Przejdź do treści
Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój. Rzeczpospolita Polska. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Nava. Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.

Każdy student zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia na czas odbywania studiów, które uprawnia do korzystania z opieki medycznej w Polsce.
Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej powinni legitymować się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) [European Health Insurance Card / EHIC] wydaną w kraju pochodzenia.