Przejdź do treści

Prof. B.Bierwiaczonek

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

Badania wybrane grup konstrukcji gramatycznych we współczesnym języku polskim lub angielskim (np. konstrukcje bezosobowe, konstrukcje warunkowe, konstrukcje rezultatywne itp.)

Projekt oparty jest na założeniach teorii gramatyki konstrukcji stworzonej i rozwijanej przez takich badaczy jak Ch. Fillmore, G. Lakoff, A. Goldberg, W. Croft i in.. Teoria ta zakłada, że każdy język naturalny można opisać w formie sieci konstrukcji gramatycznych rozumianych jako jednostki symboliczne łączące określoną formę językową ze znaczeniem i/lub funkcją. W oparciu o dane korpusowe, doktorant dokona próby sformułowania najważniejszych syntaktycznych i semantyczno-funkcjonalnych własności wybranej konstrukcji oraz przedstawi jej model radialny, uwzględniający jej polisemię oraz ewentualne związki z innymi konstrukcjami w zakresie języka, którego dotyczyły będą badania.

Podstawowa literatura:

  • Bierwiaczonek, B. 2016. An Introductory English Grammar in Constructions. Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza.
  • Croft, W. (2001) Radical Construction Grammar. Oxford: Oxford University Press.
  • Goldberg, A. (1995) Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure. Chicago: University of Chicago Press.
  • Goldberg, A. (2006) Constructions at Work: The Nature of Generalization in Language. Oxford: Oxford University Press.
  • Hoffmann, T. and Trousdale, G. (eds.) (2013) The Oxford Handbook of Construction Grammar. Oxford: Oxford University Press.
  • Taylor, J. (2002) Cognitive Grammar. Oxford: Oxford University Press.