Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

Dr hab. Ewa Mandowska, prof. UJD

Zakład Zaawansowanych Metod Obliczeniowych

e.mandowska@ujd.edu.pl

 

Badania spektralnie rozdzielczej radioluminescencji wybranych luminoforów

Termoluminescencja (TL) i optycznie stymulowana luminescencja (OSL) to niezwykle interesujące zjawiska optyczne, które występują w różnych materiałach. Poddając materiał stymulacji termicznej (TL) lub optycznej (OSL) możemy obserwować emisję światła, czyli luminescencję. Emisja ta zachodzi tylko wtedy, gdy materiał był uprzednio poddany ekscytacji  promieniowaniem jonizującym. Dzięki temu zjawiska TL i OSL znajdują szerokie zastosowanie w dozymetrii promieniowania jonizującego (wyznaczaniu dawek) oraz datowaniu materiałów geologicznych i archeologicznych.

Celem pracy jest badanie charakterystyk spektralnych radiacyjnie indukowanej luminescencji długożyciowej OSL i TL wybranych luminoforów nieorganicznych stosowanych w dozymetrii promieniowania jonizującego. Pomiary będą dokonane przy użyciu unikalnej aparatury i nowych metod pomiarowych. Budowa nowego stanowiska pomiarowego będzie istotną częścią pracy. Zebrane dane doświadczalne posłużą do budowy modelu teoretycznego, który będzie opisywał kinetykę rekombinacji promienistej w badanych materiałach.

Investigation of spectrally resolving radioluminescence of selected phosphors

Thermoluminescence (TL) and optically stimulated luminescence (OSL) are interesting optical phenomena that occur in various materials. By subjecting the material to thermal (TL) or optical (OSL) stimulation, we can observe the emission of light, i.e. luminescence. This emission occurs when the material has previously been excited by ionizing radiation. As a result, TL and OSL phenomena are widely used in ionizing radiation dosimetry (dose determination) and in the dating of geological and archaeological materials.

The aim of this work is to study the spectral characteristics of the long-lived OSL and TL radiation-induced luminescence of selected inorganic phosphors used in the dosimetry of ionizing radiation. The measurements will be made using unique apparatus and new measurement methods. The construction of the new measurement setup will be an important part of the work. The collected experimental data will be used to build a theoretical model that will describe the kinetics of radiative recombination in the studied materials.