Przejdź do treści

dr hab. Violetta Jaros prof. UJD,

Instytut Językoznawstwa

Wydział Humanistyczny

e-mail: v.jaros@ujd.edu.pl

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Analiza pragmalingwistyczna korespondencji wybranego autora

 

Proponuje się opiekę naukową prac z zakresu prozy epistolarnej dawnej i współczesnej. W centrum zainteresowania tym samym staje się polszczyzna potoczna (z jej podsystemem językiem familijnym, polszczyzną kolokwialną), użyta zgodnie z konwencjami gatunku, środowiska i epoki; respektująca normy savoir vivre’u i etykiety językowej właściwe dla określonej epoki.

 

Bibliografia (wybór):

 1. Cybulski M., Pan i sługa. Niektóre uwarunkowania zmian w polskich obyczajach językowych, [w:] Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych, red. E. Wrocławska, Warszawa 1994, s. 31-39.
 2. Cybulski M., Obyczaje językowe dawnych Polaków. Formuły werbalne w dobie średniopolskiej, Łódź 2003.
 3. Jaros V., Etykieta w listach Joachima Lelewela do najbliższych, [w:] Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej, K. Skibskiego, Poznań 2018, s. 77-90.
 4. Jaros V., Wybrane zachowania grzecznościowe w dziewiętnastowiecznej polszczyźnie nieoficjalnej na podstawie listów Joachima Lelewela (formuły służące zamykaniu kontaktu) [w:] Przeszłość w języku zamknięta. In memoriam Andreae Bańkowski, pod red. U. Wójcik, V. Jaros przy udziale I. Kuśnierek, P. Piaseckiej, Częstochowa 2018, s. 183-207.
 5. Jaros V., Właściwości fonetyczne i fleksyjne języka familijnego Joachima Lelewela (na podstawie listów do najbliższych), „Socjolingwistyka” XXXIII, 2019, s. 255-268.
 6. Jaros V., Charakterystyka języka familijnego Joachima Lelewela dotyczącego społecznej przestrzeni rodziny (na podstawie listów do najbliższych), „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 54, 2019, s. 1-21.
 7. Jaros V., Leksykalne regionalizmy i dialektyzmy w języku familijnym Joachima Lelewela (na podstawie listów do najbliższych), „Prace Językoznawcze” 2020, XXII, z. 2, s. 39–56.
 8. Jaros V., Właściwości składniowe i słowotwórcze języka familijnego Joachima Lelewela (na podstawie listów do najbliższych), „Socjolingwistyka” XXXIV, 2020, s. 165-182.
 1. Kałkowska A., Struktura składniowa listu, Wrocław 1982.
 2. Książek E., Tekst epistolarny w świetle etykiety językowej, Kraków 2008.
 3. Marcjanik M., Polska grzeczność językowa, Kielce 2000.
 4. Ożóg K., Zwroty grzecznościowe współczesnej polszczyzny mówionej (na materiale języka mówionego mieszkańców Krakowa), Warszawa-Kraków 1990.
 1. Pawłowska A., Formuły werbalne polskiej etykiety językowej od połowy XVIII wieku do lat sześćdziesiątych XIX wieku. Analiza socjolingwistyczna, Łódź 2014.
 2. Tomiczek E., System adresatywny współczesnego języka polskiego i niemieckiego. Socjolingwistyczne studium konfrontatywne, Wrocław 1983.