Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

dr hab. Anna Majkiewicz, prof. UJD

Instytut Literaturoznawstwa
ul. Zbierskiego 2/4, p. 3.19
PL-42-200 Częstochowa
e-mail: a.majkiewicz@ujd.edu.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3901-2140

Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo

Kultura śmiechu: Transfer – przekład – odbiór

Celem projektu jest próba zdiagnozowania różnic i podobieństw w recepcji różnych formy ekspresji śmiechu w literaturze niemieckojęzycznej i/lub polskiej – z uwzględnieniem wielu gatunków literackich (proza, poezja, dramat, esej, literatura dla dzieci, literatura popularna).

Przedmiotem badań będą wypowiedzi o silnej funkcji ludycznej występujące we współczesnej literaturze niemieckojęzycznej i/lub polskiej (XX i XXI wiek) w polskim, niemieckim, austriackim i szwajcarskim obiegu kulturowym – w kontekście uwarunkowań zarówno społeczno-historycznych, jak i poznawczych.

Wychodząc od interdyscyplinarnej natury nauki o literaturze i badań porównawczych (slawistyczno/polonistyczno-germanistycznych), zakładana jest wieloaspektowa perspektywa oglądu zjawisk literackich.

Zagadnienie recepcji różnych form śmiechu (komizm, sarkazm, ironia, dowcip, poczucie humoru) w perspektywie porównawczej w ramach badań slawistyczno-germanistycznych nie było do tej pory eksplorowane, co uzasadnia konieczność przeprowadzenia w tym zakresie prac badawczych. Zagadnienie „kultury śmiechu” jest tematem o dużym potencjale badawczym, a podjęcie analizy transferu, przekładu i odbioru różnych form ekspresji śmiechu w odniesieniu do współczesnej literatury niemieckiej, austriackiej, szwajcarskie i polskiej ma charakter interdyscyplinarny: uwzględnia ujęcie antropologiczne, kulturowe, językowe, translatologiczne, socjokulturowe, book studies, reception studies, media studies.

 

The Culture of Laughter: Transfer – Translation – Reception

The aim of the research is an attempt to diagnose the differences and similarities in the reception of various forms of expressions of laughter in German-language literature and/or Polish literature, including a variety of literary genres (prose, poetry, drama, essay, children’s literature, popular literature).

The subject of the research are statements with a strong ludic function in contemporary German and/or Polish literature (20th and 21st centuries) in the Polish, German, Austrian and Swiss cultural circulation — in the context of both socio-historical and cognitive conditions.

Starting from the interdisciplinary nature of the science of literature and comparative studies (Slavonic/Polonistic-Germanic), a multifaceted perspective on literary phenomena is assumed.

The issue of the reception of various forms of laughter (comedy, sarcasm, irony, wit, sense of humour) from a comparative perspective has not yet been explored in Slavic-Germanic studies, which justifies the need for research work in this area. The issue of the ‚culture of laughter’ is a topic of great research potential, and undertaking an analysis of the transfer, translation and reception of various forms of laughter expression in relation to contemporary German, Austrian, Swiss and Polish literature has an interdisciplinary character: it takes into account anthropological, cultural, linguistic, translational, sociocultural, book studies, reception studies, media studies approaches.