Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

Prof. dr hab. Jacek Filipecki

Katedra Fizyki Doswiadczalnej i Stosowanej

E-mail:   j.filipecki@ujd.edu.pl

 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Dyscyplina: nauki fizyczne

 

Tematyka badawcza:

Badania strukturalne biomateriałów polimerowych. 

 

Zakresem tematycznym będą badania wpływu modyfikacji składu i czynników fizyko-chemicznych na zdefektowania struktur w biomateriałach polimerowych. Materiały te są szeroko stosowane  w  medycynie. Biomateriały polimerowe stanowią specyficzną grupę materiałów o różnym składzie, budowie i własnościach, wyróżniających się tym, że są akceptowane przez organizm ludzki, a niektóre z nich łączą się na trwałe z żywą tkanką lub biorą udział w jej regeneracji. Stosowane są między innymi do produkcji polimerowych soczewek kontaktowych,  soczewek wewnątrz gałkowych, polimerowych wypełniaczach dentystycznych oraz szerokiej gamy leków. Zbudowane zostaną modele podstawowych jednostek molekularnych tworzących strukturę nieuporządkowaną tych  materiałów. Jako głowne eksperymentalne narzedzie badawcze będzie wykorzystana spektroskopia czasów życia anihilujących pozytonów PALS.

 

Structural studies of polymeric biomaterials.

The thematic scope will be research on the influence of modification of the composition and physico-chemical factors on structure defects in polymer biomaterials. These materials are widely used in medicine. Polymer biomaterials are a specific group of materials with different composition, structure and properties, distinguished by the fact that they are accepted by the human body, and some of them are permanently attached to living tissue or participate in its regeneration. They are used inter alia to the manufacture of polymer contact lenses, intraocular lenses, dental polymer fillers and a wide range of drug ingredients. Models of the basic molecular units that compose the disordered structure of these materials will be built. As the main experimental research tool will be used the positron annihilation  lifetimes  spectroscopy PALS.