Przejdź do treści

 

Opiekun naukowy:

dr hab. Elżbieta Pawlikowska-Asendrych, prof. UJD

e.pawlikowska-asendrych@ujd.edu.pl

 

Interdyscyplinarne podejścia badawcze do dyskursu specjalistycznego” (n.p. dyskurs specjalistyczny w obszarze ekologii, kwestii demokratycznych, czy kulinarnych)

Temat jest szeroko zakrojony i obejmuje dziedziny: analizę dyskursu, językoznawstwo kognitywne, pragma- i socjolingwistykę. Może być realizowany w języku niemieckim lub polskim.

Interdisciplinary research approaches to specialist discourse” (e.g. specialist discourse on questions of ecology, democracy or culinary art)

The issue is wide-ranging and covers the following disciplines: discourse analysis, cognitive linguistics, pragma- and sociolinguistics. It can be written in German or Polish.

 


 

Opiekun naukowy:

dr hab. Olena Gonchar

o.gonchar@ujd.edu.pl

 

1.
Pojęcie WOJNY – analiza leksykalno-stylistyczna w oparciu.

Materiał badawczy mogą stanowić teksty prasowe, internetowe, literackie (analiza angielskiego/ukraińskiego/lub kontrastywnie angielskiego i ukraińskiego materiału językowego)

The Concept of War: Lexical and Stylistic Analysis (based on English and Ukrainian Language Materials)

 This paper can aim to conduct a lexical and stylistic analysis of the concept of war in English and Ukrainian languages. The research will explore the use of language in different contexts, such as the press, the internet, and literary texts. The study will analyze how the language of war is used in both languages and how it compares and contrasts between English and Ukrainian. The material for the research can vary and include press articles, online sources, and literary works, etc.

2.
Tłumaczenie jako środek komunikacji międzykulturowej

Materiał językowy mógłby dotyczyć języka angielskiego i/lub innych języków słowiańskich.

Translation as a Means of Intercultural Communication in English and Slavic Languages.

The purpose of such a paper is to examine the role of translation as a means of intercultural communication between English and Slavic languages. The study will be centred on studying various texts, both literary and non-literary, in English and other Slavic dialects. The investigation could explore the challenges and opportunities of translation, the strategies used in the translation process, and the impact of translation on the cultural exchange among different languages. The material for the research can include texts in English and other Slavic languages.

 

 


 

Opiekun naukowy:

dr hab. Hanna Kaczmarek, prof. UJD

h.kaczmarek@ujd.edu.pl

 

1.
Frazeologia i paremiologia

Kognitywne aspekty frazeologii, zastosowanie teorii metafory i metonimii do analizy wybranej grupy frazeologizmów i przysłów w perspektywie konfrontatywnej, frazeologiczne uniwersalia, językowy obraz świata w związkach frazeologicznych (analiza w oparciu o polski/niemiecki/lub niemiecki i polski materiał językowy usytuowana w przestrzeni literackiej);

Phraseology and paremiology

Cognitive aspects of phraseology, application of the theory of metaphor and metonymy to the analysis of a selected group of phraseologisms and proverbs in a confrontational perspective, phraseological universals, linguistic image of the world in phraseological compounds (analysis based on Polish/German and/or German and Polish linguistic material situated in literary space)

 

2.
Konceptualizacja wrażeń węchowych

Badania nad leksyką sensualną z obszaru pola semantycznego wrażeń węchowych, metaforyzacja i metonimizacja zmysłu węchu, metafory synestezyjne, intensywność i inne parametry sensualne w związkach frazeologicznych (analiza w oparciu o niemiecki /polski/niemiecki i polski materiał językowy z wykorzystaniem metodologii kognitywnej)

Conceptualization of olfactory sensations

Research on sensual lexis from the area of the semantic field of olfactory sensations, metaphorization and metonymization of the sense of smell, synaesthetic metaphors, intensity and other sensual parameters in phraseological compounds (analysis based on German /Polish/German and Polish linguistic material using cognitive methodology)

 


 

Opiekun naukowy:

dr hab. Agnieszka Klimas, prof. UJD

a.klimas@ujd.edu.pl

Onomastyka historyczna i współczesna

– metodologie badań onomastycznych, historyczne i współczesne kształtowanie się nazw własnych, zwłaszcza antroponimów, ale także innych kategorii onimicznych, z uwzględnieniem zjawisk kulturowych, społecznych i obyczajowych i innych;
– interferencje językowe w przestrzeni wielokulturowej i wieloetnicznej;

Onomastyka literacka

– nazewnictwo występujące w utworach literackich, analiza form i funkcyjności onimów w przestrzeni literackiej, w kontekście m.in.: konwencji gatunkowych, poetyki utworu, intencji autora i kompetencji odbiorcy tekstu, zjawisk kulturowych, itp.