Przejdź do treści

Wymagania wobec kandydatów do Szkoły Doktorskiej UJD

 1. Do Szkoły Doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2. Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018r.
 2. Przy kwalifikacji kandydatów będą brane pod uwagę:
  • wynik (ocena) ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych poświadczony dyplomem ukończenia studiów lub stosownym zaświadczeniem wystawionym przez dziekanat macierzystego wydziału,
  • prezentacja tematu i problematyki przyszłej pracy doktorskiej uwzględniająca projekt badawczy lub artystyczny, nowatorskość rozwiązań problemu, możliwości realizacji projektu (techniczne/warsztatowe oraz naukowe/artystyczne), prawdopodobieństwo zrealizowania projektu w okresie kształcenia w Szkole Doktorskiej,
  • dotychczasowy dorobek naukowy/artystyczne kandydata, mogą to być osiągnięcia, publikacje, artykuły prasowe czy np. udział w wystawach, konkursach i konferencjach,
  • w przypadku dyscypliny sztuki piękne i konserwacja dzieł sztuki komisja egzaminacyjna wymagać będzie przedstawienia wybranych dzieł w oryginale lub prezentacji dokumentacji twórczości w wersji elektronicznej umożliwiającej ocenę prac,
  • ocena umiejętności miękkich (zarządzanie stresem, zdolność logicznego myślenia, zdolność adaptacji, asertywność, motywacja, komunikatywność i kultura osobista),
  • od kandydata – obcokrajowca, rekrutującego się do szkoły realizującej program kształcenia w języku polskim wymaga się złożenia stosownego certyfikatu poświadczającego znajomość j. polskiego na poziomie B2 (w przypadku jego braku kompetencje językowe zostaną zweryfikowane w drodze egzaminu językowego),
  • od kandydata rekrutującego się do szkoły realizującej program kształcenia w języku angielskim wymaga się złożenia stosownego certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów poświadczającego znajomość j. angielskiego na poziomie B2 (w przypadku jego braku kompetencje językowe zostaną zweryfikowane w drodze egzaminu językowego).