Przejdź do treści
prof. dr hab. Volodymyr Pavlyuk

Instytut Chemii, Nauk o Zdrowiu i Żywności
Katedra Chemii Fizycznej
al. Armii Krajowej 13/15 pok. 110
42-200 Częstochowa
e-mail: v.pavlyuk@ujd.edu.pl
vpavlyuk2002@yahoo.com

Dyscyplina naukowa: nauki chemiczne

Otrzymywanie, analiza fazowa, badania strukturalne oraz własności elektrochemiczne stopów układów R-{Li, Na}-{Al, In} (R- metale ziem rzadkich)

Badania diagramów fazowych oraz struktury związków międzymetalicznych są podstawą do poszukiwania nowych materiałów o unikatowych własnościach fizyko-chemicznych. Stopy ziem rzadkich bardzo perspektywiczne pod kątem wykorzystania ich jako materiałów elektrodowych w ogniwach wodorkowych, a stopy litu oraz sodu – w ogniwach litowo- i sodowo-jonowych. Problem badawczy tego tematu: Badania wpływu struktury krystalicznej związków międzymetalicznych układów R-{Li, Na}-{Al, In} na ich własności elektrochemiczne

Do wykonania pracy doktorskiej w tym temacie będzie opracowana metoda syntezy stopów cyrkonu oraz wykorzystane następujące metody badawcze: rentgenowska analiza fazowa, rentgenowska analiza rentgenostrukturalna (proszkowa i monokrystaliczna), skaningowa mikroskopia elektronowa, jakościowa oraz ilościowa analiza mikro rentgenospektralna, metody elektrochemiczne. Oprócz metod doświadczalnych będą wykorzystane metody obliczeniowe, a mianowicie TB-LMTO-ASA (struktura elektronowa), PANDAT (teoretyczne obliczanie diagramów fazowych). Częściowo badania będą prowadzony we współpracy z Instytutem Technologicznym w Karlsruhe (Niemcy).