Przejdź do treści

Indywidualny projekt badawczy

  1. Jest opisem wykonanych i planowanych działań badawczych i rozwojowych, których celem jest przygotowanie rozprawy doktorskiej. Doktorant przedstawia dyrektorowi Szkoły Doktorskiej swój plan badawczy, zatwierdzony przez promotora (promotorów/promotora i promotora pomocniczego) nie później niż w 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia, w wersji polskojęzycznej lub wersji anglojęzycznej.
  2. Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający harmonogram prowadzenia badań i przygotowania rozprawy doktorskiej i przedstawia go dyrektorowi szkoły doktorskiej w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia. W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego plan jest przedstawiany po zaopiniowaniu przez tego promotora. Wzór indywidualnego planu badawczego zatwierdza Senat.
  3. Indywidualny plan badawczy określa termin złożenia rozprawy doktorskiej
  4. W uzasadnionych przypadkach doktorant, w porozumieniu z promotorem, może wystąpić do dyrektora szkoły doktorskiej z wnioskiem o zmianę tematyki i indywidualnego planu badawczego, pod warunkiem osiągnięcia celów kształcenia. Wniosek musi zawierać uzasadnienie i należy złożyć go przed oceną śródokresową.
  5. Korekta indywidualnego planu badawczego, o ile istnieje taka potrzeba, zatwierdzona przez promotora lub promotorów, wymaga akceptacji dyrektora Szkoły Doktorskiej.
  6. Realizacja planu podlega ocenie przez komisję ewaluacyjną i jest jedną z podstaw oceny śródokresowej po 2 roku kształcenia w Szkole Doktorskiej .

IPB indywidualny projekt badawczy UJD: IPB-pl-english-2021