Przejdź do treści
Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój. Rzeczpospolita Polska. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Nava. Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.

W roku akademickim 2019/2020 był otwarty nabór dla cudzoziemców na studia doktorskie w ramach programu STER!

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie uczestniczy w programie STER i otwiera nabór na studia w Szkole Doktorskiej dla kandydatów cudzoziemców planujących napisać pracę doktorską w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinach językoznawstwo.

Odbywanie studiów poprzez udział w programie STER oznacza, że osoba ta studiuje na zasadach bez odpłatności i z możliwością uzyskania stypendium doktorskiego.

Ponadto od 2 semestru istnieje możliwość otrzymania stypendium STER refundowanego przez Polską Agencję Narodową Wymiany Akademickiej (NAWA) i Europejski Fundusz Społeczny za najlepsze wyniki i osiągnięcia naukowe. W ten sposób udział w programie STER – finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego – w znacznym stopniu ułatwi doktorantom zagranicznym prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie językoznawstwo w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie.

Cudzoziemcy przyjmowani do programu STER są przyjmowani na studia w Szkole Doktorskiej UJD w drodze postępowania rekrutacyjnego. Rekrutacja na studia w szkole doktorskiej odbywa się w drodze konkursu.

Rekrutacja zostaje przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną, która jest powołana przez dyrektora Szkoły Doktorskiej UJD. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia kandydata na studia.