Przejdź do treści

Tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Tryb  rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej UJD przebiega w dwóch etapach:

Etap pierwszy

Etap pierwszy obejmuje dokonanie elektronicznej rejestracji i załączenie wymaganych dokumentów w systemie IRK oraz złożenie dokumentów w Biurze Szkoły Doktorskiej UJD w terminie określonym harmonogramem rekrutacji. Rejestracja kandydata odbywa się w formie elektronicznej poprzez rejestrację na stronie internetowej Rekrutacja

Kandydat rejestruje się w Internetowym Systemie Rekrutacji, dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK oraz zamieszcza w wersji elektronicznej (skany) komplet wymaganych dokumentów.

Opłata powinna wpłynąć na konto uczelni (wygenerowane przez system IRK) do dnia 04.09.2023r.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UJD zobowiązany jest umieścić w systemie IRK ZDJĘCIE (w pliku *.jpg), które zostanie wykorzystane do ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI DOKTORANCKIEJ (więcej informacji dotyczących technicznych wymagań znajduje się na indywidualnym koncie kandydata).

Etap drugi

Drugim etapem rekrutacji jest ustrukturyzowana rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, która odbywa się w trybie stacjonarnym, w siedzibie Szkoły Doktorskiej UJD albo w uzasadnionych przypadkach przy użyciu środków i narzędzi komunikacji zdalnej zapewniających wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Rekrutacja poprzez system IRK:

  1. Katalog dyscyplin Szkoły Doktorskiej
  2. Harmonogram rekrutacji
  3. Dane teleadresowe dot. Szkoły Doktorskiej
  4. Internetowa Rejestracja Kandydatów

 

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Egzaminacyjna właściwa dla każdej dyscypliny reprezentowanej w Szkole Doktorskiej.

1.

Przy kwalifikacji kandydatów będą brane pod uwagę następujące kryteria, istotne z punktu widzenia dyscypliny naukowej, którą kandydat wskazał w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej UJD:

  1. wynik (ocena) ukończenia studiów II stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych poświadczony dyplomem ukończenia studiów lub stosownym zaświadczeniem wystawionym przez dziekanat macierzystego wydziału;
  2. pisemna prezentacja planowanego projektu badawczego/artystycznego/ projektowego zawierająca:
    • cel badań (w tym określenie problemu badawczego, który ma zostać rozwiązany w wyniku realizacji badań oraz sformułowanie hipotez badawczych; uzasadnienie podjęcia badań odnoszące się do innowacyjności tych badań i wpływu wyników na rozwój badanej problematyki w Polsce i za granicą ;
    • metodologię badań (określenie metod badawczych, które kandydat na doktoranta zamierza wykorzystać w planowanym projekcie badawczym;
    • przedstawienie obecnego stanu wiedzy dotyczącej problematyki stanowiącej przedmiot badań wraz z podstawową literaturą przedmiotu;
  3. ustna prezentacja tematu i problematyki planowanego projektu badawczego/ artystycznego/ projektowego uwzględniająca nowatorskość rozwiązań problemu; ocenie poddane zostaną możliwości realizacji projektu (techniczne/warsztatowe oraz naukowe/artystyczne), a także prawdopodobieństwo zrealizowania projektu w okresie kształcenia w Szkole Doktorskiej UJD;
  4. dotychczasowy dorobek naukowy i/lub artystyczny/projektowy kandydata: monografie, artykuły naukowe, udział w wystawach, konkursach i konferencjach, realizacje projektowe, koncerty, nagrania płytowe;
  5. w przypadku dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz dyscypliny sztuki muzyczne komisja egzaminacyjna wymagać będzie przedstawienia wybranych dzieł w oryginale lub prezentacji dokumentacji twórczości w wersji elektronicznej umożliwiającej ocenę prac, przy czym komisja zastrzega sobie prawo do określenia formy i sposobu prezentacji dorobku kandydata;
  6. ocena umiejętności miękkich (umiejętność radzenia sobie ze stresem, zdolność logicznego myślenia, zdolność adaptacji, asertywność, motywacja, komunikatywność i kultura osobista);

2.

Wskazane jest, aby kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UJD w porozumieniu z przyszłym promotorem sprecyzowali tematykę pracy doktorskiej. Pomocny w tym zakresie może być wykaz potencjalnych promotorów i proponowanej tematyki badań naukowych/działań artystycznych i projektowych zamieszczony na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej UJD.

3.

Celem rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej przez komisje egzaminacyjne jest wskazanie i zarekomendowanie spośród kandydatów do Szkoły Doktorskiej UJD osób o najwyższych predyspozycjach i silnej motywacji do prowadzenia pracy badawczej – naukowej i/lub artystycznej/projektowej na podstawie oceny ich aktywności naukowej, opisu i wartości proponowanego projektu badawczego oraz kompetencji społecznych.

4.

O terminie rozmowy kandydaci informowani są poprzez system IRK oraz pocztą elektroniczną przesłaną na adres wskazany w kwestionariuszu osobowym.

Kryteria oceny

Ustala się następujące kryteria oceny oraz wysokość punktacji dla poszczególnych osiągnięć:

Składnik 1 (S1): ocena na dyplomie ukończenia studiów II stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych (maksymalnie 10 punktów):

  • dyplom z wyróżnieniem – 10 punktów
  • ocena 5,0 lub równoważna – 9 punktów
  • ocena 4,50 lub równoważna – 7 punktów
  • ocena 4,00 lub równoważna – 6 punktów
  • ocena 3,50 lub równoważna – 4 punkty
  • ocena 3,00 lub równoważna – 2 punkty

Składnik 2 (S2): dotychczasowe osiągnięcia badawcze (naukowe i/lub artystyczne/ projektowe publikacje, udział w konferencjach, sympozjach, wystawach, warsztatach, koncertach, realizacje projektowe itp. (maksymalnie 25 punktów):

  1. publikacje w czasopismach znajdujących się na liście MEN lub rozdziały w monografiach z listy MEN (0-15 punktów uzależnione od ilości i rangi publikacji);
  2. czynny udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych, wystawach, koncertach (0-10 punktów uzależnione od ilości i rangi wydarzenia);
  3. granty, stypendia – udział, aplikowanie (0-5 punktów uzależnione od rodzaju grantu);

Składnik 3 (S3): prezentacja tematu i problematyki proponowanej pracy doktorskiej (maksymalnie 55 punktów):

  1. jakość koncepcji projektu badawczego/artystycznego (0-25 punktów),
  2. nowatorskość rozwiązań problemu (0-20 punktów),
  3. możliwości techniczne/warsztatowe/naukowe/artystyczne realizacji projektu (0-10 punktów),
  4. prawdopodobieństwo zrealizowania projektu w okresie kształcenia w Szkole Doktorskiej UJD (0-10 punktów),

Składnik 4 (S4): ocena umiejętności miękkich (maksymalnie 10 punktów):

  1. radzenie sobie ze stresem (0-2 punktów),
  2. logiczne myślenie (0-2 punktów),
  3. zdolność adaptacji, asertywność (0-2 punktów),
  4. motywacja (0-2 punktów),
  5. komunikatywność i kultura osobista (0-2 punktów).

Członkowie komisji egzaminacyjnej przyznają punkty za poszczególne składniki. Wynik postępowania kwalifikacyjnego kandydata to średnia arytmetyczna wyników uzyskanych od poszczególnych członków komisji – maks. 100 pkt.

Terminy

Harmonogram rekrutacji

Formularz prezentacji ( w formie pisemnej) planowanego projektu badawczego:

Załącznik nr 4 do warunków i kryteriów rekrutacji 2023-2024