Przejdź do treści
Dr hab., Urszula Cierniak, prof. UJD

Instytut Literaturoznawstwa
ul. Zbierskiego 2/4, pok. 4.16
e-mail: u.cierniak@ajd.czest.pl
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2958-9982
Scopus Author ID: 57195334837

Realizacja tematu możliwa jest we współpracy z Prof. Françoise Lesourd z Uniwersytetu Jean Moulin Lyon 3 (Francja)

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

Literatura polskiej i rosyjskiej emigracji

 

Badania emigrantologiczne znalazły się w centrum uwagi literaturoznawców w związku z powstaniem na XII Międzynarodowym Kongresie Slawistów w 1998 roku Komisji Emigrantologii Słowian, której jestem członkiem i w której pracach od wielu lat uczestniczę. Ideę intensyfikacji badań nad tożsamością i kulturą emigrantów wywodzących się spośród Słowian przedstawił prof. Lucjan Suchanek. Problemy samookreślenia emigrantów, ich akulturacji, adaptacji, a przede wszystkim literackiej aktywności twórczej w nowym, zarówno europejskim, jak i pozaeuropejskim środowisku wciąż jeszcze są niedostatecznie zbadane. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest negowanie w państwach, z których wywodzą się emigranci wartości kultury tworzonej przez uciekinierów z własnych krajów i stojąca za tym intensywna propaganda obrazu „zdrajców ojczyzny”, odstępców religijnych, sprzedawczyków, a nawet i wichrzycieli.  Jest wiele fal i etapów  emigracji Słowian (w tym Polaków i Rosjan). Różne są zatem tematy ich utworów, uprawiane gatunki, style. Badanie literatury polskiej i rosyjskiej emigracji należy do bardzo perspektywicznych i niezwykle interesujących. Proponuję skoncentrowanie się na twórczości pisarzy wieku XIX i XX.

The Literature of Polish and Russian Emigration

Emigrantology became the focus of attention of literary scholars in connection with the establishment of the Commission on Slavic Emigrantology at the XII International Congress of Slavists in 1998, of which I am a member and in whose work I have participated for many years. Professor Lucjan Suchanek presented the idea of intensifying research on the identity and culture of emigrants of Slavic origin. The problems of self-definition of emigrants, their acculturation, adaptation, and their literary activity in the new environment, both European and non-European, are still insufficiently researched. The literary heritage of the emigrants was very often negated in their country. Intensive propaganda created their image as „traitors to the homeland”, religious deviants, traitors and adventurers. There are many waves and stages of emigration of Slavs (including Poles and Russians). Therefore, the themes of their works, genres and styles are different. The study of Polish and Russian emigration literature is very prospective and extremely interesting. We propose to concentrate on the works of writers of the 19th and 20th centuries.