Przejdź do treści

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie od 1 października 2019 r. prowadzi kształcenie w Szkole Doktorskiej w dwóch programach: w języku polskim oraz w języku angielskim. 

Szkoła Doktorska UJD jest prowadzona w systemie stacjonarnym i trwa 8 semestrów. Głównym zadaniem naszej Szkoły jest umożliwienie doktorantowi prowadzenia badań (realizacja projektu naukowego) i osiągnięcie samodzielności naukowej.

Każdy doktorant otrzymuje stypendium, aby nie musiał łączyć prowadzenia badań i pisania doktoratu z pracą zarobkową poza uczelnią, co stwarza warunki do samodzielnego zrealizowania projektu badawczego w różnorodnym środowisku (w tym międzynarodowym) i pod opieką zaangażowanego promotora. 

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie jest prowadzona:

  • w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
  • w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
  • w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
  • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych
  • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
  • w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne
  • w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
  • w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie  nauki o zdrowiu

Profil Absolwenta

Absolwent szkoły doktorskiej prowadzonej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zgodne z poziomem 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Zakres zdobytej wiedzy absolwenta będzie obejmował światowy dorobek naukowy i twórczy oraz wynikające z niego implikacje dla praktyki. W odniesieniu do umiejętności, absolwent będzie potrafił dokonywać analizy i twórczej syntezy dorobku naukowego i/lub artystycznego w celu identyfikowania i rozwiązywania problemów badawczych oraz związanych z działalnością innowacyjną i twórczą. Będzie potrafił tworzyć nowe elementy tego dorobku, samodzielnie planować własny rozwój oraz inspirować rozwój innych osób. Będzie aktywnie uczestniczył w wymianie doświadczeń i idei, także w środowisku międzynarodowym. Ponadto w zakresie kompetencji społecznych będzie podążał do niezależnego badania powiększającego istniejący dorobek naukowy i twórczy, podejmowania wyzwań w sferze zawodowej i publicznej z uwzględnieniem ich etycznego wymiaru, odpowiedzialności za ich skutki oraz kształtowania wzorów właściwego postępowania w takich sytuacjach.