Przejdź do treści

Przedmiotem badań w ramach projektu będą najnowsze słowniki glottodydaktyczne języka niemieckiego przeznaczone dla uczących się tego języka jako języka obcego. Badania będą się koncentrować na kontrastywnej analizie makro- i mikrostruktury wybranych słowników, w tym artykułów hasłowych, tekstów okołosłownikowych oraz okienek pozahasłowych, pod kątem zawartych w nich informacji morfologiczno-składniowych, semantyczno-pragmatycznych oraz pod kątem treści nacechowanych kulturowo. Jednocześnie analizowana będzie przydatność informacji zawartych w tekstach słownikowych oraz artykułach hasłowych dla uczącego się języka niemieckiego jako obcego. Celem nadrzędnym analizy będzie zbadanie korelacji pomiędzy teoretycznymi założeniami metaleksykograficznymi i lingwistycznymi a rzeczywistym ich wykorzystaniem w praktyce użytkowania.