Przejdź do treści

Tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Rejestracja elektroniczna

Rejestracja kandydata odbywa się w formie elektronicznej poprzez rejestrację na stronie internetowej rekrutacja.ujd.edu.pl

 1.  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kształcenie w Szkole Doktorskiej jest zobowiązany:
  1. dokonać rejestracji, składając wniosek w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej rekrutacja.ujd.edu.pl
   • prawidłowo uzupełnić dane osobowe i adresowe, zgodnie z dokumentem tożsamości, oraz pozostałe dane wymagane w procesie rekrutacji,
   • wybrać interesującą go dyscyplinę
   • zakończyć rekrutację elektroniczną na wybraną dyscyplinę;
  2. wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne na studia na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez system.
 2. Rejestracja kandydata w formie elektronicznej jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego procedury kwalifikacyjnej.
 3. Rejestrację w formie elektronicznej uznaje się za wiążącą po prawidłowym wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów oraz dokonaniu opłaty za postępowanie rekrutacyjne na studia.
 4. W przypadku niemożności dokonania rejestracji z powodu nieprawidłowego funkcjonowania sieci internetowej lub przeciążenia serwerów Uniwersytetu, kandydat jest zobowiązany do osobistego lub telefonicznego kontaktu z Działem Informatycznym.
 5. Uniwersytet zapewnia dostęp do stanowisk komputerowych umożliwiających dokonanie rejestracji w formie elektronicznej.
 6. Kandydat będzie informowany o przebiegu procesu rekrutacji poprzez system IRK.
 7. Kandydat jest zobligowany do stałego monitorowania swojego konta oraz informacji pojawiających się na jego koncie rekrutacyjnym i stronie rekrutacja.ujd.edu.pl.
 8. Kandydaci ponoszą konsekwencje nieprawidłowego lub błędnego wypełnienia formularza, jego niewypełnienia lub podania nieprawdziwych lub błędnych informacji.

Rekrutacja poprzez system IRK:

 1. Katalog dyscyplin Szkoły Doktorskiej
 2. Harmonogram rekrutacji
 3. Dane teleadresowe dot. Szkoły Doktorskiej
 4. Internetowa Rejestracja Kandydatów

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Egzaminacyjna właściwa dla każdej dyscypliny reprezentowanej w Szkole Doktorskiej.

Kryteria oceny

Każdy kandydat w ramach procedury rekrutacyjnej otrzymuje punkty za konkretne osiągnięcia:

 • składnik 1 (S1): ocena z dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych (maksymalnie 5 punktów)
 1. ocena celująca lub dyplom z wyróżnieniem – 5 punktów
 2. ocena 5,0 lub równoważna – 4 punktów
 3. ocena 4,50 lub równoważna – 3,5 punktów
 4. ocena 4,00 lub równoważna – 3 punkty
 5. ocena 3,50 lub równoważna – 2,5 punkty
 6. ocena 3,00 lub równoważna – 2,0 punkty
 • składnik 2 (S2): dotychczasowe krajowe i międzynarodowe osiągnięcia badawcze (naukowe i/lub artystyczne/ projektowe publikacje, udział w konferencjach, sympozjach, wystawach, warsztatach, koncertach, realizacje projektowe, – (maksymalnie 25 punktów)
 1. zagraniczne publikacje, konferencje, sympozja, wystawy, warsztaty, realizacje projektowe, koncerty – 15 punktów;
 2. o zasięgu międzynarodowym krajowe konferencje, sympozja, wystawy, warsztaty, realizacje projektowe, koncerty – 10 punktów;
 3. krajowe publikacje konferencje, sympozja, wystawy, warsztaty, realizacje projektowe, koncerty – 5 punktów;
 4. regionalne konferencje, sympozja, wystawy, warsztaty, realizacje projektowe, koncerty– 2 punkty.
 • składnik 3 (S3): prezentacja tematu i problematyki proponowanej pracy doktorskiej – (maksymalnie 60 punktów)
 1. jakość koncepcji projektu badawczego/artystycznego – punktacja od 0 do 25 punktów
 2. nowatorskość rozwiązań problemu – punktacja od 0 do 20 punktów
 3. możliwości techniczne/warsztatowe/naukowe/artystyczne realizacji projektu – punktacja od 0 do 10 punktów
 4. prawdopodobieństwo zrealizowania projektu w okresie kształcenia w Szkole Doktorskiej – punktacja od 0 do 5 punktów
 • składnik 4 (S4): ocena umiejętności miękkich: (maksymalnie 10 punktów)

– zarządzanie stresem                                   punktacja od 0 do 2 punktów
– logiczne myślenie                                       punktacja od 0 do 2 punktów
– zdolność adaptacji, asertywność              punktacja od 0 do 2 punktów
– motywacja                                                   punktacja od 0 do 2 punktów
– komunikatywność i kultura osobista        punktacja od 0 do 2 punktów
Wagi kategorii w łącznej punktacji są niezależne od dyscypliny.

P = S1 + S2 + S3 + S4

P – punktacja, S – składnik

Na podstawie otrzymanej przez kandydatów punktacji powstaje lista rankingowa.

Kandydaci z uzyskaną najwyższą ilością punktów z danej dyscypliny zostają wpisani na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej (art. 200 ust. 4 PSWN 20 lipiec 2018r.).

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali taka samą ogólną liczbę punktów na liście rankingowej o ostatecznej kwalifikacji decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydatów za składnik S3.

Terminy

Patrz aktualności

 

Formularz prezentacji ( w formie pisemnej) planowanego projektu badawczego:

Załącznik nr 5 do warunków i kryteriów rekrutacji 2021-2022