Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

dr hab. Renata Barczyńska Felusiak, prof. UJD – nauki o zdrowiu

r.barczynska-felusiak@ujd.edu.pl

dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. UJD – technologia żywności i żywienia

j.kapusniak@ujd.edu.pl

 

 

Praca o charakterze interdyscyplinarnym

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa działania rozpuszczalnego błonnika dekstrynowego u pacjentów z zespołem jelita drażliwego (badania in vitro i in vivo)

Zespół jelita drażliwego (z ang. Irritable Bowel Syndrome – IBS) jest przewlekłą chorobą przewodu pokarmowego o charakterze czynnościowym. Polega ona na nawracających zaburzeniach pracy jelit i ich nadreaktywności. Dane statystyczne podają, że na IBS choruje od 10 do 15% społeczeństwa w wieku 20-40 lat.  Patofizjologia IBS wskazuje na zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego (GI), zaburzenia wchłaniania kwasów żółciowych oraz zmiany mikrobioty jelitowej (dysbiozy). Ponadto niektóre badania ściśle korelują IBS z przewlekłym mikrozapaleniem na poziomie błony śluzowej jelita, który indukuje modyfikacje naturalnych funkcji przewodu pokarmowego. ​​Wieloczynnikowy charakter IBS jest przeszkodą w znalezieniu skutecznego leczenia. Ostatnie badania i dowody kliniczne podkreślają znaczenie mikrobioty jelitowej w patofizjologii IBS i doprowadziły do ​​zastosowania nowych rodzajów terapii, takich jak prebiotyki, probiotyki, synbiotyki i transfer mikrobioty kałowej (FMT) w celu modulowania mikrobioty jelitowej w kierunku korzystnego składu dla pacjentów z IBS. Do bardzo często stosowanych substancji prebiotycznych lub synbiotycznych (w połączeniu z probiotykami) zalicza się fruktooligosacharydy i galaktooligosacharydy. Niestety fruktany i galaktany, będące składnikami diety FODMAP nie powinny być spożywane przez osoby z IBS. Ograniczenie te nie dotyczy produktów otrzymywanych w wyniku hydrolizy skrobi, w tym opornych dekstryn, czy też rozpuszczalnego błonnika pokarmowego. Dlatego proponujemy zastosowanie w diecie osób z IBS rozpuszczalnego preparatu błonnikowego ze skrobi ziemniaczanej o właściwościach prebiotycznych stymulujących wzrost bakterii przeciwzapalnych w okrężnicy i ograniczających wzrost patogenów jelitowych.

Koncepcja badań obejmuje między innymi przeprowadzenie wywiadu żywieniowego, badania ankietowego, przygotowanie planu żywieniowego, opracowanie diety wzbogaconej rozpuszczalnym błonnikiem pokarmowym, określenie składu mikrobioty jelit osób dorosłych w wieku od 20 do 40 lat, u których zdiagnozowano IBS przed interwencją, w trakcie i po interwencji rozpuszczalnym błonnikiem dekstrynowym. Ponadto planuje się przeprowadzenie zaawansowanych badań metabolomicznych z wykorzystaniem chromatografu cieczowego sprzężonego z wysokorozdzielczym spektrometrem mas typu analizator czasu przelotu z pojedynczym kwadrupolem.

Evaluation of the efficacy and safety of soluble dextrin fiber in patients with irritable bowel syndrome (in vitro and in vivo studies)

Irritable bowel syndrome (IBS) is a chronic disease of the gastrointestinal tract of a functional nature. It consists in recurrent disorders of the intestines and their overactivity. Statistical data show that from 10 to 15% of the population aged 20-40 suffer from IBS. The pathophysiology of IBS indicates gastrointestinal (GI) motility dysfunctions, malabsorption of bile acid, and gut microbiota and enteric ner- vous system alterations. In addition, some studies tightly correlated the IBS with chronic micro-inflammation at the intestinal mucosa level that induce modifications in the natural GI functions. This aspect makes the IBS multifactorial nature an impediment in finding an overall efficient treatment. The recent studies and clinical evidences underline the importance of the gut microbiota in the pathophysiology of IBS, and led to the use of new types of therapy, such as prebiotics, probiotics, synbiotic, and fecal microbiota transfer (FMT) aiming to modulate the gut microbiota towards a beneficial composition for the IBS patients. Fructo-oligosaccharides and galacto-oligosaccharides are very frequently used prebiotic or synbiotic substances (in combination with probiotics). Unfortunately, fructans and galactans are part of the FODMAP diet and shouldn’t be consumed by people with IBS. This restriction doesn’t apply to products obtained by hydrolysis of starch, including resistant dextrins or to soluble dietary fiber. Therefore, we propose the use of a soluble fiber preparation of potato starch in the diet of people with IBS, with prebiotic properties stimulating the growth of anti-inflammatory bacteria in the colon and limiting the growth of intestinal pathogens. The research concept includes conducting a nutritional interview, questionnaire research, preparation of a nutritional plan, development of a diet enriched with soluble dietary fiber, determination of the composition of the intestinal microbiota of adults aged 20 to 40 years diagnosed with IBS before, during and after the intervention with soluble dextrin fiber. In addition, it is planned to conduct advanced metabolomics studies using a liquid chromatography coupled with a high-resolution single quadrupole time-of-flight mass spectrometer.