Przejdź do treści
dr hab. Joanna Ławnikowska-Koper

Instytut Filologii Obcych
Zakład Literatury i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego

j.lawnikowksa-koper@ujd.edu.pl 

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

Przestrzenie życia rodzinnego w niemieckojęzycznej prozie współczesnej

Zaproponowane badania mają charakter interdyscyplinarny; dotyczą kondycji współczesnej rodziny i jej obrazowaniu w niemieckojęzycznej prozie współczesnej. Obejmują zatem poza rozpoznaniami o charakterze literaturoznawczym, takimi jak strategie obrazowania życia rodzinnego i zmian zachodzących w tym obszarze, także zagadnienia semantyczne odpowiadające na pytanie o sposoby manifestacji relacji w rodzinie. Współczesna powieść rodzinna w obszarze niemieckojęzycznym wykracza poza dotychczasowe ramy gatunkowe powieści rodzinnej, jej istotę stanowi bowiem nie tylko odzwierciedlenie relacji rodzinnych i ukazanie pewnych linii rozwoju w odniesieniu do tradycji literatury narodowej, lecz także wrażliwe archiwizowanie zmiany globalnej z jej nieuchronnością i formami jej wyrażania (tu dyskurs naratologiczny). W nowej powieści rodzinnej niemieckiego obszaru językowego odnajdujemy tropy ważnych współczesnych dyskursów: między innymi dyskursu feminologicznego i dyskursu memorycznego. Proponowany temat badawczy skierowany jest do literaturoznawców o zainteresowaniach socjologią literatury i antropologią kulturową.