Przejdź do treści

Opiekun naukowy:
prof. dr hab. Jagwiga Glumińska-Pawlic
j.gluminska-pawlic@ujd.edu.pl

Profesor nauk prawnych, specjalizuje się w prawie finansowym i podatkowym
Professor of legal sciences, specializes in financial and tax law

 


 

Opiekun naukowy:
prof. dr hab. Marian Grzybowski
m.grzybowski@ujd.edu.pl

Profesor nauk prawnych, specjalizuje się w polskim prawie konstytucyjnym oraz prawie porównawczym, zwłaszcza w zakresie ustrojów państw skandynawskich
Professor of legal sciences, specializes in Polish constitutional law and comparative law, especially on the systems of Scandinavian states.

 


 

Opiekun naukowy:
prof. dr hab. Aleksander Lipiński
a.lipinski@ujd.edu.pl

Specjalizuje się w prawnych problemach ochrony środowiska oraz prawie geologicznym i górniczym. Autor (współautor) ponad 400 opracowań z tego zakresu. Radca prawny, autor kilkuset opinii prawnych.
Specializes in legal problems of environmental protection, including mineral law. Author (co-author) of over 400 papers in this field. Legal adviser, author of hundreds of legal opinions.

 


 

Opiekun naukowy:
dr hab. Adam Bartosiewicz, prof. UJD
a.bartosiewicz@ujd.edu.pl

1.
Podatek od towarów i usług i podatek od wartości dodanej – prawo polskie a prawo unijne

Przepisy polskie dotyczące podatku od towarów i usług powinny być zgodne z przepisami unijnymi dotyczącymi podatku od wartości dodanej. Zarówno jednak brzmienie przepisów, jak i praktyka ich stosowania pokazuje na istnienie niezgodności. Prowadzone w tym zakresie badania koncentrują się na identyfikowaniu tych niezgodności, propozycjach ich usuwania, a także określaniu ich skutków.

Value Added Tax (VAT) in Polish and EU law

Polish regulations concerning VAT should comply with the EU VAT regulations. However, both the wording of the regulations and their application in practice reveal discrepancies. Research in this area focuses on identifying such discrepancies, proposing ways to eliminate them, and assessing their effects.

2.
Podatki w nowej cyfrowej ekonomii

Gospodarka staje się coraz bardziej cyfrowa. Pojawiają się nowe sposoby zarobkowania, nowe zdarzenia gospodarcze. Prowadzone badania dotyczą zagadnienia, jak na te zjawisko może lub powinno zareagować prawo podatkowe. Badania dotyczą również wpływu nowych technologii na wymiar i pobór podatków.

Taxes in the new digital economy

The economy is becoming increasingly digital, with new methods of generating income and new economic events emerging. Research in this area investigates how tax law should respond to these phenomena. It also examines the impact of new technologies on tax assessment and collection.

3.
Odpowiedzialność podatkowa a odpowiedzialność karna skarbowa z uwzględnieniem regulacji prawa unijnego

Wykonywanie zobowiązań podatkowych (i innych obowiązków podatkowych) jest zagrożone nie tylko różnymi sankcjami o charakterze administracyjnoprawnym, ale może łączyć się również z odpowiedzialnością karną skarbową. Na styku tych dwóch reżimów odpowiedzialności powstaje wiele kontrowersji i wątpliwości. W ramach prowadzonych badań zgłębiam powyższe zagadnienia, w szczególności z uwzględnieniem zapisów Karty Praw Podstawowych i orzecznictwa TSUE w tym zakresie.

Tax liability and fiscal criminal liability with regard to EU law regulations

The fulfillment of tax obligations (and other tax-related duties) is not only subject to various administrative and legal sanctions but may also entail fiscal criminal liability. The intersection of these two liability regimes gives rise to many controversies and uncertainties. As part of the conducted research, the above issues are explored, particularly with regard to the provisions of the Charter of Fundamental Rights and the case law of the Court of Justice of the European Union in this area.


 

Opiekun naukowy:
dr hab. Michał Bartoszewicz
m.bartoszewicz@ujd.edu.pl

Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym.
Specializes in constitutional law.

 


 

Opiekun naukowy:
dr hab. Andrzej Krasuski, prof. UJD
a.krasuski@ujd.edu.pl

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; współpracuje z Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacyjnym, specjalizuje się w prawie administracyjnym ustrojowym i procesowym, prawie nowych technologii, chmury obliczeniowej, sztucznej inteligencji oraz ochrony prywatności.
Doctor Habilitatus in Legal Sciences, Associate Professor at the Faculty of Law and Economics of the Jan Długosz University in Częstochowa; lecturer at the Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk; cooperates with the National Institute of Telecommunications – State Research Intitute and the International Telecommunications Union (ITU), specializes in institutional and procedural administrative law, new technologies law, the law on cloud computing and artificial intelligences as well as the law on privacy protection.

 


 

Opiekun naukowy:
dr hab. Bogusław Przywora, prof. UJD
b.przywora@ujd.edu.pl

Profesor Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie specjalizuje się w polskim prawie konstytucyjnym oraz prawie porównawczym, a także w prawnie administracyjnym.
Professor at Jan Długosz University in Częstochowa, specializes in Polish constitutional law and comparative law, as well as administrative law.