Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

prof. dr hab. Wiesław Pilis

w.pilis@ujd.edu.pl

 

Regeneracyjne właściwości miodów

Zdolność wysiłkowa człowieka we współczesnym świecie jest przez niektórych gloryfikowana, a przez innych pomijana i traktowana marginalnie. Jednak wysoka zdolność wysiłkowa jest ważna dla zachowania dobrego stanu zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Jak więc można ją zwiększyć u ludzi u których wymagana jest wysoka zdolność wysiłkowa, takich jak pracownicy fizyczni i sportowcy zawodowi, a także rekreacyjni sportowcy? Współcześnie pojawia się też znacząca ilość ludzi, które szczególnie dbają o swoje zdrowie, więc u nich ważne jest szybkie regenerowanie zdolności wysiłkowej oraz możliwości jej odbudowy.

W licznych badaniach stwierdzono, że zwiększenie zasobu węglowodanów w organizmie może być doskonałym czynnikiem wpływającym na wysoką zdolność wysiłkową. W tym celu zamierza się podawać ludziom glukozę jak i miód. Miód jest produktem spożywczym, składającym się z wielu różnych cukrów, w którym najczęściej występuje około 40% glukozy i w około 40% fruktoza. Zapotrzebowanie organizmu na węglowodany jest szczególnie duże w wysiłkach o intensywności wyższej, niż występuje przy progu przemian beztlenowych. Dlatego we wstępnym etapie badanych ludzi podda się wysiłkowi o supramaksymalnej intensywności. Następnie badane osoby spożyją różne węglowodany w dawce 1g/kg masy ciała, 2 g/kg masy ciała i 3 g/kg masy ciała. W 2 godziny po spożyciu wspomnianych węglowodanów wykonany będzie ponownie test wysiłkowy o supramaksymalnej intensywności. Przed i po wykonaniu wspomnianych wysiłków dokonywana będzie analiza wydychanego powietrza, jak i będzie oznaczana równowaga kwasowo-zasadowa we krwi pobranej z palca.

 

Regenerative properties of honeys

Human physical capacity in today’s world is glorified by some, while others overlook and treat it marginally. However, high physical capacity is essential for maintaining good health and health prevention. So how can we increase it in people who require high physical capacity, such as physical workers, professional and recreational athletes, as well as a significant number of people who are particularly concerned about their health, for whom quick regeneration of their physical capacity and the ability to rebuild it is crucial?

Numerous studies have shown that increasing the carbohydrate reserve in the body can be an excellent factor influencing high physical capacity. For this purpose, people are intended to be given glucose as well as honey. Honey is a food product consisting of many different sugars, with approximately 40% glucose and 40% fructose being the most common. The body’s carbohydrate demand is especially high in efforts of higher intensity than the anaerobic threshold. Therefore, in the initial stage of the study, people will undergo supramaximal intensity effort. Then, the subjects will consume different carbohydrates at a dose of 1g/kg body weight, 2g/kg body weight, and 3g/kg body weight. A supramaximal intensity exercise test will be performed again 2 hours after consuming the mentioned carbohydrates. Before and after the mentioned exercises, the exhaled air will be analyzed, and the acid-base balance in the blood taken from the finger will be determined.

 


 

Opiekun naukowy:

prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń

s.sieron@ujd.edu.pl

 

Śródtkankowa terapia fotodynamiczna przy współpracy z Politechniką Śląską

Fotodynamiczna terapia śródtkankowa jest obecnie stosowana w leczeniu guzów nowotworowych, gdzie pod kontrolą ultrasonografii (USG) można ją wykonać w sposób szczegółowy. Doktorant skoncentruje się na badaniach dotyczących terapii guzów nowotworowych prostaty.

Intratissue photodynamic therapy in collaboration with the Silesian University of Technology

Intratumoral photodynamic therapy is currently used in the treatment of cancerous tumors, where it can be performed in a detailed manner under the control of ultrasonography (USG). The doctoral student will focus on research related to the therapy of  prostate cancer tumors.

 


 

Opiekun naukowy:

dr hab. n. med., dr. n. hum. Sławomir Letkiewicz, prof. UJD

s.letkiewicz@ujd.edu.pl

 

1.
Dehumanizacja zawodu lekarza, a kodeks etyki lekarskiej

Postępujący rozwój technologii i techniki medycznej sprawił, że pacjent – chory człowiek coraz częściej traktowany jest podmiotowo. Wzrasta jego anonimowość, co negatywne rzutuje na zachowanie jego godności. Największą wartością dla każdego człowieka jest jego godność osobista. Badania powinny wykazać, czy dehumanizacja zawodu lekarza łamie zasady „Kodeksu etyki i deontologii lekarskiej”.

 

Dehumanization of the Medical Profession and the Medical Code of Ethics

The advancing development of technology and medical techniques has led to patients – sick individuals – being increasingly treated as objects. Their anonymity grows, which negatively impacts the preservation of their dignity. The greatest value for every human being is their personal dignity. Research should determine whether the dehumanization of the medical profession violates the principles of the „Code of Medical Ethics and Deontology”.

 

2.
Zasada primum non nocecere w świetle dehumanizacji zawodu lekarza

Obowiązkiem lekarza jest leczenie chorego człowieka. W świetle historii rozwoju medycyny działania empiryczne nie zawsze kończyły się sukcesem lekarza. Rewolucja technologiczna, w tym dyscyplinie – medycyna i jej pokrewnych spowodowała dehumanizację zawodu lekarza. Badania powinny wykazać czy dehumanizacja zawodu lekarza narusza zasadę „Po pierwsze nie szkodzić.”

 

The Principle of Primum Non Nocere in the Context of Dehumanization of the Medical Profession
The doctor’s duty is to treat the sick person. In the history of medicine’s development, empirical actions did not always result in the doctor’s success. The technological revolution in medicine and its related fields has led to the dehumanization of the medical profession. Research should determine whether the dehumanization of the medical profession violates the principle of „First, do no harm.”

 

3.
Wieloantybiotykooporność bakterii – nowe terapie przeciwbakteryjne

Postępujące zjawisko wieloantybiotykooporności bakterii stanowi zagrożenie dla przyszłości ludzkości. Brak zdecydowanych działań może spowodować powrót do terapii przedantybiotykowych – medycyny ludowej. Błędy w medycynie ludzkiej, weterynaryjnej w tym zakresie nasilają to zjawisko.

Badania powinny określić stopień posiadanej wiedzy w zakresie właściwego stosowania antybiotyków, możliwości prowadzenia innych działań w zakresie terapii przeciwbakteryjnych.

 

Multidrug-Resistant Bacteria – New Antibacterial Therapies

The increasing phenomenon of multidrug-resistant bacteria poses a threat to humanity’s future. A lack of decisive action could lead to a return to pre-antibiotic therapies – traditional folk medicine. Errors in human and veterinary medicine contribute to the exacerbation of this issue.

Research should determine the level of knowledge regarding the proper use of antibiotics and explore the possibilities of conducting alternative actions in the field of antibacterial therapies.

 


 

Opiekun naukowy:

dr hab. Renata Barczyńska Felusiak, prof. UJD

r.barczynska-felusiak@ujd.edu.pl

 

Wpływ spożycia produktów warzywno-owocowych wzbogacanych rozpuszczalnym błonnikiem pokarmowym ze skrobi ziemniaczanej na profil metabolomiczny konsumentów

Celem pracy jest zbadanie wpływu dodatku rozpuszczalnego błonnika pokarmowego ze skrobi ziemniaczanej na profil metabolomiczny komercyjnie dostępnych musów warzywnych i owocowych dla dzieci po poddaniu wzbogaconych musów trawieniu w modelu przewodu pokarmowego in vitro i fermentacji z użyciem kału dzieci w wieku 6-10 lat ze szczególnym uwzględnieniem polifenoli. Planowanych jest kilka etapów badań – oznaczanie zawartości związków fenolowych w komercyjnie dostępnych musach warzywnych i owocowych oraz profilowanie niecelowane tych musów z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas (HPLC-MS-QTOF), wzbogacenie musów o najwyższej zawartości związków fenolowych rozpuszczalnym błonnikiem pokarmowym ze skrobi ziemniaczanej lub inuliną (dla porównania), poddanie wzbogaconych musów trawieniu w modelu trawienia in vitro oraz fermentacji z użyciem kału dzieci w wieku 6-10 lat oraz oznaczanie zawartości polifenoli i profilowanie niecelowane i celowane metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas (HPLC-MS-QTOF) hydrolizatów wzbogaconych musów przed i po każdym etapie trawienia i fermentacji in vitro.

Głównym efektem przeprowadzonych badań będzie poznanie wpływu, jaki rozpuszczalny błonnik pokarmowy ze skrobi ziemniaczanej wywiera na zawartość i biodostępność polifenoli w handlowo dostępnych musach warzywno-owocowych, aby można było potwierdzić lub zanegować sens wzbogacania produktów warzywno-owocowych w błonnik pokarmowy – jeśli taki preparat błonnikowy zwiąże polifenole i nie zostaną one uwolnione, wartość zdrowotna musów warzywno-owocowych znacząco się obniży.

 

The impact of consumption of vegetable and fruit products enriched with soluble dietary fiber from potato starch on the metabolomic profile of consumers

The aim of the project is to investigate the effect of the addition of soluble dietary fiber from potato starch on the metabolomic profile of the commercially available vegetable and fruit mousses for children after subjecting the enriched mousses to digestion in an in vitro gastrointestinal model and fermentation with feces of children aged 6-10 years with special emphasis on phenolics. Several research parts are planned – determination of phenolics content in commercially available vegetable and fruit mousses and non-targeted profiling of these mousses using high performance liquid chromatography with mass spectrometry (HPLC-MS-QTOF), enrichment of mousses with the highest content of phenolics with soluble dietary fiber from potato starch or inulin (for comparison), subjecting enriched mousses to digestion in an in vitro digestion model and fermentation with feces of children aged 6-10 years, and determination of phenolics content and non-targeted and targeted profiling using high-performance liquid chromatography with mass spectrometry (HPLC-MS-QTOF) of enriched mousses hydrolysates before and after each in vitro digestion and fermentation step.

The main effect of the research will be to understand the effect that soluble dietary fiber from potato starch has on the content and bioaccessibility of polyphenols in commercially available vegetable and fruit mousses, so that the sense of enriching vegetable and fruit products with dietary fiber can be confirmed or denied – if dietary fiber preparation bounds the bioactive compounds of vegetable and fruit mousses and they are not released, their health value will decrease.

 


 

Opiekun naukowy:

dr hab. n. farm. Hanna Mojska, prof. UJD

h.mojska@ujd.edu.pl

 

Badania nad wpływem stosowania różnych modeli diety w okresie ciąży i laktacji na lipidom mleka kobiecego –  predyktor prawidłowego rozwoju niemowlęcia.

Mleko matki jest pierwszym wyborem w żywieniu niemowląt. Dostarcza nie tylko wszystkie składniki odżywcze niezbędne dla jego prawidłowego rozwoju, ale zawiera również czynniki bioaktywne, które stanowią naturalną ochronę przed infekcjami. Skład mleka kobiecego jest zmienny i zależy zarówno od czynników fizjologicznych, jak i związanych ze stylem życia, w tym  sposobem żywienia kobiet w okresie ciąży i laktacji.  W największym stopniu dotyczy to frakcji tłuszczowej. Lipidy pełnią podstawową funkcję w organizmie człowieka. Są źródłem energii, składnikiem budulcowym błon komórkowych, działają jako cząsteczki sygnalizujące m.in. stan zapalny. Obecnie coraz więcej osób, szczególnie młodych kobiet, stosuje różnego rodzaju diety eliminacyjne m.in. dietę wegetariańską, wegańska czy ketogeniczną. Profilowanie lipidomiczne próbek mleka kobiecego z zastosowaniem chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrem mas  do pomiaru czasu przelotu (LC-QTOF MS) pozwoli na identyfikację poszczególnych frakcji lipidów, obecności i rodzaju wiązania w cząsteczce kwasów tłuszczowych oraz obecności metabolitów. Pozwoli również na wykazanie prawdopodobnych różnic lipidomu mleka kobiecego w zależności od modelu diety.  Niewiele jest opublikowanych badań z tego obszaru. Praktycznym aspektem będzie podstawa do opracowania zaleceń żywieniowych dla kobiet ciężarnych i karmiących piersią.

 

Studies on the effect of using different diet models during pregnancy and lactation on human milk lipidome – a predictor of proper infant development

Human milk is a first choice in infant nutrition. It not only provides all the nutrients necessary for the proper infant`s development  but also contains bioactive factors that provide natural protection against infections.The composition of human milk is variable and depends on both physiological and lifestyle factors, including the way women are fed during pregnancy and lactation. This applies primarily to the lipid fraction of breast milk. Lipids play a fundamental role in the human body. They are a source of energy, a building component of cell membranes, act as signaling molecules, e.g. inflammation. Currently, many people, especially young women, use various types of elimination diets, e.g. vegetarian, vegan or ketogenic diet. Lipidomic profiling of breast milk samples using liquid chromatography coupled with a time-of-flight mass spectrometer (LC-QTOF MS) will allow for the identification of individual lipid fractions, the presence and type of binding in the fatty acid molecule and the presence of metabolites. It will also allow to demonstrate probable differences in human milk lipidome depending on the diet model. There is little published research in this area. The practical aspect will be the basis for developing nutritional recommendations for pregnant and breastfeeding women.

 


 

Opiekun naukowy:

dr hab. med. Ewa Ogłodek, prof. UJD
e.oglodek@ujd.edu.pl

Różnice w stężeniach cytokin zapalnych i hormonów steroidowych u osób z zespołem stresu pourazowego

Wstęp: Kobiety są dwa razy bardziej narażone na rozwój zespołu stresu pourazowego (PTSD) w porównaniu z mężczyznami, jednak niewiele wiadomo na temat biologicznych przyczyn tej różnicy między płciami. Jednym z możliwych mechanizmów jest zróżnicowana odpowiedź immunologiczna i neuroendokrynna na stres traumatyczny. Cel pracy: W obecnym badaniu będziemy starali się ustalić, czy płeć jest pośrednio związana z prawdopodobieństwem wystąpienia PTSD poprzez analizę markerów prozapalnych oraz stężeń hormonów steroidowych. Celem obecnego badania będzie rozszerzenie wcześniejszych badań opisanych w literaturze, a dotyczących roli zapalenia w zwiększeniu ryzyka przyszłego rozwoju PTSD poprzez określenie, czy różnice płciowe w odpowiedzi zapalnej na ekspozycję na stres traumatyczny przyczyniają się do różnic płciowych w prawdopodobieństwie wystąpienia nieustępującego zespołu stresu pourazowego. Materiał i metody: W badaniu wezmą udział kobiety i mężczyźni, którzy doświadczyli stresu pourazowego w wieku 18-55 lat oraz osoby zdrowe z grupy kontrolnej. Oznaczenia laboratoryjne z krwi pacjentów wykonane zostaną metodą ELISA. Hipotezy badawcze: Postawimy hipotezę, że kobiety mają zwiększone potencjalne ryzyko rozwoju nieustępującego PTSD i niższych poziomów cytokin prozapalnych po ekspozycji na stres traumatyczny w porównaniu z mężczyznami. Ponadto postawimy hipotezę, że kobiety będą miały niższe stężenia testosteronu i wyższe stężenia kortyzolu, estradiolu i progesteronu w porównaniu z mężczyznami w okresie okołotraumatycznym. Na koniec przeprowadzimy analizy eksploracyjne, aby przetestować hipotezę, że różnice między płciami w odpowiedzi zapalnej po urazie można częściowo przypisać różnicom między płciami w stężeniach kortyzolu, estradiolu, progesteronu.

Słowa kluczowe: zespół stresu pourazowego, cytokiny, hormony, zapalenie, płeć

 

Differences in the concentrations of inflammatory cytokines and steroid hormones in people with post-traumatic stress disorder

Introduction: Trauma-exposed women are twice as likely to suffer from PTSD than men, yet little is known about the biological contributors to this sex difference. One possible mechanism is differential immunological and neuroendocrine responses to traumatic stress exposure. Aim of the study: In the current study, we will try to determine whether gender is indirectly related to the probability of PTSD occurrence by analyzing pro-inflammatory markers and steroid hormone levels. The aim of the current study will be to extend previous studies reported in the literature on the role of inflammation in increasing the risk of future development of PTSD by determining whether gender differences in the inflammatory response to traumatic stress exposure contribute to gender differences in the likelihood of developing unremitting post-traumatic stress disorder. Material and methods: Women and men who experienced post-traumatic stress, aged 18-55, and healthy people from the control group will participate in the study. Laboratory determinations from patients’ blood will be performed using the ELISA method. Research hypotheses: We hypothesized that women would have increased prospective risk for developing PTSD and lower levels of pro-inflammatory cytokines following traumatic stress exposure compared to men. Further, we hypothesized that women would have lower concentrations of testosterone and higher concentrations of cortisol, estradiol, and progesterone compared to men in the peri-traumatic period. Finally, we conducted exploratory analyses to test the hypothesis that sex differences in the inflammatory response after trauma may be partially attributed to sex differences in concentrations of cortisol, estradiol, progesterone, and testosterone levels following trauma exposure.

Key words: PTSD; cytokines; hormones; inflammation; sex