Przejdź do treści
Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój. Rzeczpospolita Polska. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Nava. Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.

Opiekun naukowy:

dr hab. Joanna Ławnikowska-Koper
Instytut Filologii Obcych
Zakład Literatury i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego

 

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

 

Przestrzenie życia rodzinnego w niemieckojęzycznej prozie współczesnej

Zaproponowane badania mają charakter interdyscyplinarny; dotyczą kondycji współczesnej rodziny i jej obrazowaniu w niemieckojęzycznej prozie współczesnej. Obejmują zatem poza rozpoznaniami o charakterze literaturoznawczym, takimi jak strategie obrazowania życia rodzinnego i zmian zachodzących w tym obszarze, także zagadnienia semantyczne odpowiadające na pytanie o sposoby manifestacji relacji w rodzinie. Współczesna powieść rodzinna w obszarze niemieckojęzycznym wykracza poza dotychczasowe ramy gatunkowe powieści rodzinnej, jej istotę stanowi bowiem nie tylko odzwierciedlenie relacji rodzinnych i ukazanie pewnych linii rozwoju w odniesieniu do tradycji literatury narodowej, lecz także wrażliwe archiwizowanie zmiany globalnej z jej nieuchronnością i formami jej wyrażania (tu dyskurs naratologiczny). W nowej powieści rodzinnej niemieckiego obszaru językowego odnajdujemy tropy ważnych współczesnych dyskursów: między innymi dyskursu feminologicznego i dyskursu memorycznego. Proponowany temat badawczy skierowany jest do literaturoznawców o zainteresowaniach socjologią literatury i antropologią kulturową.