Przejdź do treści

dr hab.  Violetta Jaros prof. UJD

Instytut Językoznawstwa

Wydział Humanistyczny

e-mail: v.jaros@ujd.edu.pl

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Idiolekty w różnych sferach komunikacji

Proponuje się opiekę naukową prac z zakresu idiolektu (pisarza, uczonego, polityka, dziennikarza, kaznodziei, celebryty itp.), obejmującego cechy charakterystyczne dla mowy danej jednostki. Szczegółowe analizy języka osobniczego dotyczyć mogą różnych sfer komunikacji społecznej: naukowej, religijnej, publicystycznej, politycznej, literackiej i potocznej.

 

Bibliografia (wybór):

 1. Duszak A., Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998.
 2. Dziedziól K., Analiza stylu indywidualnego pisarza. Uwagi metodologiczne, [w:] Język – Teoria – Dydaktyka, Kielce 1982, s. 241-253.
 3. Fliciński P., Idiostyl pisarza jako problem badawczy, [w:] Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną. Prace dedykowane Profesorowi Stanisławowi Bąbie w 65-lecie urodzin, red. J. Boberek, Poznań 2004, s. 95-108.
 4. Idiolekty w różnych sferach komunikacji, red. A. Żurek, Wrocław 2011.
 5. Jaros V., Studia nad językiem i stylem pism naukowych Joachima Lelewela, Częstochowa 2015.
 6. Język osobniczy  jako  przedmiot  badań  lingwistycznych, red. J. Brzeziński, Zielona Góra 1988.
 7. Język pisarzy jako problem lingwistyki, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2009.
 8. Kudra A., Idiolektostylem w mur, czyli o idiolekcie, idiostylu i krytycznej analizie dyskursu – na przykładzie felietonów Krzysztofa Skiby w tygodniku „Wprost”, Folia Litteraria Polonica 2011, s. 27-34.
 9. Machnicka V., Terminologiczno-metodologiczne dyskusje na temat idiolektu oraz idiostylu, Conversatoria Linguistica. R. 4 (2010), s. 121-135
 10. Socjolekt, idiolekt, idiostyl. Historia i współczesność, red. U. Sokólska, Białystok 2017.
 11. Witosz B., Dyskurs i stylistyka, Katowice 2009.