Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

Dr hab., Urszula Cierniak, prof. UJD

Instytut Literaturoznawstwa
ul. Zbierskiego 2/4, pok. 4.16
e-mail: u.cierniak@ajd.czest.pl
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2958-9982
Scopus Author ID: 57195334837

Realizacja tego tematu możliwa jest we współpracy z prof. Katarzyną Dudą z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

Utopia i fantastyka literacka

 

Literatura rosyjska wśród wszystkich literatur słowiańskich jest jedną z najbogatszych w utwory należące do utopii i fantastyki. Poczynając od nieśmiałych prób tworzenia w Rosji w końcu wieku XVIII (głównie na modłę zachodnią) utworów o charakterze utopii literackich poprzez wiek XIX (Bułharyn, Odojewski) twórcy podejmujący tytułową problematykę nie tylko dawali wyraz własnym fantazjom, ale także często nieśli ukryty przekaz, który stanowił polemikę lub przestrogę przed nadużyciami systemów politycznych, niefrasobliwości człowieka, braku świadomości społecznej. Możliwość wielopłaszczyznowego badania rosyjskich, ale także i polskich utworów utopijnych i fantastycznych stanowić może bardzo istotną i wartościową przygodę naukową dla wielu młodych badaczy literatury.

Utopia and Fantasy in Russian Literature

Russian literature among Slavic literature is one of the wealthiest works belonging to utopia and fantasy. The first attempts to create works of literary utopia in Russia took place at the end of the eighteenth century (mainly in Western fashion) and the beginning of the nineteenth century (Bulharyn, Odoyevsky). Authors dealing with the title issue expressed their fantasies and often carried a hidden message, which was a polemic or warning against the abuses of political systems, human carelessness and lack of social awareness. The possibility of a multifaceted study of Russian and Polish utopian and fantastic works can be a significant and valuable scientific adventure for many young literary scholars.