Przejdź do treści
Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój. Rzeczpospolita Polska. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Nava. Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.

Opiekun naukowy:

dr hab. Anna Majkiewicz, prof. UJD
Instytut Filologii Obcych
ul. Zbierskiego 2/4, p. 3.19
PL-42-200 Częstochowa
e-mail: a.majkiewicz@ujd.edu.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3901-2140

 

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

 

Kultura śmiechu: Transfer – przekład – odbiór

Celem projektu jest próba zdiagnozowania różnic i podobieństw w recepcji różnych formy ekspresji śmiechu w literaturze niemieckojęzycznej i/lub polskiej – z uwzględnieniem wielu gatunków literackich (proza, poezja, dramat, esej, literatura dla dzieci, literatura popularna).

Przedmiotem badań będą wypowiedzi o silnej funkcji ludycznej występujące we współczesnej literaturze niemieckojęzycznej i/lub polskiej (XX i XXI wiek) w polskim, niemieckim, austriackim i szwajcarskim obiegu kulturowym – w kontekście uwarunkowań zarówno społeczno-historycznych, jak i poznawczych.

Wychodząc od interdyscyplinarnej natury nauki o literaturze i badań porównawczych (slawistyczno/polonistyczno-germanistycznych), zakładana jest wieloaspektowa perspektywa oglądu zjawisk literackich.

Zagadnienie recepcji różnych form śmiechu (komizm, sarkazm, ironia, dowcip, poczucie humoru) w perspektywie porównawczej w ramach badań slawistyczno-germanistycznych nie było do tej pory eksplorowane, co uzasadnia konieczność przeprowadzenia w tym zakresie prac badawczych. Zagadnienie „kultury śmiechu” jest tematem o dużym potencjale badawczym, a podjęcie analizy transferu, przekładu i odbioru różnych form ekspresji śmiechu w odniesieniu do współczesnej literatury niemieckiej, austriackiej, szwajcarskie i polskiej ma charakter interdyscyplinarny: uwzględnia ujęcie antropologiczne, kulturowe, językowe, translatologiczne, socjokulturowe, book studies, reception studies, media studies.