Przejdź do treści

Dodatkowa rekrutacja – Program STER Literaturoznawstwo

Dodatkowa rekrutacja – Program STER Językoznawstwo

Nauki fizyczne

Dodatkowa rekrutacja

Informujemy, że od 10 października do 18 października 2019 r. otwarta będzie dodatkowa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej – w dyscyplinie nauki fizyczne.

WAŻNE TERMINY:

10.10.2019 r. -18.10.2019 r.

składanie dokumentów w pokoju nr 134 w budynku UJD w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8, w godz. 1000-1200.

Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie tj. do dnia 18.10.2019 r. oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej.

21.10.2019 r.

Egzamin językowy z języka angielskiego lub z języka polskiego jako obcego (w przypadku cudzoziemców)
godz. 900, ul. Waszyngtona 4/8, s. 138

21.10.2019 r.

Rozmowy kwalifikacyjne
godz. 1230, ul. ul. Waszyngtona 4/8, s. 138

22.10.2019 r.

Ogłoszenie wyników

Dokumenty wymagane do przystąpienia do Rozmowy Kwalifikacyjnej

 1. podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej skierowane do Rektora z zaznaczeniem dziedziny i dyscypliny;
 2. życiorys kandydata;
 3. kserokopię obu stron dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu);
 4. kserokopię (oryginał do wglądu) lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów magisterskich II stopnia (albo w przypadku magistrantów tegorocznych – zaświadczenie wystawione przez macierzysty dziekanat);
 5. 2 fotografie: jedną o wymiarze 45×65 mm i drugą o wymiarze 37×55 bez nakrycia głowy, na jasnym tle;
 6. opinię o przydatności do pracy naukowej (wydana nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty złożenia dokumentów) samodzielnego pracownika naukowego z danej dyscypliny naukowej;
 7. potwierdzoną dokumentacje wcześniej uzyskanych osiągnięć naukowych;
 8. oświadczenie (do odbioru w sekretariacie);
 9. zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych;
 10. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w dyscyplinach: nauki fizyczne (skierowanie na badania do odebrania w sekretariacie Szkoły Doktorskiej);
 11. dokument poświadczający znajomość języka obcego na poziomie B2 (polskiego – w przypadku cudzoziemców – lub angielskiego);
 12. suplement do dyplomu (ewentualnie transkrypt lub zaświadczenie o zdanych egzaminach lub wypis przedmiotów i ocen lub indeks);
 13. potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej – 120 PLZ (Nr konta: 23175010350000000013011378; Tytuł przelewu: <imie nazwisko> rekrutacja szkola doktorska)

Miejscem składania dokumentów (w formie papierowej) jest sekretariat Szkoły Doktorskiej.

Osoby zakwalifikowane są zobowiązane do uzupełnienia dokumentacji o następujące dokumenty:

 1. oświadczenia, że będzie doktorantem tylko w Szkole Doktorskiej, do której został przyjęty.