstawie wyników badań naukowych;
 • dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy;
 • transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej.
P8S_UK Potrafi:
 • komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;
 • upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;
 • inicjować debatę;
 • uczestniczyć w dyskursie naukowym;
 • posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.
P8S_UO Potrafi planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym.
P8S_UU Potrafi
 • samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób;
 • planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.

Kompetencje społeczne:

P8S_KK Jest gotów do:
 • krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej;
 • krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej lub artystycznej;
 • uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.
P8S_KO Jest gotów do:
 • wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców;
 • inicjowania działań na rzecz interesu publicznego;
 • myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
P8S_KR Jest gotów do podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:
 • prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny;
 • respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

Moduł/przedmiot kształcenia obejmujący zagadnienia ekonomiczne, prawne prowadzenia działalności badawczej i artystycznej. Ochrona własności intelektualnej.

RAMOWY PROGRAM SZKOŁY DOKTORSKIEJ W UNIWERSYTECIE HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZYM IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
Nazwa modułu Liczba
godzin
Forma
zajęć
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
Symbol
Metodyka i metodologia/warsztaty metodyczne 30
sem. I
warsztaty zaliczenie
na ocenę
2 PP–FiCh*/
PP–HJL*/
PP–Sz*
15
sem. I
wykład/
konwersatorium
zaliczenie
na ocenę
1 PP-1*
Moduł/przedmiot kształcenia dotyczący etyki prowadzonych badań naukowych i społecznej roli uczonego we współczesnym świecie. 15
sem. I
wykład/
konwersatorium
zaliczenie
na ocenę
1 PP-2*
Moduły/przedmioty kształcenia obejmujący zajęcia o charakterze szczegółowym z zakresu wybranej dyscypliny – seminarium kierunkowe/warsztaty mistrzowskie
15
sem. I
seminarium/
warsztaty
zaliczenie
na ocenę
1 SK1-F*/
SK1-Ch*/
SK1-H*/
SK1-J*/
SK1-L*/
SK1-Sz*
15
sem. III
seminarium/
warsztaty
zaliczenie
na ocenę
1 SK2-F*/
SK2-Ch*/
SK2-H*/
SK2-J*/
SK2-L*/
SK2-Sz*
15
sem. V
seminarium/
warsztaty
zaliczenie
na ocenę
1 SK3-F*/
SK3-Ch*/
SK3-H*/
SK3-J*/
SK3-L*/
SK3-Sz*
15
sem. VII
seminarium/
warsztaty
zaliczenie
na ocenę
1 SK4-F*/
SK4-Ch*/
SK4-H*/
SK4-J*/
SK4-L*/
SK4-Sz*
Moduł/przedmiot kształcenia obejmujący zajęcia poszerzające umiejętności językowe 240
sem. I, II, III, IV, V, VI,VII, VIII
ćwiczenia zaliczenie
na ocenę
8x2ECTS=16 M1
Moduł/przedmiot kształcenia obejmujący zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne – dydaktyka szkoły wyższej: nowoczesne techniki prowadzenia zajęć, dydaktyka nauczania wybranej dyscypliny, e-learning 30
sem. II
warsztaty zaliczenie
na ocenę
2 M2(1)_ FCh*
M2(1)_ HJL*
M2(1)_ Sz*
Moduł/przedmiot kształcenia obejmujący zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne – kształcenie pedagogiczno-psychologiczne 30
sem. II
warsztaty zaliczenie
na ocenę
2 M3(1)*
Moduł/przedmiot kształcenia obejmujący zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne – emisja głosu 15
sem. II
warsztaty zaliczenie
na ocenę
1 M4(1)*
Moduł kształcenia obejmujący zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne – prowadzenie lub uczestnictwo w prowadzeniu zajęć dydaktycznych 60
sem. III lub IV
prowadzenie /
współprowadzenie
zajęć na studiach
I i II stopnia
zaliczenie
na ocenę
2 M5(2)*
60
sem. V lub VI
prowadzenie /
współprowadzenie
zajęć na studiach
I i II stopnia
zaliczenie
na ocenę
2 M5(3)*
60
sem. VII lub VIII
prowadzenie /
współprowadzenie
zajęć na studiach
I i II stopnia
zaliczenie
na ocenę
2 M5(4)
Moduł/przedmiot kształcenia obejmujący zajęcia o charakterze szczegółowym z zakresu wybranej dyscypliny, przygotowujący doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym, lub artystycznym, prace nad realizowanym indywidualnym projektem badawczym – seminaria/laboratoria/warsztaty 45
łącznie
w sem. I i II
seminarium zaliczenie
na ocenę
przez
promotora
3 M6(1)*
45
łącznie
w sem. III i IV
seminarium zaliczenie
na ocenę
przez
promotora
3 M6(2)*
45
łącznie
w sem. V i VI
seminarium zaliczenie
na ocenę
przez
promotora
3 M6(3)*
45
łącznie
w sem. VII i VIII
seminarium zaliczenie na
ocenę przez
promotora
3 M6(4)*
Moduł kształcenia obejmujący przedmioty poszerzający wiedzę i zainteresowania naukowe dla danej dyscypliny do wyboru – wykłady profesorów wizytujących/zagranicznych/lub innych ustalonych z promotorem 30 wykład/warsztat zaliczenie
na ocenę
1 M7(1)
30 wykład/warsztat zaliczenie
na ocenę
1 M7(2)
30 wykład/warsztat zaliczenie
na ocenę
1 M7(3)
30 wykład/warsztat zaliczenie
na ocenę
1 M7(4)
Moduł kształcenia obejmujący zajęcia o charakterze szczegółowym z zakresu wybranej dyscypliny – konferencja naukowa z referatem/komunikatem lub posterem, plenery, sympozja, warsztaty artystyczne, lub wystawy sem. II praca własna zaliczenie na
ocenę przez
promotora
M8(1)*
sem. IV praca własna zaliczenie na
ocenę przez
promotora
M8(2)*
sem. VI praca własna zaliczenie na
ocenę przez
promotora
M8(3)*
sem. VIII praca własna zaliczenie na
ocenę przez
promotora
M8(4)*
Moduł kształcenia obejmujący zajęcia o charakterze szczegółowym z zakresu wybranej dyscypliny – publikacja z listy ministerialnej lub indywidualne i zbiorowe wystawy krajowe, zagraniczne sem. II praca własna zaliczenie na
ocenę przez
promotora
M9(1)*
sem. IV praca własna zaliczenie na
ocenę przez
promotora
M9(2)
sem. VI praca własna zaliczenie na
ocenę przez
promotora
M9(3)
sem. VIII praca własna zaliczenie na
ocenę przez
promotora
M9(4)
Seminaria uczelniane podsumowujące każdy rok akademicki sem. II praca własna zaliczenie
na zal. przez
Dyrektora
szkoły
M10(1)*
sem. IV praca własna zaliczenie
na zal. przez
Dyrektora
szkoły
M10(2)*
sem. VI praca własna zaliczenie
na zal. przez
Dyrektora
szkoły
M10(3)*
sem. VIII praca własna zaliczenie
na zal. przez
Dyrektora
szkoły
M10(4)*
Staż naukowy lub artystyczny krajowy lub międzynarodowy (minimum 2 tygodnie) sem. II staż naukowy /
współpraca z innymi
zespołami badawczymi
zaliczenie na
ocenę przez
promotora
10 M11(1)*
sem. IV staż naukowy /
współpraca z innymi
zespołami badawczymi
zaliczenie na
ocenę przez
promotora
10 M11(2)
sem. VI staż naukowy /
współpraca z innymi
zespołami badawczymi
zaliczenie na
ocenę przez
promotora
10 M11(3)
sem. VIII staż naukowy /
współpraca z innymi
zespołami badawczymi
zaliczenie na
ocenę przez
promotora
10 M11(4)
Projekty o finansowanie badań naukowych/działań artystycznych praca własna zaliczenie
na zal. przez
promotora
M12(1)*
praca własna zaliczenie
na zal. przez
promotora
M12(2)
praca własna zaliczenie
na zal. przez
promotora
M12(3)
praca własna zaliczenie
na zal. przez
promotora
M12(4)
Ocena śródokresowa na zakończenie IV sem. praca własna zaliczenie
na zal. przez
Dyrektora
szkoły
M13*
Wykład specjalistyczny z zakresu realizowanej pracy doktorskiej praca własna zaliczenie
na zal. przez
przewodniczącego
odpowiedniej
dyscypliny
M14*
Złożenie pracy doktorskiej praca własna

zaliczenie
na zal. przez
Dyrektora
szkoły

M15*
 1. Kształcenie w szkole doktorskiej prowadzone jest w formie indywidualnej pod kierunkiem promotora albo promotorów, albo promotora i promotora pomocniczego i trwa 4 lata (8 semestrów).
 2. Punkty ECTS, oceny i zaliczenia wpisywane są do indeksu.
 3. Doktorant w toku czteroletnim powinien zaliczyć wszystkie moduły oznaczone *.
 4. Moduł/przedmiot kształcenia obejmuje zagadnienia ekonomiczne, prawne i społeczne prowadzenia działalności badawczej i artystycznej. Dotyczy podstawowych zasad transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej, promocji i popularyzacji efektów prac badawczych oraz wartości użytkowych wyników działalności naukowej i artystycznej związanej z tymi tematami.  (PP-1) – realizowany wspólnie dla wszystkich dyscyplin.
 5. Moduł/przedmiot kształcenia dotyczący etyki prowadzonych badań naukowych i społecznej roli uczonego we współczesnym świecie (PP-2) – realizowany wspólnie dla wszystkich dyscyplin.
 6. Moduły/przedmioty kształcenia obejmujący zajęcia o charakterze szczegółowym z zakresu wybranej dyscypliny – seminarium kierunkowe/warsztaty mistrzowskie na I roku (SK1-F*/SK1-Ch*/SK1-H*/SK1-J*/SK1-L*/SK1-Sz*), II roku (SK2-F*/SK2-Ch*/SK2-H*/SK2-J*/SK2-L*/SK2-Sz*), III roku (SK3-F*/SK3-Ch*/SK3-H*/SK3-J*/SK3-L*/SK3-Sz*) i IV roku (SK4-F*/SK4-Ch*/SK4-H*/SK4-J*/SK4-L*/SK4-Sz*) w wymiarze 4×15 godzin zajęć są zaliczone przez kolejne cztery lata studiów. Na I roku seminarium kierunkowe/warsztaty mistrzowskie są prowadzone wspólnie dla wszystkich dyscyplin i dotyczą zdobywania grantów zewnętrznych oraz pisania projektów badawczych. Od II roku seminaria/warsztaty specjalistyczne realizowane są oddzielnie dla każdej dyscypliny naukowej.
 7. Moduł/przedmiot kształcenia obejmujący zajęcia poszerzające umiejętności językowe (M1) – dowolny język na dowolnym poziomie w wymiarze 240 godzin zajęć (na dowolnym sem., realizowane wraz ze studentami I i II stopnia).
 8. Moduł/przedmiot kształcenia obejmujący zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne – dydaktyka szkoły wyższej: nowoczesne techniki prowadzenia zajęć, dydaktyka nauczania wybranej dyscypliny, e-learning (M2(1)_ FCh, M2(1)_ HJL, M2(1)_ Sz) jest realizowany wspólnie dla dyscyplin chemia i fizyka oraz z podziałem na dyscypliny historia, językoznawstwo i literaturoznawstwo oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, w wymiarze 30 godz.
 9. Moduł/przedmiot kształcenia obejmujący zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne – kształcenie pedagogiczno-psychologiczne (M3(1)) jest realizowany wspólnie dla wszystkich dyscyplin, w wymiarze 30 godz.
 10. Moduł/przedmiot kształcenia obejmujący zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne – emisja głosu (M4(1)) jest realizowany wspólnie dla wszystkich dyscyplin.
 11. Moduł kształcenia obejmujący zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne – prowadzenie/współprowadzenie zajęć dydaktycznych (M5(2), M5(3), M5(4)) jest realizowany po wcześniejszym zaliczeniu modułów M2, M3 i M4. Zajęcia prowadzone są pod opieka promotora. Zaliczenie wpisuje promotor.
 12. Moduł/przedmiot kształcenia obejmujący zajęcia o charakterze szczegółowym z zakresu wybranej dyscypliny, przygotowujący doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym: – seminaria/laboratoria/warsztaty (M6(1), M6(2), M6(3), M6(4)) w wymiarze 45 godz. rocznie. Zaliczenie na ocenę przez promotora adekwatnie do postępów pracy badawczej.
 13. Moduł kształcenia obejmujący przedmioty poszerzający wiedzę i zainteresowania naukowe dla danej dyscypliny do wyboru – wykłady profesorów wizytujących/zagranicznych/lub innych wskazanych przez promotora lub Dyrektora szkoły (M7(1), M7(2), M7(3), M7(4)), realizowany fakultatywnie na poszczególnych latach, zgodnie z zainteresowaniami doktorantów w formie wykładów lub warsztatów adekwatnych do specyfiki poszczególnych dyscyplin, zaliczenie w dowolnym sem. Zalecane jest odbycie w toku czteroletnim przynajmniej jednego wykładu spoza dyscypliny realizowanej pracy doktorskiej.
 14. Moduł kształcenia obejmujący zajęcia o charakterze szczegółowym z zakresu wybranej dyscypliny – czynny udział w konferencji naukowej (referat, poster lub udział w plenerach, sympozjach, wystawach, warsztatach artystycznych (M8(1), M8(2), M8(3), M8(4)) jest realizowany obowiązkowo na poszczególnych latach. Zaliczenie na ocenę przez promotora uzależnione od formy prezentacji oraz zasięgu konferencji, po II, IV, VI i VIII sem.: poster na konferencji o zasięgu krajowym/udział w wystawie lokalnej – 3.0, minimum dwa postery na konferencjach o zasięgu krajowym/udział w wystawie krajowej zbiorowej – 3.5, prezentacja ustana na konferencji o zasięgu krajowym/udział w wystawie krajowej indywidualnej – 4.0, poster na konferencji o zasięgu międzynarodowym/udział w wystawie zbiorowej międzynarodowej – 4.5, wystąpienie ustne nie konferencji o zasięgu międzynarodowym/ udział w wystawie indywidualnej zagranicznej – 5.0.
 15. Moduł kształcenia obejmujący zajęcia o charakterze szczegółowym z zakresu wybranej dyscypliny – publikacja z listy ministerialnej lub dla dziedziny sztuki indywidualne i zbiorowe wystawy krajowe, zagraniczne ( M9(1), M9(2), M9(3), M9(4)). Do zaliczenia szkoły doktorskiej wymagane jest zaliczenie przynajmniej jednego modułu M9, co jest równoznaczne z jedną publikacją z listy ministerialnej. Zaliczenie na ocenę przez promotora uzależnione od rangi czasopisma/wystawy.
 16. Staż naukowy/artystyczny krajowy lub międzynarodowy minimum 2 tygodnie (M11(1), M11(2), M11(3), M11(4)). W toku czteroletnim musi być zrealizowany chociaż jeden staż na dowolnym roku. Zaliczenie na ocenę przez promotora w zależności od uzyskanych wyników badań.
 17. Wykład specjalistyczny z zakresu realizowanej pracy doktorskiej (M14). Powinien być wygłoszony w ostatnim sem. przed złożeniem pracy doktorskiej. Zaliczenie na zal. przez przewodniczącego odpowiedniej dyscypliny.
 18. Złożenie pracy doktorskiej (M15). Zaliczenie na zal. przez Dyrektora szkoły.
 19. Indywidualny plan realizacji zajęć w szkole doktorskiej

SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI NA POZIOMIE 8 PRK

Weryfikacja efektów kształcenia i postępów w pracy naukowej odbywa się między innymi poprzez: przeprowadzanie po pierwszym roku seminariów uczelnianych podsumowujących roczną działalność naukową doktorantów oraz ich roczną współpracę z promotorem. Celem seminarium jest weryfikacja postępów w dążeniu do głównego celu, jakim jest obrona doktoratu. Analizę sprawozdań doktorantów, składanych po każdym roku akademickim oraz opinii promotora (po każdym sem.), ocenę osiągnięć naukowych dokonywaną przez recenzentów publikacji naukowych, wysyłanych do czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym, ocenę wygłaszanych referatów na międzynarodowych konferencjach naukowych, poddawanie recenzji projektów o finansowanie badań naukowych przez instytucje krajowe i zagraniczne, analizę jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych w oparciu o wyniki ankiet studenckich i hospitacji zajęć. Badania prowadzone przez doktoranta regulować będzie indywidualny plan badawczy. Realizacja planu będzie podlegała ocenie śródokresowej na koniec IV semestru, którą przeprowadzać będzie 3-osobowa komisja z udziałem osoby spoza uczelni – wybitnego specjalisty z odpowiedniej dyscypliny naukowej. Negatywna ocena skutkować będzie skreśleniem z listy doktorantów. Ocena rozprawy doktorskiej.