Przejdź do treści
Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój. Rzeczpospolita Polska. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Nava. Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.

Warunki rekrutacji do programu STER

 • status cudzoziemca, brak obywatelstwa polskiego
 • brak dyplomu ukończenia polskiej uczelni na poziomie studiów licencjackich (I stopnia) i magisterskich (II stopnia) lub jednolitych studiów magisterskich
 • brak statusu doktoranta w innej jednostce naukowej w Polsce (przez cały okres trwania programu)
 • nie ubieganie się o uzyskanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym w polskiej instytucji
 • znajomość języka polskiego lub angielskiego co najmniej na poziomie B2
 • posiadanie (uzyskanego poza Polską) dyplomu magistra lub dyplomu uniwersyteckiego równoznacznego z uzyskaniem stopnia magistra (w indywidualnych przypadkach – status studenta ostatniego roku studiów magisterskich z planowanym uzyskaniem dyplomu do 15 września 2019r),
 • ukończenie studiów na kierunkach humanistycznych (przede wszystkim slawistyce, filologii polskiej, angielskiej)
 • absolwenci innych kierunków humanistycznych mogą przedstawić projekt badawczy mieszczący się w obrębie językoznawstwa polskiego i/lub angielskiego
 • posiadanie wiedzy ogólnej z zakresu językoznawstwa wymaganej od absolwenta studiów drugiego stopnia (magisterskich)
 • posiadanie pogłębionej znajomość specyfiki przedmiotowej i metodologicznej w dziedzinie językoznawstwa
 • sprecyzowane zainteresowania badawcze, które będą rozwijane w trakcie studiów doktorskich
 • gotowość do prowadzenia samodzielnych badań, wnoszenia własnego, oryginalnego wkładu w rozwój nauki.