Przejdź do treści
Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój. Rzeczpospolita Polska. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Nava. Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.

Dokumenty wymagane do przystąpienia do drugiego i trzeciego etapu rekrutacji (online):

 1. formularz zgłoszeniowy
 2. opis projektu badawczego (wg. Załącznika w formularzu zgłoszeniowym)
 3. list motywacyjny
 4. opinia promotora pracy magisterskiej
 5. życiorys kandydata.

Dokumenty wymagane do przystąpienia do Rozmowy Kwalifikacyjnej

(UWAGA: konieczna rejestracja nie później niż do 5 lipca przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów)

 1. podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej skierowane do Rektora z zaznaczeniem dziedziny i dyscypliny;
 2. życiorys kandydata;
 3. kserokopię obu stron dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu);
 4. kserokopię (oryginał do wglądu) lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów magisterskich II stopnia (albo w przypadku magistrantów tegorocznych – zaświadczenie wystawione przez macierzysty dziekanat);
 5. 2 fotografie: jedną o wymiarze 45×65 mm i drugą o wymiarze 37×55 bez nakrycia głowy, na jasnym tle;
 6. opinię o przydatności do pracy naukowej (wydana nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty złożenia dokumentów) samodzielnego pracownika naukowego z danej dyscypliny naukowej
 7. potwierdzoną dokumentacje wcześniej uzyskanych osiągnięć naukowych;
 8. oświadczenie o (Załącznik do elektronicznego systemu rekrutacyjnego);
 9. zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych;
 10. dokument poświadczający znajomość języka obcego na poziomie B2 (polskiego lub angielskiego)
 11. dyplom ukończenia studiów wyższych (przełożony przez tłumacza przysięgłego lub polski konsulat) wraz z uwierzytelnieniem lub poświadczeniem autentyczności (apostille lub legalizacja)
 12. suplement do dyplomu (ewentualnie transkrypt lub zaświadczenie o zdanych egzaminach lub wypis przedmiotów i ocen lub indeks)

Miejscem składania dokumentów (w formie papierowej) jest miejsce dyżurów Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. Szkoły Doktorskiej.

Osoby zakwalifikowane do programu STER są zobowiązane do uzupełnienia dokumentacji o następujące dokumenty:

 1. oryginał (do wglądu) lub uwierzytelniony odpis (do wglądu) dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów magisterskich II stopnia (albo w przypadku magistrantów tegorocznych – zaświadczenie wystawione przez macierzysty dziekanat);
 2. dyplom ukończenia studiów wyższych przełożony przez tłumacza przysięgłego lub przez polski konsulat wraz z uwierzytelnieniem lub poświadczeniem autentyczności (apostille lub legalizacja)
 3. oświadczenia, że będzie doktorantem tylko w Szkole Doktorskiej, do której został przyjęty.

Terminy uzupełnienia dokumentów będą udostępnione w terminie późniejszym.