Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

dr hab. prof. UJD Anna Odrzywolska

Instytut Historii

Pracownia Historii Nowożytnej

a.odrzywolska@ujd.edu.pl

 

Wykorzystanie filmu w edukacji o Holokauście

Wykorzystanie filmu w edukacji dzieci i młodzieży ma długą tradycję. W polskiej szkole film tradycyjnie związany jest z edukacją polonistyczną i wykorzystywany w kontekście adaptacji filmowych szkolnych lektur. Nie oznacza to, że po film nie sięgają nauczyciele innych przedmiotów, w tym historii. W ostatnich latach daje się też zauważyć nasilające się zjawisko sięgania po filmy w kontekście edukacji o II wojnie światowej i Holokauście. Warto zastanowić się, z czego wynika to zjawisko, jaka jest jego skala oraz konsekwencje. Na ile szkolna edukacja o Zagładzie z wykorzystaniem filmu służy jakości nauczania, a na ile utrwala społecznie funkcjonujące, nie zawsze pozytywne, stereotypy.

The use of film in education about the Holocaust

The use of film in education of minors and adolescents is characterized by a long tradition. In Polish schools, movies usually make a part of Polish literature education classes as an adaptation of school obligatory readings. The aforementioned does not state that teachers of other subjects, including history, refrain from displaying movies in their classes. Recent years have shown a growing phenomenon of presenting movies regarding an educational value on World War II as well as the Holocaust. The origin of the phenomenon, its scale and its consequences make factors which can be described as worth further analyzing. Whether the school’s education on the Shoah including the use of film is beneficial for the education’s quality, or what is its influence on the perpetuation of socially functioning, yet not always positive, stereotypes.