Przejdź do treści

Wymagania wobec kandydatów do Szkoły Doktorskiej UJD

  1. Do Szkoły Doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2. Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018r.
  2. Przy kwalifikacji kandydatów będą brane pod uwagę:
  • wynik (ocena) ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych poświadczony dyplomem ukończenia studiów lub stosownym zaświadczeniem wystawionym przez dziekanat macierzystego wydziału;
  • pisemna prezentacja planowanego projektu badawczego / artystycznego / projektowego zawierająca (1) cel badań (w tym określenie problemu badawczego, który ma zostać rozwiązany w wyniku realizacji badań oraz sformułowanie hipotez badawczych; uzasadnienie podjęcia badań odnoszące się do innowacyjności tych badań i wpływu wyników na rozwój badanej problematyki w Polsce i zagranicą (min. 3600 znaków ze spacją); (2) metodologię badań (określenie metod badawczych, które kandydatka na doktorantkę / kandydat na doktoranta zamierza wykorzystać w planowanym projekcie badawczy); (3) przedstawienie obecnego stanu wiedzy dotyczącej problematyki stanowiącej przedmiot badań wraz z podstawową literaturą przedmiotu;
  • ustna prezentacja tematu i problematyki planowanego projektu badawczego i/lub artystycznego /  projektowego uwzględniająca nowatorskość rozwiązań problemu; ocenie poddane zostaną możliwości realizacji projektu (techniczne/warsztatowe oraz naukowe/artystyczne), a także prawdopodobieństwo zrealizowania projektu w okresie kształcenia w Szkole Doktorskiej;
  • dotychczasowy dorobek naukowy i/lub artystyczny/ projektowy kandydata: publikacje monograficzne, artykuły naukowe, udział w wystawach, konkursach i konferencjach, realizacje projektowe, koncerty, nagrania płytowe;
  • w przypadku dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz dyscypliny sztuki muzyczne komisja egzaminacyjna wymagać będzie przedstawienia wybranych dzieł w oryginale lub prezentacji dokumentacji twórczości w wersji elektronicznej umożliwiającej ocenę prac, przy czym komisja zastrzega sobie prawo do określenia formy i sposobu prezentacji dorobku kandydata;
  • ocena umiejętności miękkich (zarządzanie stresem, zdolność logicznego myślenia, zdolność adaptacji, asertywność, motywacja, komunikacyjność i kultura osobista);
  • od kandydata – obcokrajowca, rekrutującego się do realizacji programu kształcenia w języku polskim wymaga się złożenia stosownego certyfikatu poświadczającego znajomość j. polskiego na poziomie B2 (w przypadku jego braku kompetencje językowe zostaną zweryfikowane w drodze egzaminu językowego);
  • od kandydata rekrutującego się do realizacji programu kształcenia w języku angielskim wymaga się złożenia stosownego certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów poświadczającego znajomość j. angielskiego na poziomie B2 (w przypadku jego braku kompetencje językowe zostaną zweryfikowane w drodze egzaminu językowego).

 

Formularz prezentacji planowanego projektu badawczego:

Załącznik nr 4 do warunków i kryteriów rekrutacji 2023-2024