Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

Prof. dr hab. Cezary Kozłowski

Instytut Chemii

c.kozlowski@ujd.edu.pl

 

Zastosowanie immobilizowanych polimerowych membran do separacji jonów metali z zastosowaniem specyficznych przenośników

Zastosowanie immobilizowanych polimerowych membran do separacji jonów metali z zastosowaniem specyficznych przenośników

Odzyskiwanie i separacja metali ciężkich ze ścieków przemysłowych stały się w ostatnich latach koniecznym zadaniem w aspekcie ekologicznym. Zatem celowe wydaje się poszukiwanie skutecznych metod nie tylko usuwania metali ze ścieków, ale również poprzez zatężanie i rozdzielanie, zawracanie ich do ponownego użycia. Znaczącą rolę w procesie selektywnego odzyskiwania i zatężania jonów metali z rozcieńczonych roztworów wodnych zaczynają odgrywać membrany ciekłe, a w ostatnich latach także polimerowe membrany inkluzyjne, będące alternatywą dla ekstrakcji ciecz-ciecz. Transport przez tego rodzaju membrany opisywany jest jako operacje jednoczesnej ekstrakcji i reekstrakcji połączone w jednym etapie. Efektywność i selektywność działania ciekłej membrany zależy m.in. od rodzaju wprowadzonego do niej przenośnika w transporcie aktywnym jonów metali. Moje badania są ukierunkowane na zastosowaniu  technik membranowych w chemii  środowiska. Do badań stosuje ciekłe membrany w tym polimerowe membrany inkluzyjne, które przy  zastosowaniu odpowiednich przenośników pozwalają na selektywne wydzielanie jonów metali z roztworów wieloskładnikowych.  W badaniach stosuję związki makocykliczne, wykazujące dużo wyższą selektywność niż komercyjne ekstrahenty jonów metali. Interdyscyplinarny charakter badań  dotyczy syntezy membran, mechanizmu transportu oraz zastosowania w obszarach chemii środowiska w zakresie wydzielania metali z wód środowiskowych. Badania obejmują poznanie kinetyki,  mechanizmów pertrakcji membranowej w ułatwionym transporcie przez immobilizowane polimerowe membrany inkluzyjne.

The applied of immobilized polymeric inclusion membranes for selective transport of metal ion by specific (macrocyclic) ion carriers

Recovery and separation of heavy metals from industrial wastewater have become a necessary task in the ecological aspect in recent years. Therefore, it seems advantageous to seek effective methods not only to remove metals from wastewater, but also by concentrating and separation, recycling them for reuse. A significant role in the process of selective recovery and concentration of metal ions from diluted aquatic solutions play a liquid membranes; in recent years also polymeric inclusion membranes, which are an alternative to liquid-liquid extraction process. The transport by liquid membranes is described as operations of simultaneous extraction and stripping processes combined in one step. The efficiency and selectivity of the liquid membrane depends on the type of ion carrier introduced into membrane phase, as well as the active mechanism of metal ions removal.  My research is targeted at the use of membrane techniques in environmental chemistry. The tests use liquid membranes i.e. immobilized polymeric inclusion membranes, which using appropriate ion carriers allow selective transport of metal ions from multi-component solutions. In studies applied macocyclic compounds, showing much higher selectivity than commercial extractants. Interdisciplinary nature of research concern the synthesis of membranes, transport mechanism and applications in environmental chemistry areas in the field of environmental life. Research includes the knowledge of kinetics, pertraction membrane mechanisms in the facilitated transport accros immobilized polymeric inclusion membranes.