Przejdź do treści

Tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Rejestracja elektroniczna

Rejestracja kandydata odbywa się w formie elektronicznej poprzez rejestrację na stronie internetowej rekrutacja.ujd.edu.pl

 1.  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w Szkole Doktorskiej jest zobowiązany:
  1. dokonać rejestracji, składając wniosek w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej rekrutacja.ujd.edu.pl
   • prawidłowo uzupełnić dane osobowe i adresowe, zgodnie z dokumentem tożsamości, oraz pozostałe dane wymagane w procesie rekrutacji,
   • wybrać interesującą go dyscyplinę
   • zakończyć rekrutację elektroniczną na wybraną dyscyplinę;
  2. wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne na studia na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez system.
 2. Rejestracja kandydata w formie elektronicznej jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego procedury kwalifikacyjnej.
 3. Rejestrację w formie elektronicznej uznaje się za wiążącą po prawidłowym wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów oraz dokonaniu opłaty za postępowanie rekrutacyjne na studia.
 4. W przypadku niemożności dokonania rejestracji z powodu nieprawidłowego funkcjonowania sieci internetowej lub przeciążenia serwerów Uniwersytetu, kandydat jest zobowiązany do osobistego lub telefonicznego kontaktu z Działem Informatycznym.
 5. Uniwersytet zapewnia dostęp do stanowisk komputerowych umożliwiających dokonanie rejestracji w formie elektronicznej.
 6. Kandydat będzie informowany o przebiegu procesu rekrutacji poprzez system IRK.
 7. Kandydat jest zobligowany do stałego monitorowania swojego konta oraz informacji pojawiających się na jego koncie rekrutacyjnym i stronie rekrutacja.ujd.edu.pl.
 8. Kandydaci ponoszą konsekwencje nieprawidłowego lub błędnego wypełnienia formularza, jego niewypełnienia lub podania nieprawdziwych lub błędnych informacji.

Rekrutacja poprzez system IRK:

 1. Katalog dyscyplin Szkoły Doktorskiej
 2. Harmonogram rekrutacji
 3. Dane teleadresowe dot. Szkoły Doktorskiej
 4. Internetowa Rejestracja Kandydatów

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Egzaminacyjna właściwa dla każdej dyscypliny reprezentowanej w Szkole Doktorskiej.

Kryteria oceny

Ustala się następujące kryteria oceny:

Każdy kandydat w ramach procedury rekrutacyjnej otrzymuje punkty za konkretne osiągnięcia:

 • składnik 1 (S1): ocena z dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych (maksymalnie 5 punktów)
  • ocena celująca lub dyplom z wyróżnieniem – 5 punktów
  • ocena 5,0 lub równoważna – 4 punktów
  • ocena 4,50 lub równoważna – 3,5 punktów
  • ocena 4,00 lub równoważna – 3 punkty
  • ocena 3,50 lub równoważna – 2,5 punkty
  • ocena 3,00 lub równoważna – 2,0 punkty
 • składnik 2 (S2): dotychczasowe krajowe i międzynarodowe osiągnięcia badawcze (naukowe lub artystyczne), publikacje, udział w konferencjach, sympozjach, wystawach, warsztatach (maksymalnie 25 punktów)

  • publikacje zagraniczne/konferencje, sympozja, wystawy, warsztaty zagraniczne – 15 punktów;
  • konferencje, sympozja, wystawy, warsztaty krajowe o zasięgu międzynarodowym – 10 punktów;
  • publikacje krajowe/konferencje, sympozja, wystawy, warsztaty krajowe – 5 punktów;
  • konferencje, sympozja, wystawy, warsztaty regionalne – 2 punkty.
 • składnik 3 (S3): prezentacja tematu i problematyki proponowanej pracy doktorskiej (maksymalnie 60 punktów)
  • jakość koncepcji projektu badawczego/artystycznego – punktacja od 0 do 25 punktów
  • nowatorskość rozwiązań problemu – punktacja od 0 do 20 punktów
  • możliwości techniczne/warsztatowe/naukowe/artystyczne realizacji projektu – punktacja od 0 do 10 punktów
  • prawdopodobieństwo zrealizowania projektu w okresie kształcenia w Szkole Doktorskiej – punktacja od 0 do 5 punktów
 • składnik 4 (S4): ocena umiejętności miękkich (maksymalnie 10 punktów)
  • zarządzanie stresem punktacja od 0 do 2 punktów
  • logiczne myślenie punktacja od 0 do 2 punktów
  • zdolność adaptacji, asertywność punktacja od 0 do 2 punktów
  • motywacja punktacja od 0 do 2 punktów
  • komunikatywność i kultura osobista punktacja od 0 do 2 punktów

Wagi kategorii w łącznej punktacji są niezależne od dyscypliny.

P = S1 + S2 + S3 + S4

P – punktacja, S – składnik

Na podstawie otrzymanej przez kandydatów punktacji powstaje lista rankingowa.

Kandydaci z uzyskaną najwyższą ilością punktów z danej dyscypliny zostają wpisani na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej (art. 200 ust. 4 PSWN 20 lipiec 2018r.).

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali taka samą ogólną liczbę punktów na liście rankingowej o ostatecznej kwalifikacji decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydatów za składnik S3.

Terminy

Patrz aktualności