Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

dr hab. Artur Żywiołek, prof. UJD

Instytut Literaturoznawstwa

a.zywiolek@ujd.edu.pl

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

Filozofia w kręgu literatury. Studium o pisarstwie filozoficznym wybranego myśliciela XIX i/lub XX wieku

 

Filozofia w kręgu literatury. Studium o pisarstwie filozoficznym wybranego myśliciela XIX i/lub XX wieku

Związki literatury i filozofii to zagadnienie powszechnie znane i oczywiste. Niemniej jednak obecność literackich inspiracji w tekstach filozoficznych, wzajemne przenikanie się dyskursu filozoficznego i literackiego, „poezja myślenia”, intertekstualne odniesienia, retoryczne modelowanie wypowiedzi filozoficznej poprzez rozmaite tropy i figury stylistyczne – wszystko to może wyznaczyć oryginalną perspektywę badawczą dla ponownego odczytania pism polskich filozofów doby romantyzmu i współczesności (Cieszkowski, Hoene-Wroński, Bukaty, Braun, Witkacy, Tischner, Falkiewicz…)

Philosophy in the Circle of Literature. A study of the philosophical writings of a selected 19th and/or 20th century  thinker

The relationship between literature and philosophy is a well-known and obvious issue. Nevertheless, the presence of literary inspirations in philosophical texts, the interpenetration of philosophical and literary discourse, the „poetry of thinking”, intertextual references, the rhetorical modeling of philosophical statements through a variety of tropes and stylistic figures – all this may provide an original research perspective for re-reading the writings of Polish philosophers of the Romantic era and the present day (Cieszkowski, Hoene-Wroński, Bukaty, Braun, Witkacy, Tischner, Falkiewicz…)