Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

prof. dr hab. Adam Regiewicz

a.regiewicz@ujd.edu.pl

Instytut Literaturoznawstwa

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

Audiowizualność polskiej prozy najnowszej

 

W literaturze najnowszej można dostrzec pojawienie się nowego typu narracji, która określona zostaje jako intermedialna. Uznana jest ona za wynik przenikania różnych poziomów komunikacji, w rezultacie którego powstaje opowieść wyrażona przy pomocy użycia różnych mediów, ułożona w pewnym porządku logiczno-czasowym, stanowiąca szkielet konstrukcyjny dla form hybrydycznych. Pojawiają się nowe formy literackie, będące rezultatem intersemiotycznego przekładu gatunkowego, które określone są jako gatunkowy palimpsest.

Punktem odniesienia dla współczesnej literatury jest rzeczywistość medialna wyznaczająca podstawowe wzorce dla dzieła literackiego i sztuki. Wraz z nowymi gatunkami i formami pojawia się narracja kształtowana pod wpływem oddziaływania sfery ikonicznej (np. podobnej do techniki zdjęciowej), narracja uwzględniająca technikę przekazu radiowego (opartego na złożonych relacjach zachodzących między słowem pisanym i mówionym), telewizyjna (np. serialowa, wideoklipowa, reklamowa), konstrukcje inspirowane grami komputerowymi.

Celem badań jest ukazanie relacji pomiędzy najnowszą literaturą polską a zjawiskami audiowizualnymi i nowymi mediami przy użyciu komparatystyki intermedialnej, poetyki mediów i teorii audiowizualności na przykładzie wybranego autora lub syntetycznego ujęcia zjawisk.

Audiovisuality of Polish contemporary prose

In the recent literature, we can see the emergence of a new type of narration, which is defined as intermedia. Intermediality is the result of the penetration of different levels of communication. The result is literature expressed through various media that influence the literary genres and the way of making stories. New literary forms appear as a result of an intersemiotic genre translation. It should also be noted that the point of reference for contemporary literature is the reality of the media that sets the basic patterns for literary works and art. Along with new genres and forms, there is a narrative shaped under the influence of an iconic sphere (e.g. similar to the photographic technique), a narrative taking into account the technique of radio transmission (based on complex relations between the written and spoken word), television (e.g. series, music videos, advertising), compositions inspired by computer games. The aim of the research is to show the relationship between the latest Polish literature and audiovisual phenomena and new media with the use of intermedia comparative studies, media poetics and the theory of audiovisuality based on the example of a selected author or a synthetic approach to phenomena.