Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

prof. dr hab. Adam Regiewicz
Instytut Literaturoznawstwa

a.regiewicz@ujd.edu.pl

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

 

Muzyka i muzyczność polskiej literatury najnowszej

 

W ostatnim ćwierćwieczu dokonało się wyraźne przesunięcie w komunikacji kulturowej ku przekazom muzycznym, które dla młodego pokolenia są obecnie elementarnym doświadczeniem kulturowym. Zmiana paradygmatu kulturowego, jaka dokonała się także za sprawą technologii, a co za tym dzięki medializacji i audiowizualizacji kultury, ma swoje konsekwencje dla konstruowania przekazów literackich, które zawierają odniesienia do muzyczności czy tej bezpośredniej na poziomie tematu czy kompozycji i brzmienia, czy tej ukrytej po warstwą niewypowiedzianego. Już tylko pobieżne prześledzenie polskich narracji literackich daje obraz dość „głośnego” obrazu rzeczywistości.

W obszarze zainteresowań pozostaje badanie obecności muzyki w postaci jej konkretnych dzieł, kompozytorów i wykonawców, a także motywów, wątków, gatunków muzycznych włączonych w świat przedstawiony literatury polskiej ostatnich 25 lat. Ważne jest skupienie się w projekcie na badaniu relacji literatury i muzyki popularnej, bowiem dotychczas wszelkiego rodzaju analizy tego zagadnienia podejmowały wyłącznie temat zależności literatury i muzyki klasycznej. Trudno nie zauważyć jednak, że w potocznej świadomości oddziaływanie muzyki popularnej jest ogromne. Projekt ma zbadać właśnie ten wpływ na powstającą po 1989 roku literaturę. Interesującym wydaje się pytanie o świadomość muzyczną współczesnych autorów, zarówno tych debiutujących po 1989 roku, dla których dostęp do muzyki jest o wiele łatwiejszy, jak i tych debiutujących przed 1989 rokiem, dla których muzyka była pewnego rodzaju wydarzeniem.

 

Music and musicality of Polish contemporary literature

In the last quarter of a century, there has been a significant shift in cultural communication towards musical messages, which are now an elementary cultural experience for the younger generation. The change in the cultural paradigm, which took place also due to technology, medialization and audiovisualisation of culture, has its consequences for the construction of literary messages. Polish literature contains references to musicality: the direct one in terms of the theme or composition and sound, and the hidden one, under the layer of unspoken words. The area of ​​interest remains the study of the presence of music in the form of its specific works, composers and performers, as well as motifs, threads, and musical genres included in the world presented in Polish literature over the past 25 years. It is important to on the study of the relationship between literature and popular music, because so far all kinds of analysis of this issue have only dealt with the relationship between literature and classical music. It is not hard to notice, however, that the influence of popular music in popular consciousness is enormous. In the project it is possible to examine the influence of this music on the literature created after 1989. An interesting question seems to be about the musical awareness of contemporary authors, both those debuting after 1989, for whom access to music is much easier, and those debuting before 1989, for whom music was a kind of event.