Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

Dr hab. Ewa Mielniczek-Brzóska, prof. UJD

Instytut Chemii

e.mielniczek@ujd.edu.pl 

 

Badania procesów krystalizacji metodą politermiczną oraz przeciw-rozpuszczalnikową

Problematyka naukowo-badawcza pracy doktorskiej obejmuje krystalizację wybranych związków chemicznych metodą politermiczną oraz przeciw-rozpuszczalnikową i zasadniczo dotyczy badań szerokości metastabilnego obszaru. Obszar metastabilny, stanowiący podstawowy parametr charakteryzujący zarodkowanie kryształów, może ulegać rozszerzeniu, zwężeniu bądź nie zmieniać się wraz ze zmianą stężenia czy też rodzaju występującej w roztworach wzrostowych domieszki. W różnych gałęziach przemysłu (np. chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym itd.), aby krystalizujący stały produkt spełniał określone wymogi, krystalizacja musi zachodzić w ściśle ustalonych i kontrolowanych warunkach. Utrzymywanie przesycenia roboczego w aparacie przemysłowym w zakresie metastabilnym i założenie właściwego czasu wzrostu kryształów gwarantują pełną kontrolę nad procesem, skutkującą możliwością wytworzenia ziaren o danym rozmiarze, założonym pokroju i czystości. Wiedza na temat jest niezbędna w przypadku opracowywania przemysłowych technologii procesu krystalizacji, ponieważ wiąże się z wydajnością i jakością krystalizowanych produktów. Oznacza to, że jest również istotna z ekonomicznego punktu widzenia.

Studies of crystallization processes by polythermal and antisolvent method

The scientific and research problems of the doctoral dissertation include the crystallization of selected chemical compounds by the polythermal and antisolvent method and essentially concern the study of the metastable zone width. The metastable zone is a fundamental parameter characterising the nucleation of crystals. It can become wider or narrower, or remain unchanged with a change in concentration or the nature of impurity present in growth solutions. In various industries such as chemical, pharmaceutical or food industry, crystallization must take place in strictly defined and controlled conditions to obtain a crystallizing solid product with specified requirements. Maintaining operating saturation supersaturation in an industrial apparatus in the metastable zone and allowing appropriate crystal growth time ensure full control over the process, which will result in formation of grains of particular size, habit and purity. Knowledge about it is absolutely necessary when developing industrial technologies of the crystallization process because it is connected with the efficiency and quality of the products being crystallized, which is also significant in terms of economy.