Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

dr hab. prof. UJD Anna Odrzywolska

Instytut Historii

Pracownia Historii Nowożytnej

a.odrzywolska@ujd.edu.pl

 

Profilaktyka zdrowotna, historia medycyny, stosunek do zjawiska choroby, metody badania chorego i diagnozowania choroby, sposoby leczenia na podstawie źródeł narracyjnych XVI-XVII w.)

Analiza źródeł narracyjnych z XVI-XVII w. pod kątem informacji dotyczących profilaktyki zdrowotnej, rozumienia zjawiska choroby, symptomów chorobowych, diagnostyki, sposobów leczenia i stosowanych terapii. Teoria czterech temperamentów w historii medycyny nowożytnej. Analiza stanu zdrowia człowieka w przeszłości w kontekście społeczno-kulturowym. Wpływ kondycji zdrowotnej człowieka na zakres jego aktywności fizycznej i psychicznej.

Health prophylaxis, history of medicine, attitude to the disease phenomenon, methods of examining the patient and diagnosing the disease, methods of treatment based on narrative sources of the 16th-17th centuries)

Analysis of narrative sources from the 16th and 17th centuries in terms of information on preventive healthcare, understanding the disease phenomenon, disease symptoms, diagnostics, treatment methods and applied therapies. The theory of the four temperaments in the history of modern medicine. Analysis of the state of human health in the past in the socio-cultural context. Influence of human health condition on his physical and mental activity.