Przejdź do treści

Przyjęcie do szkoły doktorskiej

 

  1. Kandydaci z najwyższą liczbą punktów w każdej dyscyplinie, zakwalifikowani do wpisania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej UJD, zgłaszają się do Biura szkoły doktorskiej w celu złożenia deklaracji chęci podjęcia kształcenia i wypełnienia pozostałych dokumentów.
  2. Niezłożenie deklaracji skutkuje nieprzyjęciem do Szkoły Doktorskiej UJD, a na listę zakwalifikowanych do przyjęcia wpisuje się kolejną osobę z listy rankingowej.
  3. Cudzoziemcy są przyjmowani do Szkoły Doktorskiej na podstawie decyzji administracyjnej Rektora UJD na podstawie odrębnych przepisów.
  4. Odmowa przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UJD odbywa się w drodze decyzji administracyjnej podpisywanej przez przewodniczącego UKR-SD.
  5. Od decyzji o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UJD kandydatowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek taki składa się do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna.