Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

prof. Jerzy Swoboda

j.swoboda@ujd.edu.pl

 

Problemy interpretacyjne i wykonawcze w pracy dyrygenta z zespołami instrumentalnymi i operowymi

Badania naukowe z zakresu dyrygentury mają bardzo szeroki zakres. Mogą dotyczyć między innymi analizy działań dyrygenta w procesie przygotowania i realizacji dzieła muzycznego, przedstawiać i oceniać metody pracy dyrygenta z zespołami muzycznymi różnego typu, oceniać aspekt artystyczny i pedagogiczny sztuki dyrygenckiej, badać podmiotowo-wychowawczy charakter pracy dyrygenta z zespołem, zajmować się problematyką wszechstronnej erudycji dyrygenta w pracy wychowawczej a także badać interakcje między dyrygentem a zespołem.

Interpretation and performance problems in the conductor’s work with instrumental and opera ensembles.

Scientific research in the field of conducting has a very wide scope.

 • They may concern inter alia, the analysis of the conductor’s activities in the process of preparing and implementing a musical work,
 • present and evaluate the conductor’s methods of work with various types of music ensemble
 • evaluate the artistic and pedagogical aspects of the art of conducting
 • examine the subject-educational nature of the conductor’s work with the ensemble
 • deal with the issues of comprehensive erudition conductor in educational work as well as
 • to study the interactions between the conductor and the ensemble.

 


 

Opiekun naukowy

dr hab. Przemysław Jeziorowski, prof. UJD

p.jeziorowski@ujd.edu.pl

 

Zagadnienia wykonawstwa muzyki chóralnej

Tematyka prac doktorskich z zakresu wykonawstwa muzyki chóralnej powinna dotyczyć wybitnych wykonań lub znaczących dzieł muzyki chóralnej, czy względnie jakiegoś istotnego aspektu muzyki chóralnej rozpatrywanych w perspektywie artystycznej oraz w kontekście kultury. Rodzaj i ilość podejmowanych szczegółowych rozważań jest nieograniczona. Bardzo ważne jest problemowe ujęcie tematu i adekwatność przyjętych przez autora założeń metodologicznych.

 


 

Opiekun naukowy:

dr hab. Lesław Podolski, prof. UJD

l.podolski@ujd.edu.pl

 

Działalność artystyczna oraz rola orkiestr dętych i zespołów folklorystycznych w społeczeństwie

Zakres badań powinien mieć ścisły związek z działalnością artystyczną orkiestr dętych lub zespołów folklorystycznych, przybliżając ich rozwój, formy i warunki funkcjonowania. Ujmując różne formy działalności tych zespołów w bardzo szerokim kontekście dokumentacyjnym, popularyzacyjnym i edukacyjnym, powinien wykazać istotną rolę tego obszaru działalności artystycznej w życiu muzycznym i zachowaniu tożsamości kulturowej. Praca doktorska może dotyczyć:

 1. kompozycji lub aranżacji utworów na zróżnicowane składy zespołów.
 2. realizacji poprzez nagrania audio i audio video dzieł muzycznych przeznaczonych na duży aparat wykonawczy taki jak orkiestra, chór i soliści.
 3. opisu wizerunku muzycznego zespołu kreowanego poprzez sylwetkę dyrygenta jako lidera, aranżera, twórcy, animatora, nauczyciela, wychowawcy ze szczególnym nastawieniem na aspekt edukacyjny.

 


 

Opiekun naukowy

dr hab. Maryla Renat, prof. UJD

m.renat@ujd.edu.pl

 

W kręgu analizy dzieła muzycznego; Polska twórczość skrzypcowa; Dzieje gatunków; Biografie kompozytorów

Twórczość kompozytorska zajmuje naczelne miejsce pośród badań teorii muzyki, zarówno w perspektywie historycznej, jak i warsztatowej (technika kompozytorska). Najczęściej stosowana metoda badawcza analizy dzieła muzycznego w dobie współczesnej wykształciła różne rodzaje umożliwiające poznanie i określenie indywidualnych cech języka muzycznego twórcy.

Pośród celów badawczych preferuję szczególnie uchwycenie własności idiomu kompozytorskiego na poziomie warsztatu i poetyki dzieł.

Proponowane przeze mnie kręgi zagadnień wysuwają na pierwszy plan muzykę polską, a w szczególności:

 • polską twórczość skrzypcową od klasycyzmu do współczesności
 • twórczość zapomnianych kompozytorów polskich XIX i I połowy XX wieku
 • historia gatunków muzycznych w XIX i XX wieku

Materiałem badawczym są głównie partytury i nagrania utworów , a także wszelkie dokumenty poszerzające konteksty badanej twórczości.

 


 

Opiekun naukowy:

dr hab. Robert Gawroński, prof. UJD – fortepian

r.gawronski@ujd.edu.pl

dr hab. Ewa Grabowska-Lis, prof. UJD – akordeon

e.grabowska-lis@ujd.edu.pl

dr hab. Barbara Karaśkiewicz, prof. UJD – fortepian 

b.karaskiewicz@ujd.edu.pl

dr hab. Maciej Zagórski, prof. UJD – fortepian 

m.zagorski@ujd.edu.pl

 

Zagadnienia wykonawstwa instrumentalnego

Badania z zakresu historii i dziejów najnowszych instrumentalistyki to segment kultury muzycznej o ogromnym potencjale naukowo-artystycznym. Bogactwo problematyki – od zagadnień historycznych, refleksji teoretycznych, do nowych rozwiązań sonorystycznych, brzmieniowych i interpretacyjnych – pozwala na stworzenie szerokiego spectrum działań w ramach prezentowanej dyscypliny. Zagadnienia wykonawstwa instrumentalnego obejmują całokształt problemów związanych z kreowaniem artystycznej wypowiedzi w zakresie gry na wyżej wymienionych instrumentach.

Instrumental performance issues

Research on the history of the latest instrumental studies is a segment of musical culture with a great scientific and artistic potential. A huge number of topics – from historical issues, theoretical reflections, to new sonoristics and performance solutions – enables creating a wide spectrum of activities within the presented discipline. The aspects of instrumental performance cover all problems related to creating an artistic expression in the field of playing the above-mentioned instruments.