Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

dr hab. prof. UJD Julia Dziwoki

j.dziwoki@ujd.edu.pl

 

Związek Legionistek Polskich 1929-1939

Podstawowym celem badań byłaby analiza istniejącej w latach 20. i 30. XX wieku organizacji kombatanckiej – Związku Legionistek Polskich. Związek Legionistek Polskich (ZLP) został utworzony przez ppłk Aleksandrę Zagórską – byłą komendantkę Ochotniczej Legii Kobiet – pierwszej kobiecej regularnej formacji wojskowej na ziemiach polskich. OLK powstała w trakcie wojny polsko-ukraińskiej w 1918 r., a została zlikwidowana w 1922 r. Podstawę prawną funkcjonowania Związku stanowił statut, który został opracowany i wydany w 1929 r., czyli roku założenia organizacji. Związek składał się z oddziałów funkcjonujących w różnych miastach. Oddziały te były podporządkowane najwyższym organom władzy w Związku, do których należały: Zjazd Walny Delegatek, Zarząd Główny, Komisja Rewizyjna.

Problem badawczy, który miałby zostać rozwiązany w wyniku realizacji tematu to analiza oddziaływania tego związku na społeczeństwo polskie. Próba pełnego zaprezentowania jego składu, a także tego, jakie zasadnicze problemy istniały w jego strukturach. Wyjaśnienia wymaga przyjęta cenzura czasowa pracy wyznaczona na lata 1929–1939. Rok 1929 to rok założenia Związku Legionistek Polskich, w którym rozpoczęły się prace nad założeniem jego Oddziałów na terytorium kraju. Z kolei 1939 to rok przełomowy, koniec istnienia II Rzeczpospolitej i początek II wojny światowej zmienił sytuację polityczną i społeczną kraju, doprowadzając do przymusowego zakończenia działalności wielu organizacji, w tym Związku Legionistek Polskich.

 

Union of Polish Legionnaires 1929-1939

The main aim of the research would be to analyze the veterans’ organization existing in the 1920s and 1930s – the Union of Polish Legionnaires. The Union of Polish Legionnaires (ZLP) was founded by Lieutenant Colonel Aleksandra Zagórska – former commander of the Volunteer Legion of Women – the first women’s regular military formation in Poland. OLK was established during the Polish-Ukrainian war in 1918, and was liquidated in 1922. The legal basis for the functioning of the Association was the statute, which was developed and issued in 1929, i.e. the year the organization was founded. The union consisted of branches operating in various cities. These units were subordinated to the highest authorities in the Association, which included: the General Assembly of Delegates, the Main Board, and the Audit Committee.

The research problem that would be solved as a result of the implementation of the topic is the analysis of the impact of this relationship on Polish society. An attempt to fully present its composition, as well as what fundamental problems existed in its structures. The adopted time censorship of the work, set for the years 1929–1939, requires explanation. The year 1929 is the year of founding of the Union of Polish Legionnaires, in which work began on establishing its branches in the territory of the country. In turn, 1939 was a breakthrough year, the end of the Second Polish Republic and the beginning of World War II changed the political and social situation of the country, leading to the forced termination of the activities of many organizations, including the Union of Polish Legionnaires.

 


 

Opiekun naukowy:

dr hab. prof. UJD Anna Odrzywolska

a.odrzywolska@ujd.edu.pl

 

Źródła o tematyce medycznej z XVI i XVII w. i ich wartość merytoryczna w badaniach nad historią medycyny

Analiza źródeł i ocena ich przydatności do badań nad szeroko pojętą historią medycyny. Próba ustalenia, jakiego rodzaju są to przekazy (dokumentowe, narracyjne), jaka jest ich proweniencja, autorzy, jakie zagadnienia poruszają i na jakie pytania badawcze pozwalają udzielić odpowiedzi (rozumienie zjawiska choroby, symptomy chorobowe, diagnostyka, sposoby leczenia, stosowane terapie, et cetera).

 

Medical sources from the 16th and 17th centuries and their substantive value in research on the history of medicine.

Analysis of sources and assessment of their usefulness for research on the broadly understood history of medicine. An attempt to determine what kind of scientific sources they are (documentary, narrative), what is their provenance, authors, what issues they raise and what research questions they allow to answer (understanding the phenomenon of the disease, disease symptoms, diagnostics, methods of treatment, applied therapies, etc.). cetera).

 


 

Opiekun naukowy:

prof. dr hab. Janusz Zuziak

j.zuziak@ujd.edu.pl

 

1.
Wojsko Polskie we Francji 1939-1940:

organizacja;
działania bojowe;
biografistyka wojskowa.

 

Polish Army in France 1939-1940:

organization;
combat operations;
military biography.

 

2.
Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1940-1947:

organizacja;
działania bojowe;
biografistyka wojskowa.

 

Polish Armed Forces in the West 1940-1947:

organization;
combat operations;
military biography.

 

3.
Polska emigracja polityczno-wojskowa w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej:

organizacje polityczne;
organizacje wojskowe;
instytucje naukowe, działalność naukowa, piśmiennictwo wojskowe.

 

Polish political and military emigration in Great Britain after World War II:

political organizations;
military organizations;
scientific institutions, scientific activity, military literature.

 

4.
Polska w międzynarodowych misjach pokojowych 1953-2023:

misje pokojowe w Korei, Wietnamie i Indochinach;
misje pokojowe w Afryce;
misje pokojowe na Bliskim Wschodzie;
misje pokojowe na Bałkanach.

 

Poland in international peacekeeping missions 1953-2023:

peacekeeping missions in Korea, Vietnam and Indochina;
peacekeeping missions in Africa;
peacekeeping missions in the Middle East;
peacekeeping missions in the Balkans.