Przejdź do treści
Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój. Rzeczpospolita Polska. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Nava. Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.

Pobyt w RP – Wiza

Uczestnicy programu STER spoza UE muszą legitymować się wizą ważną na czas odbywania studiów, która jest dokumentem uprawniającym do pobytu na terenie Polski. O procedurze wyrobienia wizy warto zasięgnąć informacji w placówce konsularnej RP, stosownej do okręgu konsularnego miejsca zamieszkania: www.e-konsulat.gov.pl.

Podstawą uzyskania wizy studenckiej jest przedstawienie w polskiej jednostce konsularnej zaświadczenia o przyjęciu cudzoziemca na studia uzyskane w UJD.

Karta czasowego pobytu może zostać wydana cudzoziemcowi zarejestrowanemu jako student w polskiej uczelni. Posiadacze karty czasowego pobytu nie muszą legitymować się wizą pobytową. Szczegółowe informacje dotyczące procedury udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy oraz pozostałych formalności dostępne są na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (www.katowice.uw.gov.pl/usluga/cudzoziemcy)

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy:

  1. wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
  2. wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
  3. kserokopia wszystkich zapisanych stron dokumentu podróży
  4. potwierdzenie zameldowania
  5. 4 aktualne, kolorowe fotografie o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm
  6. dowód wniesienia opłaty skarbowej
  7. potwierdzenie posiadania stabilnego i regularnego źródła dochodu (stypendium)
  8. posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

więcej informacji:

Śląski Urząd Wojewódzki
Oddział Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Częstochowie
ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa, pokój nr 46 (wejście od ul. Korczaka)
Email: cudzoziemcy@katowice.uw.gov.pl