Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

Dr hab. Renata Bizior, prof. UJD

Instytut Językoznawstwa

renata.bizior@ujd.edu.pl

 

Gatunki wypowiedzi w dyskursie/kulturze

Zaproponowany projekt badawczy dotyczy określonego (wybranego przez doktoranta) gatunku wypowiedzi. Możliwe jest również podjęcie badań nad różnymi gatunkami, które występują w tym samym dyskursie/obszarze komunikacyjnym. Przedmiotem zainteresowania w projekcie są gatunki nieliterackie. Projekt osadzony jest w genologii lingwistycznej, zakłada uwzględnienie zróżnicowanych metod badawczych wykorzystywanych w innych obszarach lingwistyki.

Celem projektu badawczego i prowadzonych analiz jest wielopłaszczyznowy opis wybranego gatunku wypowiedzi w kontekście uwikłań komunikacyjnych, kulturowych, dyskursywnych.  Podjęte badania służą poszerzeniu wiedzy o gatunkach w jednym z dwóch wybranych aspektów: opisowym (charakterystyka wzorca gatunkowego, relacja gatunku i dyskursu) lub historycznym (charakterystyka wyznaczników gatunkowych w kontekście rozwoju gatunku; przemiany gatunku).

Genres of speech in discourse/culture

The proposed research project concerns a specific (chosen by a PhD student) genre of speech. It is also possible to undertake research on various genres that occur in the same discourse/communication area. The object of interest in the project are non-literary genres. The project is embedded in linguistic genology, it assumes the consideration of diverse research methods used in other areas of linguistics.

The aim of the research project and conducted analyses is multifaceted description of a selected genre of speech in the context of communicative, cultural and discursive entanglements.  The undertaken research serves to broaden the knowledge of genres in one of two selected aspects: descriptive (characterisation of genre pattern, relation between genre and discourse) or historical (characterisation of genre determinants in the context of genre development; genre transformations).