Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

Prof. dr hab. Józef Drabowicz

Katedra Chemii Organicznej
Budynek: Aleja Armii Krajowej 13/15
Pokój: 45, tel. 665011171
E-mail: draj@cbmm.lodz.pl
www: http://ajd.czest.pl/p183,Drabowicz

Dyscyplina naukowa: nauki chemiczne

Wybrane związki ze stereogenicznym heteroatomem jak chiralne zasady lub kwasy

Celem projektu jest przeprowadzenie badań nad wykorzystaniem jako chiralnych substancji pomocniczych w syntezie związków optycznie czynnych i niektórych pomiarach spektroskopowych wybranych optycznie czynnych zasad i kwasów których chiralność wynika z obecności stereogenicznego atomu fosforu lub siarki. Program zawiera dwa nurty badawcze. Pierwszy z nich wiąże się z badaniami z zakresu metodologii syntezy organicznej. Otwierającym fragmentem tego nurtu będą syntezy modelowych optycznie czynnych zasad i kwasów oparte głównie na oryginalnych procedurach opracowanych wcześniej w grupie Kierownika grantu. Natomiast podstawowy element stanowić będą badania nad wykorzystaniem modelowych połączeń jako:

  1. induktorów chiralności w wybranych reakcjach syntezy asymetrycznej.
  2. prekursorów nowych chiralnych cieczy jonowych
  3. enancjomerycznie czystych składników układów diastereoizomerycznych wykorzystywanych w klasycznych procedurach rozdziału na enancjomery racemicznych kwasów lub zasad.

Drugi, uzupełniający nurt stanowić będą badania nad wykorzystaniem zsyntetyzowanych optycznie czynnych zasad i kwasów, w tym funkcjonalizowanych chiralnym podstawnikiem w pozycji 5 1-H-1,2,3-tetrazoli, jako chiralnych odczynników solwatujących w spektroskopii NMR. Realizacja programu badawczego powinna doprowadzić do powiększenia biblioteki optycznie czynnych zasad i kwasów. Powinna również pozwolić na weryfikację hipotezy badawczej zakładającej, że właściwości kwasowe (wynikające z obecności ugrupowania hydroksyloweg) lub zasadowe (wynikające z obecności atomu azotu) będą w istotny sposób modyfikowane przez obecne w strukturze heteroatomy lub ugrupowania zawierające ten heteroatom (np. ugrupowanie fosforylowe). Powinna również zweryfikować hipotezę, że połączenia te mogą stanowić nową grupę optycznie czynnych katalizatorów organicznych lub prekursorów optycznie czynnych cieczy jonowych o charakterze soli amoniowych. Realizacja pomiarów spektroskopowych powinna wykazać między innymi czy: a) dynamiczne układy diasteromeryczne można obserwować za pomocą spektrofluorymetrii i czy technika ta może być wykorzystana do oznaczania nadmiarów enancjoerycznych techniką NMR b) takie układy tworzone przez optycznie czynne zasady ze stereogenicznym heteoatomem charakteryzują się zwiększonymi wartościami magnetycznej nierównocennosći w porównaniu z układami tworzonymi z udziałem zasad których czynność optyczna wynika z obecności stereogenicznego atomu węgla lub chiralnoąci osiowej,

Koncepcja i plan badań: W ramach projektu otrzymane zostaną: izomeryczne anilinofosfinotlenki, α-pirydynofosfinotlenki, S- anilinotiolofosfiniany, modelowe tlenki fosfin: t-butylowofenylowo-α-aminometylowej i β-aminoetylowej, izomeryczne anilinosulfotlenki , sulfotlenki p-tolilowo- (Ω-N,N-dialkilo)alkilowe, sulfotlenki arylowo(alkilowo) pirydylowe, kwasy tiofosfinowe: t-butylo-1-pyrenylowy, t-butylo-3-tienylowy , kwas tiofosfinowy oparty na szkielecie kwasu salicylowego, 1-H-1,2,3,4- tetrazole funkcjonalizowane w pozycji 5 podstawnikiem ze stereogenicznym fosfinylowym atomem fosforu lub sulfinylowym atomem siarki, oligomeryczny kwas t-butylo-3-tienylotiofosfinowy. Przeprowadzone zostaną badania nad syntezą nowych chiralnych cieczy jonowych oraz nad wykorzystaniem zsyntetyzowanych chiralnych kwasów i zasad jako chiralnych substancji pomocniczych w syntezie asymetrycznej i pomiarach spektroskopowych.