Przejdź do treści
Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój. Rzeczpospolita Polska. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Nava. Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.

W dyscyplinie literaturoznawstwo będzie możliwe prowadzenie badań w następujących obszarach:

Prof. UJD, dr hab. Urszula Cierniak (język dysertacji: j.polski)

 1. Literatura polskiej i rosyjskiej emigracji
 2. Literatura i totalitaryzm
 3. Utopia i fantastyka literacka
 4. Zderzenie kultur w literaturze
 5. Tradycjonalizm, konserwatyzm i konflikty religijne a literatura

Prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska (język dysertacji: j.polski)

 1. Podróże po Europie Środkowej i Wschodniej w XVIII-XX wieku w aspekcie literackim i komparatystycznym
 2. Afryka w świadomości Polaków w XIX wieku na podstawie literatury, pamiętnikarstwa i czasopiśmiennictwa

Prof. dr hab. Elżbieta Hurnik (język dysertacji: j.polski)

 1. Historia w twórczości Władysława Lecha Terleckiego
 2. Felietonistyka Zygmunta Nowakowskiego
 3. Obraz młodego pokolenia w wybranych utworach XXI wieku

Prof. UJD, dr hab. Katarzyna Janus (język dysertacji:  j. polski) 

 1. Literatura popularnego obiegu w dawnej Polsce (XVI-XIX wiek): repertuar jarmarczny, pieśni dziadowskie. Dialog z tradycją

Dr hab. Joanna Ławnikowska-Koper (język dysertacji: j.polski, j. niemiecki)

 1. Przestrzenie życia rodzinnego w niemieckojęzycznej prozie współczesnej

Prof. UJD, dr hab. Anna Majkiewicz (język dysertacji: j.polski, j. niemiecki)

 1. Kultura śmiechu: Transfer – przekład – odbiór
 2. Literatura zaangażowana w XX i XXI wieku
 3. Tłumacz literacki – w dobie kultury translacyjnej (etyka – historia – konteksty)
 4. Wyobraźnia akwatyczna we współczesnej literaturze (polskiej i/lub niemieckojęzycznej)

Prof. UJD, dr hab. Bartosz Małczyński (język dysertacji: j.polski)

 1. Teksty grup rockowych i metalowych wobec zagadnienia sacrum

Prof. dr hab. Adam Regiewicz (język dysertacji: j.polski)

 1. Audiowizualność polskiej prozy najnowszej
 2. Poezja Tadeusza Różewicza w perspektywie kerygmatycznej i postsekuralnej
 3. Ślady sentymentalizmu w literaturze homoerotycznej
 4. Muzyka i muzyczność polskiej literatury najnowszej
 5. Audiosfera w polskiej poezji najnowszej

Prof. UJD, dr hab. Barbara Szargot (język dysertacji: j.polski)

 1. List w kulturze XIX wieku

Prof. UJD, dr hab. Anna Szyndler (język dysertacji: j.polski, j. niemiecki)

 1. Współczesna powieść historyczna i jej wizja historii
 2. Problemy społeczeństwa postmodernistycznego we współczesnej literaturze chrześcijańskiej

Prof. UJD, dr hab. Robert K. Zawadzki (język dysertacji: j.polski)

 1. Reminiscencje antyczne w twórczości polskich autorów
 2. Problematyka naukowa w traktatach staropolskich autorów

Prof. UJD, dr hab. Artur Żywiołek (język dysertacji: j.polski)

 1. Naukowe imaginaria w literaturze nowoczesnej
 2. Historia strukturalizmu w Polsce na tle europejskich przemian nauki o literaturze
 3. Filozofia w kręgu literatury. Studium o pisarstwie filozoficznym ks. Józefa Tischnera
 4. Historia “Tygodnika Powszechnego”