Przejdź do treści

Prof. B.Bierwiaczonek

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

Porównanie wybranych grup konstrukcji w języku polskim i angielskim (np. konstrukcje bezosobowe, konstrukcje warunkowe, konstrukcje rezultatywne itp.)

Badania wybranej grupy konstrukcji gramatycznych we współczesnym języku polskim lub angielskim (np. konstrukcje bezosobowe, konstrukcje warunkowe, konstrukcje rezultatywne itp.)

Projekt oparty jest na założeniach teorii gramatyki konstrukcji stworzonej i rozwijanej przez takich badaczy jak Ch. Fillmore, G. Lakoff, A. Goldberg, W. Croft i in.. Teoria ta zakłada, że każdy język naturalny można opisać w formie sieci konstrukcji gramatycznych rozumianych jako jednostki symboliczne łączące określoną formę językową ze znaczeniem i/lub funkcją. W oparciu o dane korpusowe porównywanych języków, doktorant dokona próby sformułowania najważniejszych podobieństw i różnic między porównywanymi językami z uwzględnieniem ich cech typologicznych, a także syntaktycznych i semantyczno-funkcjonalnych własności wybranej konstrukcji.

Podstawowa literatura:

  • Bierwiaczonek, B. 2016. An Introductory English Grammar in Constructions. Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza.
  • Boas, H.C. (ed.) (2010) Contrastive Studies in Construction Grammar. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company
  • Croft, W. (2001) Radical Construction Grammar. Oxford: Oxford University Press.
  • Goldberg, A. (1995) Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure. Chicago: University of Chicago Press.
  • Goldberg, A. (2006) Constructions at Work: The Nature of Generalization in Language. Oxford: Oxford University Press.
  • Hoffmann, T. and Trousdale, G. (eds.) (2013) The Oxford Handbook of Construction Grammar. Oxford: Oxford University Press.
  • Krzeszowski, T.P. (1990). Contrasting Languages. Berlin: Mouton de Gruyter.
  • Taylor, J. (2002) Cognitive Grammar. Oxford: Oxford University Press.