Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

Prof. dr hab. Volodymyr Pavlyuk

Instytut Chemii

v.pavlyuk@ujd.edu.pl

 

Synteza, analiza fazowa, badania strukturalne oraz własności elektrochemiczne stopów układów R-Mg-{Al, Sn, Sb} (R- metale ziem rzadkich)

Badania diagramów fazowych oraz struktury związków międzymetalicznych są podstawą do poszukiwania nowych materiałów o unikatowych własnościach fizyko-chemicznych. Stopy ziem rzadkich bardzo perspektywiczne pod kątem wykorzystania ich jako materiałów elektrodowych w ogniwach wodorkowych, a stopy magnezu –m w ogniwach magnezowo-jonowych.

W trakcie  wykonania pracy doktorskiej w tym temacie będzie opracowana metoda syntezy stopów oraz będą wykorzystane następujące metody badawcze: rentgenowska analiza fazowa, rentgenowska analiza rentgenostrukturalna (proszkowa i monokrystaliczna), mikroskopia elektronowa, jakościowa oraz ilościowa analiza mikrorentgenospektralna, metody gazowego oraz elektrochemicznego nawodorowania stopów. Oprócz metod doświadczalnych będą wykorzystane metody obliczeniowe, a mianowicie TB-LMTO-ASA (struktura elektronowa), PANDAT (teoretyczne obliczanie diagramów fazowych)

Title of research project: Synthesis, phase analysis, structural studies and electrochemical properties of alloys from R-Mg-{Al, Sn, Sb} systems (R- rare earth metals)

The study of phase diagrams and the structure of intermetallic compounds are the basis for the search for new materials with unique physico-chemical properties. Rare earth metals and their alloys are very promising in terms of their use as electrode materials for metal hydride batteries, and magnesium alloys as a electrode materials for magnesium-ion batteries.

During the performance of the doctoral thesis on this topic, the alloy synthesis method will be developed and the following research methods will be used: X-ray phase analysis, X-ray structure analysis (powder and single crystal methods), electron microscopy, qualitative and quantitative X-ray spectral micro probe analysis, gas and electrochemical hydrogenation methods. In addition to experimental methods, computational methods will be used, namely TB-LMTO-ASA (electronic structure), PANDAT (theoretical calculation of phase diagrams).