Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

dr hab. Daniel Kukla, prof. UJD

d.kukla@ujd.edu.pl

 

System wartości i orientacje wartościujące preferowane przez młodzież jako wyznacznik sposobu funkcjonowania społecznego: doświadczanie kryzysu wartościowania, wizja świata konstruowana przez młodzież – wybrane uwarunkowania, plany i orientacje życiowe młodzieży
Wybrane determinanty społecznego funkcjonowania młodzieży i pokonywania przez nią problemów rozwojowych w tym sytuacja osób z niepełnosprawnością w okresie zmiany społecznej

Życie stanowi pewną drogę, którą człowiek pokonuje dokonując różnych wyborów, określonych orientacji życiowych w tym zawodowych. Określone etapy życia mają swoją specyfikę, specyficzne determinanty nakreślające trajektorie rozwoju, ale i wyznaczające ów rozwój poprzez określone doświadczenia z przeszłości, mające znaczenie przy konstrukcie kariery zawodowej w przyszłości.

Dzisiaj droga rozwoju (społecznego, zawodowego itd.) jednostki jest coraz bardziej utrudniona. Analiza podjętych zagadnień współcześnie wydaje się ważna, nakreślająca nową jakość w kształtowaniu człowieka do funkcjonowania w nowej, przyszłej rzeczywistości.

 

System of values and value orientations preferred by young people as a determinant of social functioning: experiencing a crisis of values, vision of the world constructed by young people – selected conditions, plans and life orientations of young people
Selected determinants of social functioning of young people and overcoming developmental problems, including the situation of people with disabilities in the period of social change

Life is a certain path that a person overcomes by making various choices, specific life orientations, including professional ones. Certain stages of life have their own specificity, specific determinants outlining development trajectories, but also determining this development through specific experiences from the past, which are important in the construction of a professional career in the future.

Today, the path of development (social, professional, etc.) of an individual is more and more difficult. The analysis of the issues taken up today seems to be important, outlining a new quality in shaping a man to function in a new, future reality.

 


 

Opiekun naukowy:

dr hab. Małgorzata Piasecka, prof. UJD

m.piasecka@ujd.edu.pl

 

1.
Wyobraźnia twórcza – metody nauczania wykorzystujące mechanizmy wyobraźni (metafora, symbol, alegoria) na różnych szczeblach kształcenia.  Innowacje pedagogiczne i szerzej innowacje społeczne

 

Creative imagination – teaching methods using the mechanisms of imagination (metaphor, symbol, allegory) at various levels of education. Pedagogical innovations and, more broadly, social innovations

 

2.
Edukacja do twórczości i nauczanie twórcze jako strategia kształtowania człowieka ku przyszłości. Projektowanie okazji edukacyjnych w warunkach permanentnej zmiany społecznej

 

Education for creativity and creative teaching as a strategy of shaping man for the future. Designing educational opportunities in conditions of permanent social changes

 

3.
Dyskurs sztuki, w tym różne formy ekspresji (plastycznej, werbalnej, muzycznej, multimedialnej, performatywnej) jako pożądane ścieżki edukacyjne od dzieciństwa do późnej starości. Warsztaty aktywności niekonwencjonalnej w kształceniu formalnym/szkolnym, pozaformalnym

 

A discourse on art, including various forms of expression (artistic, verbal, musical, multi-media, performative) as desirable educational paths from childhood to old age. Unconventional activity workshops in formal/school and non-formal education. 

 

4.
Narracje, autonarracje, biografie, autobiografie –badania narracyjne i biograficzne–badanie dróg edukacji i autoedukacji w całożyciowym uczeniu się

 

Narratives, auto-narratives, biographies, auto-biographies – narrative and biographical research – research into the ways of education and self-education in lifelong learning.

 

 5.
Marzenia dzienne, pragnienia jako sprawczy dyskurs uczenia się z biografii własnej i biografii Innych

 

Daydreams, desires as a causative discourse of learning from one’s own biography and from the biography of other people

 

6.
Fenomeny wielokulturowości, międzykulturowości i transkulturowości jako edukacyjne wyzwania współ-czesnej rzeczywistości szkoły (w warunkach pokoju i wojny) -badania komparatystyczne

 

The phenomena of multiculturalism, inter-culturalism and trans-culturalism as educational challenges of the contemporary school reality (in peace and war conditions) – comparative research.

 


 

Opiekun naukowy

dr hab. Ewa Piwowarska, prof. UJD

e.piwowarska@ujd.edu.pl

1.
Teoria i praktyka edukacji plastycznej

 

Theory and practice of art education

 

2.
Badania komparatystyczne aktywności plastycznej dzieci w Polsce i innych krajach

 

Comparative research on the art activity of  children in Poland and other countries

 


 

Opiekun naukowy

dr hab. Aleksandra Siedlaczek-Szwed, prof. UJD

a.siedlaczek-szwed@ujd.edu.pl

1.
Pedagogiczne i logopedyczne aspekty edukacji, nauczania i wychowania

 

Pedagogical and speech therapy aspects of education

 

2.
Teaching and upbringing

 

Teaching and upbringing

 

3.
Diagnoza i terapia pedagogiczna/logopedyczna

 

Diagnosis and pedagogical/speech therapy

 

4.
Historia oświaty i wychowania okresu dwudziestolecia międzywojennego –monografie

 

History of education and upbringing in the interwar period -monographs

 


 

Opiekun naukowy:

dr hab. Monika Adamska-Staroń, prof. UJD

m.adamska-staron@ujd.edu.pl

 

1. Kulturowe uwarunkowania edukacji
2. Edukacja w dobie kultury popularnej
3. Metafora w edukacji
4. Pedagogika twórczości
5. Samokształtowanie człowieka

Tematyka obejmuje szeroko rozumianą edukację (wychowanie i kształcenie), sposoby bycia edukacji (m.in. edukowanie w duchu idei pedagogiki egzystencjalnej, pedagogiki kultury popularnej, pedagogiki twórczości, pedagogiki postmodernistycznej), relacje: kultura-edukacja/edukacja-kultura, edukacyjne oddziaływania pozaformalne, pozainstytucjonalne, głównie kultury popularnej, samokształtowanie, jak też problematykę, dotyczącą związku edukacji z kształtowaniem się poczucia jakości życia człowieka.

 

1. Cultural determinants of education
2. Education in the era of popular culture
3. Metaphor in education
4. Pedagogy of creativity
5. Human self-development

The research area covers the broadly-understood education (upbringing and instruction), ways of remaining in education (among others educating in the spirit of existential pedagogy, pedagogy of creativity, postmodern pedagogy, popular culture pedagogy), its cultural determinants, non-institutional educational influences, mainly from the popular culture, self-formation, but also the issues related to the relationship between education and development of the sense of human life quality.