Przejdź do treści

Działania międzynarodowe

Doktoranci w Szkole Doktorskiej mają możliwość rozszerzenia swojego kształcenia i prowadzenia swoich badań w międzynarodowym środowisku akademickim i naukowych.

W zależności od potrzeb, może to być udział w zajęciach akademickich, inne formy kształcenia i wymiany wiedzy, staż, czy przeprowadzenie części lub całości swoich badań we współpracy z instytucjami zagranicznymi.

 

Staże krótkoterminowe w ramach praktyk i kształcenia

Praktyki dydaktyczne

Uczelnia organizuje wyjazdy stypendialne Erasmus+ na praktykę (SMP) dla studentów, doktorantów i absolwentów. Doktoranci wnioskujący się o wyjazd na praktykę (SMP), których długość wynosi co najmniej 3 miesiące uprawnieni są do otrzymania dodatku do kosztów utrzymania w wysokości 1 miesięcznej stawki dla danej grupy krajów.

Wybór zagranicznej instytucji przyjmującej, w których będzie realizowana praktyka, nadzorowany jest przez wydziałowego koordynatora programu ERASMUS+.

Na praktykę można wyjechać do organizacji publicznej lub prywatnej działającej na rynku pracy lub w dziedzinie edukacji, szkoleń i młodzieży (np. uczelnia, jednostka administracji państwowej, muzeum, biblioteka, szpital itp.) znajdującej się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.

Praktykę można znaleźć na własną rękę lub na stronie internetowej – https://erasmusintern.org/

Staże

Uczelnia organizuje wyjazdy stypendialne Erasmus+ na studia (SMS) dla studentów, doktorantów i absolwentów. Doktoranci wnioskujący się o wyjazd na studia (SMS), których długość wynosi co najmniej 3 miesiące uprawnieni są do otrzymania dodatku do kosztów utrzymania w wysokości 1 miesięcznej stawki dla danej grupy krajów.

Wybór uczelni lub zagranicznej instytucji przyjmującej, w których będą realizowane studia nadzorowany jest przez wydziałowego koordynatora programu ERASMUS+.

Na studia można wyjechać jedynie do Uczelni zagranicznej, z którą UJD zawarł międzyinstytucjonalna umowę Erasmus +, i które posiadają ważną kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) uprawniającą do uczestnictwa w programie.

 

NAWA PROM

W ramach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej  doktoranci mogą składać wnioski w ramach programu PROM. Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji doktorantów i kadry akademickiej oraz zagranicznych uczelni partnerskich poprzez ich udział w krótkich formach kształcenia w ramach międzynarodowej wymiany stypendialnej.

W ramach Projektu możliwa jest realizacja następujących form kształcenia:

  • pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego; wyjazd może trwać maksymalnie 16 dni
  • aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym np. udział w sesji posterowej i flash talk); wyjazd powinien trwać minimalnie 5 dni
  • wykonanie kwerend archiwalnych/ bibliotecznych, wyjazd może trwać maksymalnie 16 dni

Wyjazdy mogą odbywać się jedynie do instytucji znajdujących się w krajach członkowskich OECD http://www.oecd.org/about/membersandpartners/

Staże długoterminowe

W ramach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej  doktoranci mogą składać wnioski na wyjazdy zagraniczne trwające od 3 do 12 miesięcy w ramach Programu im. prof. Iwanowskiej. W ramach programu doktoranci mogą odbyć część studiów doktoranckich w zagranicznych ośrodkach, w wybranym przez wnioskującego kraju. Beneficjenci programu będą mogli również m.in. prowadzić badania naukowe, dydaktykę, pozyskać materiały do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej bądź zrealizować inną formę aktywności naukowej lub akademickiej powiązaną z realizacją pracy doktorskiej.

Udział w konferencjach zagranicznych

Istotnym aspektem jest także prezentacja swoich osiągnięć na międzynarodowych i zagranicznych konferencjach naukowych. W tym celu doktoranci mogą korzystać ze wsparcia finansowego w ramach programu NAWA PROM.