Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

dr hab. n. farm. Hanna Mojska, prof. UJD

h.mojska@ujd.edu.pl

 

 

Metabolomika żywności i żywienia, jako nowe podejście do badań nad etiologią chorób  żywieniowo-zależnych

Metabolomika jest dziedziną nauki zajmującą się analizowaniem produktów reakcji metabolicznych (metabolitów) powstałych w wyniku przemian fizjologicznych i/lub patologicznych zachodzących w komórkach, tkankach lub w całym organizmie. W badaniach metabolomicznych wykorzystywane są nowoczesne narzędzia analityczne takie, jak m.in. chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas z analizatorem czasu przelotu (LC-MS/QTOF). Zastosowanie analizy niecelowanej z wykorzystaniem LC-MS/QTOF pozwala na obserwację zmian zachodzących w profilu metabolicznym ustroju pod wpływem czynników wewnętrznych lub zewnętrznych m.in. zmian w sposobie żywienia lub stosowanych leków. Pozwala również na identyfikację markerów ustrojowych stosowanej diety oraz chorób i zaburzeń stanu zdrowia czy procesu starzenia organizmu.

Jako zakres pracy doktorskiej, której będę promotorem, proponuję badania dotyczące wpływu czynników fizjologicznych i związanych ze stylem życia, w tym sposobu żywienia na metabolom mleka kobiecego. Żywienie w okresie pierwszych 1000 dni życia ma istotne znaczenie dla prawidłowego rozwoju dziecka, ale również dla stanu zdrowia w wieku dojrzałym. Mleko kobiece poza składnikami odżywczymi, zawiera składniki o działaniu bioaktywnym oraz pośrednie i końcowe produkty metabolizmu o nie w pełni wyjaśnionym jeszcze działaniu. Profilowanie metaboliczne mleka kobiecego pozwoli, jak się wydaje, na poszerzenie wiedzy w zakresie związków pomiędzy żywieniem a stanem zdrowia.

 

Food and nutrition metabolomics as a new approach to research on the etiology of food-related diseases

Metabolomics is a field of science dealing with the analysis of the products of metabolic reactions (metabolites) arising from physiological and / or pathological changes occurring in cells, tissues or throughout the body. In metabolomic studies, modern analytical tools, such as liquid chromatograph coupled to a mass spectrometer with a time-of-flight analyzer (LC-MS / QTOF), are used. Application of non-targeted analysis with the use of LC-MS / QTOF allows the observation of changes in the metabolic profile under the influence of internal or external factors, e.g. changes in diet or medications used. It also allows for the identification of systemic markers of the dietary profile, as well as diseases and disorders of health or the aging process of the organism.As the subject of a doctoral dissertation under my supervision, I propose research on the influence of physiological and lifestyle factors, including diet, on the human breast milk metabolome. Nutrition during the first 1000 days of life is important for the proper development of a child, but also for health in adulthood. In addition to nutrients, breast milk contains ingredients with a bioactive effect as well as intermediate and end products of metabolism with a not yet fully explained effect. Metabolomic profiling of breast milk seems to allow for a better understanding of the relationship between nutrition and health.