Przejdź do treści

Warunki i kryteria rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

 1. Rekrutacja odbywa się w trybie otwartego konkursu o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 2. Rekrutacja powinna zapewnić wyłonienie spośród kandydatów osób o najwyższych predyspozycjach i silnej motywacji do prowadzenia pracy badawczej – (naukowej i/lub artystycznej).
 3. Rekrutację do Szkoły Doktorskiej prowadzi Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Szkoły Doktorskiej powoływana przez Senat Uczelni. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji ds. Szkoły Doktorskiej jest Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą lub osoba przez niego wyznaczona. W skład Komisji, o której mowa w pkt. 3 wchodzą ponadto:
  1. przedstawiciele nauczycieli akademickich, po jednym z każdego wydziału, który posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora, wskazani przez dziekana
  2. sekretarz
 4. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. Szkoły Doktorskiej należy w szczególności:
  • przyjmowanie i sprawdzanie kompletności dokumentów kandydatów,
  • zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego,
  • przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego i sporządzanie dokumentacji,
  • wydawanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu do Szkoły Doktorskiej i przesłanie ich kandydatom za potwierdzeniem odbioru, odsyłanie dokumentów kandydatom nieprzyjętym do Szkoły Doktorskiej za potwierdzeniem odbioru.
 5. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja egzaminacyjna właściwa dla każdej dyscypliny reprezentowanej w Szkole Doktorskiej, powołana przez osobę wskazana przez Rektora do pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Doktorskiej.
 6. W skład komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej powoływanych jest pięciu przedstawicieli dyscyplin reprezentowanych w ramach Szkoły Doktorskiej. Przyznają oni punkty zgodnie z punktem 12. Dwie skrajne oceny (czyli najwyższa i najniższa) są odrzucane, pozostałe dodaje się do sumarycznego ostatecznego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
 7. Członkowie komisji egzaminacyjnych powoływani są przez osobę wskazaną przez Rektora do pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Doktorskiej spośród samodzielnych pracowników naukowych o znaczącym międzynarodowym lub krajowym dorobku naukowym/artystycznym. Kandydatury proponują właściwe Rady Dyscyplin, a opiniuje Rada Szkoły Doktorskiej. Do komisji mogą być powołane także osoby spoza UJD.
 8. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów. Odmowa przyjęcia do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składany do Rektora.
 9.  Przyjmuje się następujące maksymalne limity przyjęć kandydatów do Szkoły Doktorskiej:
  • w dyscyplinie historia – 1,
  • w dyscyplinie literaturoznawstwo – 1 + rekrutacja w ramach programu STER,
  • w dyscyplinie językoznawstwo – 1 + rekrutacja w ramach programu STER,
  • w dyscyplinie nauki fizyczne – 1,
  • w dyscyplinie nauki chemiczne – 1,
  • w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki – 1.
 10. Do Szkoły Doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2. Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018r.
 11. Przy kwalifikacji kandydatów będą brane pod uwagę:
  • wynik (ocena) ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych poświadczony dyplomem ukończenia studiów lub stosownym zaświadczeniem wystawionym przez dziekanat macierzystego wydziału,
  • prezentacja tematu i problematyki przyszłej pracy doktorskiej uwzględniająca projekt badawczy lub artystyczny, nowatorskość rozwiązań problemu, możliwości realizacji projektu (techniczne/warsztatowe oraz naukowe/artystyczne), prawdopodobieństwo zrealizowania projektu w okresie kształcenia w Szkole Doktorskiej,
  • dotychczasowy dorobek naukowy/artystyczne kandydata, mogą to być osiągnięcia, publikacje, artykuły prasowe czy np. udział w wystawach, konkursach i konferencjach,
  • w przypadku dyscypliny sztuki piękne i konserwacja dzieł sztuki komisja egzaminacyjna wymagać będzie przedstawienia wybranych dzieł w oryginale lub prezentacji dokumentacji twórczości w wersji elektronicznej umożliwiającej ocenę prac,
  • ocena umiejętności miękkich (zarządzanie stresem, zdolność logicznego myślenia, zdolność adaptacji, asertywność, motywacja, komunikacyjność i kultura osobista),
  • od kandydata – obcokrajowca, rekrutującego się do szkoły realizującej program kształcenia w języku polskim wymaga się złożenia stosownego certyfikatu poświadczającego znajomość j. polskiego na poziomie B2 (w przypadku jego braku kompetencje językowe zostaną zweryfikowane w drodze egzaminu językowego),
  • od kandydata rekrutującego się do szkoły realizującej program kształcenia w języku angielskim wymaga się złożenia stosownego certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów poświadczającego znajomość j. angielskiego na poziomie B2 (w przypadku jego braku kompetencje językowe zostaną zweryfikowane w drodze egzaminu językowego).
 12.  Ustala się następujące kryteria rekrutacji
  Każdy kandydat w ramach procedury rekrutacyjnej otrzymuje punkty za konkretne osiągnięcia:

  • składnik 1 (S1): ocena z dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych (maksymalnie 5 punktów)
   • ocena celująca lub dyplom z wyróżnieniem – 5 punktów
   • ocena 5,0 lub równoważna – 4 punktów
   • ocena 4,50 lub równoważna – 3,5 punktów
   • ocena 4,00 lub równoważna – 3 punkty
   • ocena 3,50 lub równoważna – 2,5 punkty
   • ocena 3,00 lub równoważna – 2,0 punkty
  • składnik 2 (S2): dotychczasowe krajowe i międzynarodowe osiągnięcia badawcze (naukowe lub artystyczne), publikacje, udział w konferencjach, sympozjach, wystawach, warsztatach (maksymalnie 25 punktów)
   • publikacje zagraniczne/konferencje, sympozja, wystawy, warsztaty zagraniczne – 15 punktów;
   • konferencje, sympozja, wystawy, warsztaty krajowe o zasięgu międzynarodowym – 10 punktów;
   • publikacje krajowe/konferencje, sympozja, wystawy, warsztaty krajowe – 5 punktów;
   • konferencje, sympozja, wystawy, warsztaty regionalne – 2 punkty.
  • składnik 3 (S3): prezentacja tematu i problematyki proponowanej pracy doktorskiej (maksymalnie 60 punktów)
   • jakość koncepcji projektu badawczego/artystycznego – punktacja od 0 do 25 punktów
   • nowatorskość rozwiązań problemu – punktacja od 0 do 20 punktów
   • możliwości techniczne/warsztatowe/naukowe/artystyczne realizacji projektu – punktacja od 0 do 10 punktów
   • prawdopodobieństwo zrealizowania projektu w okresie kształcenia w Szkole Doktorskiej – punktacja od 0 do 5 punktów
  • składnik 4 (S4): ocena umiejętności miękkich: (maksymalnie 10 punktów)
   • zarządzanie stresem – punktacja od 0 do 2 punktów
   • logiczne myślenie – punktacja od 0 do 2 punktów
   • zdolność adaptacji, asertywność – punktacja od 0 do 2 punktów
   • motywacja – punktacja od 0 do 2 punktów
   • komunikatywność i kultura osobista – punktacja od 0 do 2 punktów

Wagi kategorii w łącznej punktacji są niezależne od dyscypliny.

P = S1 + S2 + S3 + S4
P – punktacja, S – składnik

 1. Załącznikami do warunków i kryteriów rekrutacji do Szkoły Doktorskiej są:
  • Karta egzaminacyjna – Załącznik nr 1,
  • Protokół Komisji Egzaminacyjnej – Załącznik nr 2,
  • Protokół Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. Szkoły Doktorskiej – Załącznik nr 3.
 2. Na podstawie otrzymanej przez kandydatów punktacji powstaje lista rankingowa. Kandydaci z uzyskaną najwyższą ilością punktów z danej dyscypliny zostają wpisani na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej (art. 200 ust. 4 PSWN 20 lipiec 2018r.).
 3. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali taka samą ogólną liczbę punktów na liście rankingowej o ostatecznej kwalifikacji decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydatów za składnik S3.
 4. Podczas studiów w Szkole Doktorskiej, doktoranci prowadzą badania naukowe/prace artystyczne umożliwiające przygotowanie rozprawy doktorskiej. Jednocześnie realizują zajęcia określone w ramowym programie Szkoły Doktorskiej. Wskazane jest, aby kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w porozumieniu z przyszłym promotorem sprecyzowali tematykę pracy doktorskiej. Pomocnym w tym zakresie może być wykaz potencjalnych promotorów i tematyki proponowanych badań naukowych/działań artystycznych na poszczególnych Wydziałach.
 5. Kandydat do Szkoły Doktorskiej składa w wyznaczonym terminie oraz miejscu następujące dokumenty:
  • podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej skierowane do Rektora z zaznaczeniem dziedziny i dyscypliny;
  • życiorys kandydata;
  • kserokopię obu stron dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu);
  • kserokopię (oryginał do wglądu) lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów magisterskich II stopnia (albo w przypadku magistrantów tegorocznych – zaświadczenie wystawione przez macierzysty dziekanat);
  • 2 fotografie: jedną o wymiarze 45×65 mm i drugą o wymiarze 37×55 bez nakrycia głowy, na jasnym tle;
  • opinię o przydatności do pracy naukowej/artystycznej (wydana nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty złożenia dokumentów) samodzielnego pracownika naukowego z danej dyscypliny naukowej/artystycznej;
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w dyscyplinach: nauki chemiczne, nauki fizyczne i w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;
  • potwierdzoną dokumentacje wcześniej uzyskanych osiągnięć naukowych/artystycznych;
  • oświadczenie (Załącznik do elektronicznego systemu rekrutacyjnego)
  • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych;
  • miejscem składania dokumentów jest miejsce dyżurów Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. Szkoły Doktorskiej.
 6. Wyniki końcowe postępowania kwalifikacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.
 7. Za postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej pobiera się opłatę, której wysokość określa Rektor w drodze zarządzenia. Dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej należy dołączyć do dokumentacji rekrutacyjnej.
 8. Kandydat może złożyć wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej w sytuacji rezygnacji z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym przed jego rozpoczęciem lub odmowy wszczęcia postępowania rekrutacyjnego w odniesieniu do kandydata z uwagi na niewniesienie opłaty rekrutacyjnej w terminie.

Załącznik do elektronicznego systemu rekrutacyjnego

Ja niżej podpisany …………………………………………………………………..

oświadczam, że nie jestem/jestem* zatrudniony/a w szkole wyższej jako nauczyciel akademicki ani jako pracownik naukowy.

Nie posiadam/posiadam* stopnia naukowego doktora.

Nie jestem/jestem uczestnikiem* innej szkoły doktorskiej.

Nie kształciłem(am)/kształciłem(am)* się w szkole doktorskiej przez okres od ……….…. do……………

*wskazać właściwe

Zobacz dokumenty w formacie pdf